UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16 (25.09.2015)
Spiskovi studenata i raspored sala za MASA-23050 Izborni predmet 3 – AT

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 3. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
21 MASA-23050

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture
2. MASA-23050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. MASA-23050-03: Osvetljenje u enterijeru
4. MASA-23050-04: Specijalne konstrukcije
5. MASA-23050-05: Prethodno napregnute konstrukcije
6. MASA-23050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
7. MASA-23050-07: Drvene strukture
8. MASA-23050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse

Lista izbornih predmeta:

201516_MASA-23050-01-OBNOVA-ZGRADA-U-KONTEKSTU-ODRZIVE-ARH_o
71 Via Boncompagni, Rim | © MAD Architects

MASA-23050-01: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
OBNOVA ZGRADA U KONTEKSTU ODRŽIVE ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor

MAD architects, Kina kao autori projekta rekonstrukcije, napravili su veliki korak kada su uspeli da dobiju odobrenje za rekonstrukciju stare poslovne zgrade u urbanom tkivu Rima čije je rušenje inače planirano. Nakon uklanjanja fasade i svih instalacionih sistema, u okviru zadržane primarne konstrukcije, isprojektovana je stambena namena sa korišćenjem elemenata zelene i održive arhitekture.

KURIKULUM: OBNOVA ZGRADA U KONTEKSTU ODRŽIVE ARHITEKTURE FORMULAR: OBNOVA ZGRADA U KONTEKSTU ODRŽIVE ARHITEKTURE

201516_MASA-23050-03_OSVETLJENJE-U-ENTERIJERU_o

Joyce Wang – restoran AMMO, Hong Kong | Foto © Edmon Leong/Gestalten

MASA-23050-03: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
OSVETLJENJE U ENTERIJERU

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Upoznavanje sa uslovima i principima projektovanja osvetljenja u enterijeru. Analiziraju se kriterijumi za projektovanje osvetljenja kroz zahteve korisnika, funkciju, primenjene materijale, kao i fizičke odlike prostora. Uticaji na kvalitet osvetljenja se sagledavaju u okviru opšte arhitektonske koncepcije.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ENTERIJERU FORMULAR: OSVETLJENJE U ENTERIJERU

201415_MASA23050-05_PRETHODNO-NAPREGNUTE-KONSTRUKCIJE_o

Prof. dr Milan Glišić – Pojednostavljen princip prednaprezanja

MASA-23050-05: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Nastavnik:
dr Milan Glišić

Ideja i primena prethodno napregnutih betonskih konstrukcija datira od samih početaka korišćenja armiranog betona kao konstruktivnog elementa. U savremenoj praksi primena ovih konstrukcija je omogućila realizaciju mnogih ideja arhitekata pri čemu se optimalno realizuju vremenski i finansijski parametri izgradnje.

KURIKULUM: PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE FORMULAR: PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

201516_MASA-23050-06-REKONSTRUKCIJA-I-SANACIJA-OBJEKATA-VISOKOGRADNJE_o

Foto © dr Nenad Šekularac

MASA-23050-06: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Nastavnik:
dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

Upoznavanje sa osnovnim principima rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje kao veoma važnim delom inženjerske delatnosti iz oblasti arhitekture i građevinarstva predstavlja cilj ovog predmeta. Sticanje neophodnih znanja iz ove oblasti uz upoznavanje sa logikom konstruisanja, rekonstruisanja u cilju promene namene prostora, kao i saniranja i otklanjanje problema nastalih pod dejstvom raznih uzroka.
Upoznavanje sa problematikom rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje, kroz metode konstruktivne sanacije temelja, zidova, međuspratnih tavanica, lukova, svodova, kupola, dimnjaka i ostalih delova arhitektonskih objekata visokogradnje, predstavlja neiscrpnu oblast istraživanja i rada i tretira se sa aspekta statičko-konstruktivne zaštite, materijalizacije i detalja, kao i primene stečenih znanja u praksi – u postupku rekonstrukcije i sanacije obj. visokogradnje kao i na objektima graditeljske prošlosti.

KURIKULUM: REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE FORMULAR: REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

201516_MASA-23050-07_DRVENE-STRUKTURE_o

Foto © dr Žikica Tekić

MASA-23050-07: IZBORNI PREDMET 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE:
DRVENE STRUKTURE

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, docent

Predmetom je obuhvaćeno područje oblikovanja savremenih drvenih struktura – industrijalizovanih sistema građenja, po principima otvorene prefabrikacije. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje sistem Lakih krovnih vezača. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih konstrukcija, studentima se prezentuje široko polje primene drvenih rešetkastih nosača u sistemu LKV, u arhitektonskom konstrukterstvu. Predmet rada je zasnovan na principima modernog projektovanja konstrukcija u drvetu, u oblasti kreiranja različitih oblika drvenih struktura. Materija koja se izlaže u sklopu ovog predmeta, pruža mogućnost studentima da svoj rad na projektovanju drvenih struktura podignu na viši nivo, primenom definisanih principa oblikovanja nosača i principa funkcionalne organizacije drvenih struktura.

KURIKULUM: DRVENE STRUKTURE FORMULAR: DRVENE STRUKTURE