UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT7.1 MASA-AT11012

STUDIO M01AT – Seminar 1

Lista izbornih seminara:

201718_MASA-AT11012-01-02-STUDIO-M01AT-SEMINAR-1-IVANOVIC-SEKULARAC_o

Foto © dr Jelena Ivanović Šekularac

STUDIO M01AT – SEMINAR 1
DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jelena Ivanović Šekularac, redovni profesor

Svetski trend ponovne primene drveta i proizvoda od drveta kao materijala za gradnju i oblaganje arhitektonskih objekata nije isključivo iz razloga zadovoljenja funkcionalnih, estetskih, likovnih i oblikovnih zahteva i traženja inspiracije u povratku tradiciji, već i u njegovoj ekološkoj, ekonomskoj i energetskoj opravdanosti i uklapanju u savremene trendove održivog razvoja i primene savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja pri proizvodnji materijala, a sve u cilju održanja veze sa prirodom, okruženjem i tradicijom.

Problematika primene drveta i proizvoda od drveta na savremenom arhitektonskom objektu tretira se sa aspekta materijalizacije, arhitektonskih konstrukcija i detalja, kao i primeni stečenih znanja u praksi – u postupku realizacije, eksploatacije i održavanja arhitektonskih objekata.

Cilj nastave je upoznavanje sa principima primene drveta kao elementa primarne i sekundarne konstrukcije u arhitektonskom objektu, upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata primenom drveta i proizvoda na bazi drveta kao i sticanje novih znanja i principa projektovanja i izvođenja omotača objekta sa drvetom kao elementom obloge, primenom savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja.

KURIKULUM: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

201819_MASA-AT11012-01-STUDIO-M01AT-SEMINAR-1-ZEGARAC_o

Foto © Andrej Josifovski

STUDIO M01AT – SEMINAR 1
PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U GRADSKIM CELINAMA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Studenti se upoznaju sa aktuelnim problemima u projektovanju i realizaciji objekata u postojećim gradskim celinama. To podrazumeva upoznavanje celokupnog procesa od formiranja lokacije, preko pribavljanja urbanističkih uslova, izrade studije izvodljivosti, glavnog projekta do relizacije arhitektonsko građevinskih radova.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U GRADSKIM CELINAMA

STUDIO M01AT – SEMINAR 1
URBANA OAZA

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Cilj nastave je ispitivanje metoda projektovanja i tehnike realizacije vegetacionih zidova u procesu obnove postojećih i izgradnje novih objekata. Ozelenjavanje i očuvanje urbanog prostora postalo je važno pitanje u razmatranju uslova za projektovanje arhitektonskih objekata i definisanje odnosa između tehnologije, energije i oblikovanja. Vegetacioni zidovi su stvorili projektantske izazove za primenu ovih sklopova u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada.

KURIKULUM: URBANA OAZA