УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А23 МАСА-А23012

СТУДИО М03А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A23012-01--STUDIO-M03A-SEMINAR_Z.LAZOVIC

Pat Andrea: Construction Workers. Drawing Now, Paris 2014.

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 01:
АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Нови објекти савремене архитектуре и захтеви динамичних престоних градова у свету у којима архитектура игра важну улогу у стварању савременог пејзажа културе су у фокусу. Београд као Метаград, сада град са одликама које имају различите светске метрополе. Теме   су – град и наслеђе, култура, јавни простор, контекст, постиндустријско време, напуштене локације, нове потребе, интегрисани простор, промена културног пејзажа. Трансформације града и артефакта архитектуре су у динамичној функцији програма, промене и догађаја, а архитектонски гест и трансформација стварају културни пејзаж методама као што су експеримент, промена, покрет, динамични и променљиви садржаји + активни програм.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ГРАДА

201617_MASA-A23012-02--STUDIO-M03A-SEMINAR_V.LOJANICA

Jamie Newton, Wind-driven drawing machine

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 02:
АРХИТЕКТУРА И НАУКА – МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Основни циљ семинара је развијање креативности и латерарног односа према пројектанском процесу, током којег ће се стицати додатна знања о појму науке, o различитим феноменима до којих долази услед интензивног утицаја науке на различите области живота, као и о томе у којој мери и на који начин је наука у могућности да врши утицај на архитектонску теорију и праксу. Крајњи циљ семинара је израда финалног елабората у форми експерименталног прототипа – модела примене научно технолошких достигнућа на област архитектуре, при чему је тематски оквир директно условљен радом на изради архитектонско-урбанистичког пројекта у оквиру студија М03А.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И НАУКА – МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

201617_MASA-A23012-03--STUDIO-M03A-SEMINAR_D.MILJKOVIC

Београдска тврђава – аудиторијум, дупла експозиција | фото © Милош Стојковић

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 03:
АУДИТОРИЈУМ ГРАДА – СЛИКА ГРАДА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Циљ предмета је развијање способности за анализу и синтезу програмских и просторних елемената објеката намењених сценском извођењу. Конвенционалне и експерименталне методе пројектовања објеката намењених сценском извођењу истражују се кроз теоријску наставу, гостујућа предавања, пројектантска искуства, и посете објектима и институцијама. Од студената се очекује вођење дневника скица и цртежа са терена, као формирање  фото-есеја. Истражује се степен формалне и садржајне отворености и непосредних односа између облика савременог театарског извођења и конвенционалних и експерименталних метода пројектовања аудиторијума.

КУРИКУЛУМ: АУДИТОРИЈУМ ГРАДА – СЛИКА ГРАДА

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 04:
УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Садржај семинара прати методски рад у Студију на пројекту Панорамски лифт: Урбана археологија Ташмајдана у Београду. Теоријска и практична настава подељена је у три целине које граде оквир истраживачког пројектовања: методологија истраживања кроз пројекат, теоријски оквир истраживања и технолошки аспект пројекта.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 05:
ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Типологија комплексног пројекта је семинар који је конципиран као теоријска база пројектантског студија у оквиру наставе на трећем семестру МАСА. Основни циљ семинара се односи на изучавање и проверавање сложених типолошких облика у архитектури, чиме се истовремено појачава теоријска и концептуална тематизација оваквог рада. Кроз предавања, презентације и дискусије, семинар нуди отварање низа питања везаних за савремене пројектантске задатке у архитектури.

https://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: ТИПОЛОГИЈА КОМПЛЕКСНОГ ПРОЈЕКТА

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 06:
ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ семинара је разумевање појмовне основе културе у ширем смислу, као и њеног комуниколошког аспекта, који сматрамо доминантним. Тема се односи на анализу трансформације садржаја тог појма сходно транзитивности епоха на овом простору, а која, сама по себи, условљава неопходност деелитизације културе, као услова широке прихватљивости и одрживости. У том контексту, активан однос архитекте према друштву и социјалним кретањима у целини, добија свој пуни смисао.

КУРИКУЛУМ: ДЕЕЛИТИЗАЦИЈА ПРОСТОРА КУЛТУРЕ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – СЕМИНАР – 07:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Овим задатком се истражује успостављање односа између урбаног ткива Новог Београда са свим својим специфичностима и нових просторних структура које би обављале улогу Центра савремене уметности – простора промоције и места спознаје и специфичности савремених уметничких феномена.

Циљ је да се студенти упуте у елементе истраживачког рада који треба да претходи изради пројекта, и развију способност аналитичког и критичког мишљења.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УМЕТНИЧКЕ ФОРМЕ