UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2017/18
OBAVEZNI PREDMETI 03
17 MASIU-23010

Urbani prostor kao javno dobro

Upoznavanje sa teorijskim okvirom sociološkog razumevanja prostora kao javnog dobra i različitih pristupa urbane politike u upravljanju prostornim resursima u gradu. Poseban akcenat je na fenomenu socijalne održivosti urbanog prostora i uključivanju korisnika u oblikovanje, korišćenje i upravljanje prostorom. Pozicije različitih društvenih aktera u projektima urbane obnove/revitalizacije analiziraju se primenom socioloških metoda (anketom, intervjuom, fokus grupama).

KURIKULUM: Urbani prostori kao javno dobro
18 MASIU-23020

Teorija planiranja

Savremeni gradovi sa svojim složenim problemima i brojnim konfliktima zahtevaju promenu profesionalnog pristupa u usmeravanju razvoja. Cilj kursa je upoznavanje sa ulogom struke u izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru. Planiranje se posmatra kao delatnost koja podrazumeva upravljanje kako proizvodima tako i procesima planiranja. Kroz prezentaciju i analizu primera urbane intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Poseban naglasak je na razumevanju participativnog/kolaborativnog procesa kao i institucionalnog i organizacionog okvira strateških i prostornih planova i projekata prostornog razvoja u uslovima konfliktnih ciljeva razvoja.

KURIKULUM: Teorija planiranja
19 MASIU-23030

Metodologija planiranja

Osnovni cilj predmeta je ovladavanje materijom koja se tiče procesa planiranja i planerske metodologije. Biće diskutovana pitanja uloge, obuhvata i domena urbanističkog planiranja. Na predmetu se istražuju relacije između razvojnog i vrednosnog konteksta i modela / sistema planiranja, kao i relacije planiranja i urbanog dizajna i projektovanja.

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i veštinama od značaja za aktivnost planiranja: (1) upoznavanje sa osnovnim metodama koje se upotrebljavaju u planiranju, i (2) dizajn procesa planiranja. Metodologija planiranja i planerski metodi se razmatraju u okviru racionalnog i kolaborativnog modela planiranja i različitih oblika planova: strateških, akcionih, generalnih, regulacionih.

KURIKULUM: Metodologija planiranja
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2017/18
INTEGRALNI PROJEKAT 03
20 MASIU-23041

IP03_Integralne urbane strategije

Održivost zajednice se bazira na otpornosti i elastičnosti te zajednice da reaguje na promene u širem okruženju. Inovativne zajednice su u poziciji da podstaknu i ostvare sopstvenu održivost. One imaju organizacioni kapacitet da stimulišu, neguju, razviju i produktivno iskoriste inherentne inovativne kvalitete svojih ljudi, i stvore održivu konkurentnost u svom tržištu ili areni rada.

U 2016. godini kroz okvir globalnog pokreta otpornih gradova i u okviru programa 100 Resilient Cities, Beograd pokreće Program otpornosti za Grad Beograd i radi na izradi Strategije otpornosti. U fazi preliminarne ocene otpornosti identifikovano je 5 različitih oblasti „traganja“ za rešenjima koja će povećati otpornost Beograda na promene. Istraživanje „polja mogućnosti“ je ključni korak u izradi Strategije i predstavlja složeni komunikativni i kolaborativni proces velikog broja aktera razvoja. Studenti ovog programa svojim radom aktivno će učestvovati u ovom procesu kroz razmatranje itregralih urbanih strategija i identifikaciju inicijalnih razvojnih projekata vezanih za identifikovane probleme otpornosti.

KURIKULUM: IP03_Integralne urbane strategije
21 MASIU-23042

IP03_Urbani menadžment

Kultura, znanje i urbana regeneracija.
Tema zadatka je strateško promišljanje na koje načine umrežene kultura i znanje mogu biti korišćeni kao instrumenti urbanog menadžmenta i regeneracije. Studenti predlažu viziju razvoja čvorišta i mreža kulture i znanja i rade kreativne projekte. Istražuju se relacije između postojećih sadržaja kulture, znanja i turizma i fizičke urbane strukture. Provežbava se urbani menadžment sa učešćem relevantnih aktera za preoblikovanje prostora uz nove načine uključivanja partnera, organizacione aranžmane i korišćenje instrumenata za implementaciju kreativnih projekata.

KURIKULUM: IP03_Urbani menadžment
22 MASIU-23043

IP03_Seminar 02

Nastavni program “Seminar 2” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: IP03_Seminar

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASIU-23050 Izborni predmet 5 /ZAJ-IG05/ – 2017/18
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASIU-23060 Izborni predmet 6 /ZAJ-IG06/ – 2017/18

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2017/18
IZBORNI PREDMETI 03
23 MASIU-23050

Izborni predmet 5 / ZAJ-IG05 /

Bira se jedan od nabrojanih predmeta sa lista izbornih predmeta:
• 18. MASA-23020 Istorija i teorija 3 (MASIU-23050),
sa ovog linka samo:
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
i
• 20. MASA-23040 Izborni predmet 3 – URBANIZAM (MASIU-23050-U)
sa ovog linka:
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture

24 MASIU-23060

Izborni predmet 6 / ZAJ-IG06 /

Bira se jedan predmet sa lista izbornih predmeta:
• 19. MASA-23030: Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA – 2017/18 (MASIU-23060-A) ili
• 21. MASA-23050: Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE – 2017/18 (MASIU-23060-AT)

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2017/18
25 MASIU-24010

Stručna praksa

Osnovni cilj je sticanje praktičnog iskustva studenata kroz konkretnu saradnju u institucijama koje se bave urbanim i prostornim planiranjem i urbanim dizajnom u praksi, istraživačkom radu i dr. Dodatno, cilj je i da studenti steknu dodatna znanja o procedurama odlučivanja, formiranju planerskih rešenja, kao i da provere teoretska znanja u relevantnim oblastima koja su stekli tokom studiranja.

KURIKULUM: Stručna praksa

Obaveštenje za studente II godine MAS 2017/18 (15.06.2018)
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad 2017/18: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad 2017/18: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

Obaveštenje za studente II godine MASIU 2017/18 (01.02.2018)
Spiskovi studenata (DRUGI KRUG IZBORA) finalno:
MASIU‐24021 DIP_Master teza (drugi krug)

Obaveštenje za studente II godine MASIU 2017/18 (30.01.2018)
Spiskovi studenata za predmet:
 MASIU‐24021 DIP_Master teza

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2017/18
DIPLOMSKI INTEGRALNI PROJEKAT
Šta je kulturni identitet, kako ga definišemo i na koji način ga koristimo prilikom urbanog razvoja i regeneracije u promociji grada? Koje aspekte autentičnosti i jedinstvenosti lokalnog kulturnog identiteta i mesta koristimo u formiranju brenda?

Odgovore na ova pitanja i otvaranje novih pitanja ogledaju se kroz osnovnu temu istraživanja kulture i kulturnog identiteta sa specifičnom temom “Jačanje kulturnog identiteta na području Dunava” na poligonu grada Smedereva. Fokus je na temi kulture s obzirom da je 2018. godina proglašena za godinu evropskog kulturnog nasleđa.

Istražuju se relacije između kulture, kulturnog nasleđa i specifičnih obrazaca identiteta sa jedne strane i korišćenja različitih koncepata, pristupa i instrumenata urbanog razvoja sa druge strane.

Master teza, master projekat i master završni rad za školsku 2017/18. godinu rade se u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Gradom Smederevom, kao i pod okriljem DANUrB projekta preko INTERREG Danube EU Programa.

DANUrB projekat podrazumeva razvijanje regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje za podsticanje kulturnog identiteta i solidarnosti. Kulturna mreža ima ulogu u jačanju identiteta područja Dunava i stvaranju zajedničkog brenda podsticanjem veza između naselja, istraživanjem neiskorišćenog ili skrivenog kulturnog i socijalnog kapitala. Glavni cilj je uspostavljanje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže “Dunavska kulturna promenada”, koja bi povezala sve zajednice uz Dunav, ujedinjujući ih u brend turističke destinacije.

Poligon za izradu integralnih urbanih projekata je teritorija Grada Smedereva, a razvojni okvir planska dokumenta na lokalnom, nacionalnom i nadnacionalnom nivou.

26 MASIU-24021

DIP_Master teza / ZAJ-IG07 /

KURIKULUM: DIP_Master teza
27 MASIU-24022

DIP_Master projekat / ZAJ-IG08 /

KURIKULUM: DIP_Master projekat
28 MASIU-24023

DIP_Master završni rad

KURIKULUM: DIP_Master završni rad