UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

KONKURS ZA PROJEKAT PREDSTAVLJANJA REPUBLIKE SRBIJE NA 17. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE U VENECIJI 2020.GODINE

La-Biennale-di-Venezia-di-Architettura-logo450x300

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

i

MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI

u saradnji sa

UDRUŽENJEM ARHITEKATA SRBIJE

RASPISUJU

KONKURS

za projekat predstavljanja Republike Srbije

na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) 2020. godine

 

Beograd, 02.11.2019. godine

01. UVOD

U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije (Ministarstvo) Muzej primenjene umetnosti – MPU (Raspisivač), u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije (Sprovodilac), objavljuje javni otvoreni poziv svim zainteresovanim i kvalifikovanim za učešće na ovom konkursu (Raspis) za izbor koncepta i sadržaja izložbe, odnosno projekta izložbe, kojom će biti predstavljena Republika Srbija na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji koja će se održati od 23. maja do 29. novembra 2020. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji. Raspisivač očekuje predloge od timova sastavljenih od arhitekata kao i teoretičara, istraživača, kritičara, kustosa, umetnika, dizajnera i drugih stvaralaca. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje konkurs. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedno lice može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

 

Konkurs je po vrsti: otvoren; prema zadatku: idejni; po obliku: dvostepeni i prema načinu predaje: neanoniman.

 

Predmet konkursa je koncept i sadržaj izložbe, odnosno projekat kojim će biti predstavljena Republika Srbija na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

 

Prvi stepen konkursa: koncept i sadržaj izložbe predočeni u kratkoj narativnoj i ilustrovanoj formi. Žiri će izabrati najmanje tri predloga iz prvog stepena konkursa i pozvati u drugi stepen konkursa njihove timove.

Učesnike izabrane za drugi stepen konkursa (Finaliste), Žiri će pozvati na konsultacije, pre početka rada u drugom stepenu konkursa.

 

Predlozi za prvi stepen konkursa moraju biti dostavljeni na način i u formi prema zahtevu ovog raspisa najkasnije do 3. decembra 2019. godine do 15.00 časova.

Drugi stepen konkursa odnosi se na projekat izložbe. Učesnici drugog stepena konkursa (Finalisti), nakon predaje radova, a pre donošenja konačne odluke o pobedniku konkursa, biće pozvani od strane Žirija da predstave i objasne predlog projekta izložbe.

 

Finalni predlozi u drugom stepenu konkursa moraju biti dostavljeni na način i u formi prema zahtevu ovog raspisa najkasnije do 10. januara 2020. godine do 15.00 časova.

 

Žiri će izabrati jedan predlog, odnosno jedan tim (Pobednik konkursa) između finalista u skladu sa uslovima i propozicijama ovog konkursa. Pobednik konkursa će raditi zajedno sa Muzejom primenjene umetnosti, odnosno Komesarom, Stručnim savetom (Savet) i Udruženjem arhitekata Srbije, kao odgovornim i ovlašćenim učesnicima od strane Ministarstva, na realizaciji, produkciji i postprodukciji izložbe koja je predmet ovog raspisa.

02. IZLOŽBA U PAVILJONU SRBIJE

Republika Srbija će biti predstavljena na Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2020. u nacionalnom paviljonu Srbije u „Đardinima“ (Giardini di Castello). Predstavljanja Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji beleže sve veću i značajniju uključenost u međunarodnu diskusiju o arhitekturi, kako pristupom tako i umetničkim i sadržajnim odgovorom na temu. I ovoga puta, Savet očekuje sadržajan i originalan odgovor na zadat tematski okvir izložbe u skladu sa kriterijumima ovog konkursa.

03. CILJ KONKURSA

Izložba u paviljonu Republike Srbije ima za cilj da problematizuje stanje stvari kroz arhitekturu u skladu sa temom i zadatkom ovog konkursa (Kako ćemo živeti zajedno? / How will we live togheter?), a u svrhu aktivnog učešća Republike Srbije u međunarodnoj debati na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji, 2020. godine.

04. TEMA IZLOŽBE

Umetnički direktor – kustos predstojećeg Bijenala arhitekture u Veneciji, američko libanski arhitekta Hašim Sarkis (Hashim Sarkis) je postavio temu bijenala: Kako ćemo živeti zajedno? /

How will we live togheter?

Prilog B-1 – Tematizacija umetničkog direktora – kustosa Bijenala (engleski jezik)

Prilog B-2 – Prevod tematizacije umetničkog direktora – kustosa Bijenala (srpski jezik)

Savet podstiče i ohrabruje formiranje interdisciplinarnih i transdisciplinarnih timova sastavljenih, pre svih, od učesnika iz Srbije koji žive i/ili rade u Srbiji ili inostranstvu. Savet se zalaže da predstavljanje Srbije na Bijenalu bude podsticaj za generisanje novih i afirmaciju postojećih istraživanja na poljima arhitektonske teorije i prakse. Savet veruje u mogućnost gostovanja izložbe u regionu nakon završetka Bijenala u Veneciji.

05. KONKURSNI USLOVI

Na konkursu mogu učestvovati timovi sastavljeni od arhitekata kao i teoretičara, istraživača, kritičara, kustosa, umetnika, dizajnera i drugih stvaralaca, a sve u svrhu očekivane sposobnosti timova za:

 • konceptualizaciju i razradu originalnog predloga izložbe;
 • artikulaciju i detaljnu razradu projekta izložbe;
 • pripremu materijala (prezentacije, ilustracije, fotografije, crteži, makete, instalacije,multimedijalni sadržaji, elektronski sadržaji, tekstualni sadržaji i dr.) za izložbu;
 • problematizaciju, istraživanje, kritičku analizu, sistematizaciju, kontekstualizaciju i sl.
 • saradnju sa Muzejom primenjene umetnosti, Komesarom i Savetom u vezi realizacije, produkcije i postprodukcije izložbe, kataloga i pratećeg programa izložbe, dinamike i budžeta izložbe, kao i drugim pitanjima od interesa.

Svaki tim ima obavezu da iz reda svojih učesnika imenuje jednog odgovornog predstavnika tima.

Odgovorni predstavnik mora biti državljanin ili rezident Republike Srbije.

Pobednik konkursa je saglasan da će učestvovati u medijskoj kampanji i promociji izložbe.

Pobednik konkursa je saglasan da će sarađivati sa grafičkim dizajnerom izložbe, ukoliko bude naknadno određen.

Pobednik konkursa je saglasan za korišćenje materijala za potrebe izložbe na predstojećem Salonu arhitekture u Beogradu u okviru pratećeg programa Salona.

Odgovorni predstavnik će u ime Pobednika konkursa potpisati ugovor sa Muzejom primenjene umetnosti.

Pobednik konkursa će biti u obavezi da proces realizacije izložbe sprovede kao poslovni subjekt u adekvatnoj formi.

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa. Konkursni radovi koji ne budu ispunili konkursne uslove neće se uzeti u razmatranje.

Autorska prava

Autor konkursnog rada je nosilac autorskog prava. Ako dva ili više autora spoje svoja dela radi zajedničkog učešća na konkursu, ili zajednički učestvuju, kao autorski tim u stvaranju konkursnog rada, svaki od autora zadržava autorsko pravo na svom delu. Odnosi između autora regulišu se međusobnim dogovorom. Smatra se da je svaki autorski tim koji učestvuje na ovom konkursu saglasan da Muzej primenjene umetnosti kao raspisivač ovog konkursa može neopozivo i bez naknade da iskorišćava konkursni rad i materijal u svrhu promocije izložbe u paviljonu Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020. godine, uz priznavanje autorstva autora konkursnog rada.

 

Kriterijumi za selekciju u prvom stepenu konkursa

Prilikom izbora predloga koncepta i sadržaja izložbe u prvom stepenu konkursa, Žiri će

izvršiti ocenu pristiglih predloga na osnovu sledećih kriterijuma:

 • originalnost u problematizaciji zadate teme;
 • inovativnost predloga u odnosu na aktuelni arhitektonski diskurs;
 • odnos predloga u kontekstu aktuelnih društvenih okolnosti (preporuka lokalnih);
 • kvalitet reprezentacije, vizuelni i komunikacijski potencijal;
 • potencijal tima da sveobuhvatno razmišlja i razvija predloženu ideju kroz mogućnost realizacije izložbe u skladu sa vremenskim rokovima i budžetom;
 • jasnoća, preciznost i kvalitet predloženog rešenja.

Žiri će na osnovu predočenih kriterijuma izvršiti ocenu pristiglih predloga i izabrati najmanje 3 najbolje ocenjenih za drugi stepen konkursa u skladu sa ovim raspisom.

 

Kriterijumi za selekciju u drugom stepenu konkursa

Prilikom izbora predloga projekta izložbe u drugom stepenu konkursa Žiri će izvršiti ocenu

radova na osnovu sledećih kriterijuma:

 • doslednost u detaljnoj razradi predloženog koncepta i sadržaja;
 • kvalitet i stepen razrađenosti projekta;
 • reprezentacija i vizuelni kvalitet (stepen sadejstva predloženog koncepta i vizuelnog jezika izložbe sa prostorom paviljona);
 • stepen komunikativnosti sa stručnom publikom i širim auditorijumom;
 • adekvatnost i svrsishodnost predloženih materijala i tehnologija kao i predloženih radnji za potrebe realizacije izložbe;
 • racionalnost predloženog plana aktivnosti i predmera sa predračunom za realizaciju izložbe i usklađenost sa predviđenim budžetom;
 • potencijal predloženog pratećeg programa izložbe (predlog za prateći program nije obavezan).

06. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

06.1. Prvi stepen konkursa – koncept izložbe

Raspisivač u prvom stepenu konkursa traži sažet i na jasan način predočen predlog koncepta i sadržaja nastupa kojim će biti prezentovana Republika Srbija na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Sadržaj rada obuhvata tekstualni i grafički deo koji čine jedinstvenu celinu i podrazumeva sledeće:

 • jasan odgovor na temu;
 • jasan prikaz koncepta i sadržaja;
 • jasan pregled i opis metodološkog postupka koji će biti korišćen prilikom konceptualizacije i operacionalizacije istraživanja sa očekivanim rezultatima;
 • predlog naslova projekta, a u relaciji sa temom predstojećeg Bijenala – Kako ćemo da živimo zajedno? / How will we live togheter?
 • kratke biografije članova tima.

Tekstualni deo se prilaže na najviše tri (3) lista A3 formata: dva (2) lista za obrazloženje i jedan (1) list za predstavljanje tima.

Grafički deo se prilaže u maksimalnom obimu do tri (3) strane A3 formata.

Sastavni deo rada čine i

⋅ prijava na konkurs

⋅ elektronska forma rada

Ukoliko je karakter predloženog rešenja takav da su za afirmativan prikaz rešenja potrebni i drugi vidovi prezentacije, osim grafičke i tekstualne, učesnicima se daje mogućnost da dostave i dodatne priloge u elektronskoj formi.

 

Oprema konkursnog rada za prvi stepen konkursa

Grafički i tekstualni deo rada se, u prvom stepenu konkursa, dostavljaju u formi povezane sveske (zajedno tekstualni i grafički deo), A3 format horizontalne orijentacije, obavezno u četiri (4) istovetna primerka.

 

Naslovna strana sveske u gornjem desnom uglu mora imati predlog naslova projekta, a u donjem desnom uglu spisak učesnika sa oznakom ko je odgovorni predstavnik tima, mesto i godinu.

Prijava na konkurs dostavlja se u analognoj formi u vidu popunjenog formulara prijave na konkurs (Prilog A).

Elektronska forma rada dostavlja se na SD-u ili fleš memoriji koja sadrži sve analogno dostavljene priloge: svesku u PDF formatu (formirana kao jedan fajl) u rezoluciji 150dpi, popunjenu prijavu na konkurs, evenutualne dodatne priloge.

Nije dozvoljena predaja maketa.

 

06.2. Drugi stepen konkursa – projekat izložbe

Raspisivač u drugom stepenu konkursa traži projekat predloženog rešenja izložbe kojom će biti predstavljena Republika Srbija na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Projekat izložbe se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela i sadrži:

 • jasan pregled i prikaz razrade koncepta sa operacionalizacijom realizacije izložbe;
 • jasan pregled i prikaz sadržaja izložbe;
 • precizan opis svih elemenata projekta, predloženih materijala i tehnologija, neophodnih radnji i poslova, kao i logističkih zahteva za realizaciju izložbe; specifikacija materijala, radnji i troškova za realizaciju projekta, kao i precizan predmer sa predračunom; gantogramski prikaz (ilustrativni prikaz i pregled početnih i krajnjih datuma pojedinačnih faza realizacije projekta).
 • jasan sinopsis očekivanih dešavanja vezanih za publiku, odnosno multimedijalnih sadržaja i/ili scenario ukoliko su predviđeni (ne)režirani performativi i sl. sadržaji;
 • opciono – predlog teme(a) i sadržaja za prateći program.

Tekstualni i grafički deo projekta čine jedinstvenu celinu elaborata projekta izložbe (A3 format).

 

Obim teksta i broj priloga nisu ograničeni.

Izabrani deo sadržaja grafičkih priloga sa prostornim prikazima rešenja, osim u sklopu elaborata, potrebno je prikazati i na dva panoa.

Sastavni deo rada čini i elektronska forma rada.

 

Oprema konkursnog rada za drugi stepen konkursa

Grafički i tekstualni deo rada – elaborat projekta izložbe se dostavljaju u formi povezane sveske (zajedno tekstualni i grafički deo), u A3 formatu horizontalne orijentacije, obavezno u četiri (4) istovetna primerka.

 

Naslovna strana sveske u gornjem desnom uglu mora imati predlog naslova projekta, a u donjem desnom uglu spisak učesnika tima sa oznakom ko je odgovorni predstavnik tima, mesto i godinu.

Panoi se dostavljaju u sledećoj formi: format 50h70cm, kaširani na peni debljine do 5mm u jednom (1) primerku.

Panoi u gornjem desnom uglu moraju imati predlog naslova projekta.

Elektronska forma rada dostavlja se na SD-u ili fleš memoriji koja sadrži sve analogno dostavljene priloge: elaborat u PDF formatu (formiran kao jedan fajl) u rezoluciji 150dpi, panoe (JPG, TIFF ili PDF format u rezoluciji 150dpi ) i evenutualne dodatne priloge.

Nije dozvoljena predaja maketa.

 

Žiri će u skladu sa konkursnim zadatkom i propozicijama konkursa između finalista izabrati jedan predlog projekta izložbe kojim će se predstaviti Republiku Srbiju na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2020. godine.

07. NAČIN PREDAJE I DOSTAVLJANJA KONKURSNOG RADA

Učesnici konkursa će svoje predloge dostaviti u zatvorenom omotu sa naznakom: „za Konkurs – predstavljanje Republike Srbije na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2020“, dostaviti najkasnije do 3. decembra 2019. godine do 15.00 časova, bez obzira da li se rad dostavlja neposredno ili putem pošte.

 

Adresa za dostavljanje rada:

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE

Kneza Miloša br. 7a, treći sprat

11000 Beograd

08. KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od 2. novembra 2019. godine.

 

Pitanja učesnici mogu dostavljati na adresu sas-dab@eunet.rs, najkasnije do 11. novembra 2019. godine.

Rok za odgovore na pitanja je tri dana nakon isteka roka za postavljanje pitanja.

U četvrtak 7. novembra 2019. u 18,00 časova u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu biće održana javna prezentacija raspisa konkursa, na kojem će potencijalni učesnici moći dodatno da se informišu o detaljima raspisa konkursa.

 

Krajnji rok za predaju radova za prvi stepen konkursa je 3. decembar 2019. godine do 15,00 časova.

 

Objava finalista za učešće u drugom stepenu konkursa je 10. decembar 2019. godine do 15,00 časova.

 

Krajnji rok za predaju radova za drugi stepen konkursa je 10. januar 2020. godine do 15,00 časova.

 

Objava odluke o Pobedniku konkursa je 15. januar 2020. godine do 15,00 časova.

09. ŽIRI

Žiri konkursa čine članovi STRUČNOG SAVETA za pripremu nastupa Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020. godine (imenovani Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije):

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Stručnog Saveta

v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Stručnog Saveta

dr Tanja Damljanović Konli (Conley), d.i.a.

Predrag Milutinović, d.i.a.

v. prof. Zorica Savičić, d.i.a.

Branko Stanojević, d.i.a.

Dejan Todorović, d.i.a.

Komesar za pripremu nastupa Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020. godine (imenovan Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije) je:

Slobodan Jović, d.i.a.

10. NAČIN REALIZACIJE PRVOPLASIRANOG RADA

Prvoplasirani konkursni predlog biće osnov za realizaciju predstavljanja Republike Srbije na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2020.

11. PRAVA I OBAVEZE POBEDNIKA KONKURSA

Nosilac autorskih prava na konkursnom radu je autor odnosno autorski tim – Pobednik konkursa. Pobednik konkursa je dužan da poštuje konkursne uslove u pogledu realizacije rada nakon završetka Konkursa. U slučaju da je Pobednik konkursa autorski tim, dužan je da ovlasti odgovornog predstavnika tima. Pobednik konkursa je obavezan da se uklopi u finansijski plan i rokove realizacije koji su dati Raspisom konkursa. Pobednik konkursa, po objavljivanju rezultata, treba da radi na realizaciji izabranog projekta-rada u skladu sa eventualnim primedbama i sugestijama Žirija. Pobednik konkursa se obavezuje da će u postkonkursnim aktivnostima uvažavati sugestije Komesara i Saveta. Pobednik konkursa je dužan da do 26. februara 2020, uz konsultaciju sa Komesarom i Savetom, izradi i preda detaljan projekat izložbe (uključujući i detaljan tehnički opis, opis izrade izložbene postavke sa rokovima izrade i precizan predmer sa predračunom).

12. PLANIRANA SREDSTVA

Sredstva za produkciju izložbe se sastoje iz sredstava za troškove realizacije izložbe i troškova za Pobednika konkursa.

 

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva:

 1. Troškovi za realizaciju izložbe – oprema postavke izložbe, rad na realizaciji postavke izložbe (sa materijalom, proizvodnjom, troškovi montaže i demontaže, transportnim troškovima do Venecije i nazad, bez troškova barže, kao i putnim troškovima sa smeštajem za radnike) – do 42.000,00 evra;
 1. Troškovi za Pobednika konkursa – izrada projekta za izvođenje izložbe i nadzor realizacije izložbene postavke, priprema materijala (prezentacije, ilustracije, fotografije, crteži, multimedijalni sadržaji, tekstualni sadržaji i dr.) koji su sastavni deo izložbene postavke – ukoliko su predviđeni projektom izložbe, saradnja na izradi kataloga i drugog promotivnog materijala za produkciju i postprodukciju izložbe, putni troškovi, smeštaj i ostalo – do 10.000 evra;

Za distribuciju novčanih sredstava iz tačke 1. i 2. odgovoran je odgovorni predstavnik Pobednika konkursa. Način i dinamika isplate sredstava biće regulisani posebnim ugovorom između Muzeja primenjene umetnosti i predstavnika Pobednika konkursa.

13. PLANIRANI TERMINI

Trajanje 17. Bijenala arhitekture u Veneciji 2020. godine

 1. maj – 29. nov. 2020. (praizvedba 21. i 22. maj 2020.)
 2. nov. 2019. Javni poziv za učešće na konkursu.
 3. nov. 2019. Javna prezentacija raspisa konkursa (u Muzeju primenjene umetnosti)
 4. nov. 2019. Rok za postavljanje pitanja učesnika.
 5. dec. 2019. Rok za predaju predloga u prvom stepenu konkursa.
 6. dec. 2019. Rok za odluku žirija za prvi stepen konkursa.
 7. jan. 2020. Rok za predaju predloga kvalifikovanih učesnika za učešće u drugom stepenu.
 8. jan. 2020. Rok za proglašenje rezultata konkursa i pobednika konkursa.
 9. feb. 2020. Rok za izradu projekta za izvođenje izložbe.

14. PROMOTIVNI MATERIJAL IZLOŽBE

Pobednik konkursa će biti dužan da, u saradnji sa Komesarom i Savetom, odnosno grafičkim dizajnerom, ukoliko bude naknadno određen, obradi materijal svog rada za zvaničnu promociju 17. Bijenala arhitekture 2020. godine i to:

 • materijal za medije
 • materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)
 • materijal za zvanični vebsajt
 • drugi promotivni materijal

16. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Udruženja arhitekata Srbije.

U drugom stepenu nadležno je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu.

 

U Beogradu, 02. novembar 2019. godine.

Eksterijer -3