УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКАТ ПРЕДСТАВЉАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 17. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ АРХИТЕКТУРЕ У ВЕНЕЦИЈИ 2020.ГОДИНЕ

La-Biennale-di-Venezia-di-Architettura-logo450x300

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

и

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

у сарадњи са

УДРУЖЕЊЕМ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

РАСПИСУЈУ

КОНКУРС

за пројекат представљања Републике Србије

на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији (La Biennale di Venezia) 2020. године

 

Београд, 02.11.2019. године

01. УВОД

У име Министарства културе и информисања Републике Србије (Министарство) Музеј примењене уметности – МПУ (Расписивач), у сарадњи са Удружењем архитеката Србије (Спроводилац), објављује јавни отворени позив свим заинтересованим и квалификованим за учешће на овом конкурсу (Распис) за избор концепта и садржаја изложбе, односно пројекта изложбе, којом ће бити представљена Република Србија на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији која ће се одржати од 23. маја до 29. новембра 2020. године у павиљону Републике Србије у Венецији. Расписивач очекује предлоге од тимова састављених од архитеката као и теоретичара, истраживача, критичара, кустоса, уметника, дизајнера и других стваралаца. Право учешћа имају сва физичка и правна лица без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује конкурс. Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

 

Конкурс је по врсти: отворен; према задатку: идејни; по облику: двостепени и према начину предаје: неанониман.

 

Предмет конкурса је концепт и садржај изложбе, односно пројекат којим ће бити представљена Република Србија на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији.

 

Први степен конкурса: концепт и садржај изложбе предочени у краткој наративној и илустрованој форми. Жири ће изабрати најмање три предлога из првог степена конкурса и позвати у други степен конкурса њихове тимове.

Учеснике изабране за други степен конкурса (Финалисте), Жири ће позвати на консултације, пре почетка рада у другом степену конкурса.

 

Предлози за први степен конкурса морају бити достављени на начин и у форми према захтеву овог расписа најкасније до 3. децембра 2019. године до 15.00 часова.

Други степен конкурса односи се на пројекат изложбе. Учесници другог степена конкурса (Финалисти), након предаје радова, а пре доношења коначне одлуке о победнику конкурса, биће позвани од стране Жирија да представе и објасне предлог пројекта изложбе.

 

Финални предлози у другом степену конкурса морају бити достављени на начин и у форми према захтеву овог расписа најкасније до 10. јануара 2020. године до 15.00 часова.

 

Жири ће изабрати један предлог, односно један тим (Победник конкурса) између финалиста у складу са условима и пропозицијама овог конкурса. Победник конкурса ће радити заједно са Музејoм примењене уметности, односно Комесаром, Стручним саветом (Савет) и Удружењем архитеката Србије, као одговорним и овлашћеним учесницима од стране Министарства, на реализацији, продукцији и постпродукцији изложбе која је предмет овог расписа.

02. ИЗЛОЖБА У ПАВИЉОНУ СРБИЈЕ

Република Србија ће бити представљена на Међународној изложби архитектуре у Венецији 2020. у националном павиљону Србије у „Ђардинима“ (Giardini di Castello). Представљања Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији бележе све већу и значајнију укљученост у међународну дискусију о архитектури, како приступом тако и уметничким и садржајним одговором на тему. И овога пута, Савет очекује садржајан и оригиналан одговор на задат тематски оквир изложбе у складу са критеријумима овог конкурса.

03. ЦИЉ КОНКУРСА

Изложба у павиљону Републике Србије има за циљ да проблематизује стање ствари кроз архитектуру у складу са темом и задатком овог конкурса (Како ћемо живети заједно? / How will we live togheter?), а у сврху активног учешћа Републике Србије у међународној дебати на 17. Бијеналу архитектуре у Венецији, 2020. године.

04. ТЕМА ИЗЛОЖБЕ

Уметнички директор – кустос предстојећег Бијенала архитектуре у Венецији, америчко либански архитекта Хашим Саркис (Hashim Sarkis) је поставио тему бијенала: Како ћемо живети заједно? /

How will we live togheter?

Прилог Б-1 – Тематизација уметничког директора – кустоса Бијенала (енглески језик)

Прилог Б-2 – Превод тематизације уметничког директора – кустоса Бијенала (српски језик)

Савет подстиче и охрабрује формирање интердисциплинарних и трансдисциплинарних тимова састављених, пре свих, од учесника из Србије који живе и/или раде у Србији или иностранству. Савет се залаже да представљање Србије на Бијеналу буде подстицај за генерисање нових и афирмацију постојећих истраживања на пољима архитектонске теорије и праксе. Савет верује у могућност гостовања изложбе у региону након завршетка Бијенала у Венецији.

05. КОНКУРСНИ УСЛОВИ

На конкурсу могу учествовати тимови састављени од архитеката као и теоретичара, истраживача, критичара, кустоса, уметника, дизајнера и других стваралаца, а све у сврху очекиване способности тимова за:

 • концептуализацију и разраду оригиналног предлога изложбе;
 • артикулацију и детаљну разраду пројекта изложбе;
 • припрему материјала (презентације, илустрације, фотографије, цртежи, макете, инсталације,мултимедијални садржаји, електронски садржаји, текстуални садржаји и др.) за изложбу;
 • проблематизацију, истраживање, критичку анализу, систематизацију, контекстуализацију и сл.
 • сарадњу са Музејом примењене уметности, Комесаром и Саветом у вези реализације, продукције и постпродукције изложбе, каталога и пратећег програма изложбе, динамике и буџета изложбе, као и другим питањима од интереса.

Сваки тим има обавезу да из реда својих учесника именује једног одговорног представника тима.

Одговорни представник мора бити држављанин или резидент Републике Србије.

Победник конкурса је сагласан да ће учествовати у медијској кампањи и промоцији изложбе.

Победник конкурса је сагласан да ће сарађивати са графичким дизајнером изложбе, уколико буде накнадно одређен.

Победник конкурса је сагласан за коришћење материјала за потребе изложбе на предстојећем Салону архитектуре у Београду у оквиру пратећег програма Салона.

Одговорни представник ће у име Победника конкурса потписати уговор са Музејом примењене уметности.

Победник конкурса ће бити у обавези да процес реализације изложбе спроведе као пословни субјект у адекватној форми.

Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса. Конкурсни радови који не буду испунили конкурсне услове неће се узети у разматрање.

Ауторска права

Аутор конкурсног рада је носилац ауторског права. Ако два или више аутора споје своја дела ради заједничког учешћа на конкурсу, или заједнички учествују, као ауторски тим у стварању конкурсног рада, сваки од аутора задржава ауторско право на свом делу. Односи између аутора регулишу се међусобним договором. Сматра се да је сваки ауторски тим који учествује на овом конкурсу сагласан да Музеј примењене уметности као расписивач овог конкурса може неопозиво и без накнаде да искоришћава конкурсни рад и материјал у сврху промоције изложбе у павиљону Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији 2020. године, уз признавање ауторства аутора конкурсног рада.

 

Критеријуми за селекцију у првом степену конкурса

Приликом избора предлога концепта и садржаја изложбе у првом степену конкурса, Жири ће

извршити оцену пристиглих предлога на основу следећих критеријума:

 • оригиналност у проблематизацији задате теме;
 • иновативност предлога у односу на актуелни архитектонски дискурс;
 • однос предлога у контексту актуелних друштвених околности (препорука локалних);
 • квалитет репрезентације, визуелни и комуникацијски потенцијал;
 • потенцијал тима да свеобухватно размишља и развија предложену идеју кроз могућност реализације изложбе у складу са временским роковима и буџетом;
 • јасноћа, прецизност и квалитет предложеног решења.

Жири ће на основу предочених критеријума извршити оцену пристиглих предлога и изабрати најмање 3 најбоље оцењених за други степен конкурса у складу са овим расписом.

 

Критеријуми за селекцију у другом степену конкурса

Приликом избора предлога пројекта изложбе у другом степену конкурса Жири ће извршити оцену

радова на основу следећих критеријума:

 • доследност у детаљној разради предложеног концепта и садржаја;
 • квалитет и степен разрађености пројекта;
 • репрезентација и визуелни квалитет (степен садејства предложеног концепта и визуелног језика изложбе са простором павиљона);
 • степен комуникативности са стручном публиком и ширим аудиторијумом;
 • адекватност и сврсисходност предложених материјала и технологија као и предложених радњи за потребе реализације изложбе;
 • рационалност предложеног плана активности и предмера са предрачуном за реализацију изложбе и усклађеност са предвиђеним буџетом;
 • потенцијал предложеног пратећег програма изложбе (предлог за пратећи програм није обавезан).

06. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА

06.1. Први степен конкурса – концепт изложбе

Расписивач у првом степену конкурса тражи сажет и на јасан начин предочен предлог концепта и садржаја наступа којим ће бити презентована Република Србија на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији.

Садржај рада обухвата текстуални и графички део који чине јединствену целину и подразумева следеће:

 • јасан одговор на тему;
 • јасан приказ концепта и садржаја;
 • јасан преглед и опис методолошког поступка који ће бити коришћен приликом концептуализације и операционализације истраживања са очекиваним резултатима;
 • предлог наслова пројекта, а у релацији са темом предстојећег Бијенала – Како ћемо да живимо заједно? / How will we live togheter?
 • кратке биографије чланова тима.

Текстуални део се прилаже на највише три (3) листа А3 формата: два (2) листа за образложење и један (1) лист за представљање тима.

Графички део се прилаже у максималном обиму до три (3) стране A3 формата.

Саставни део рада чине и

⋅ пријава на конкурс

⋅ електронска форма рада

Уколико је карактер предложеног решења такав да су за афирмативан приказ решења потребни и други видови презентације, осим графичке и текстуалне, учесницима се даје могућност да доставе и додатне прилоге у електронској форми.

 

Опрема конкурсног рада за први степен конкурса

Графички и текстуални део рада се, у првом степену конкурса, достављају у форми повезане свеске (заједно текстуални и графички део), А3 формат хоризонталне оријентације, обавезно у четири (4) истоветна примерка.

 

Насловна страна свеске у горњем десном углу мора имати предлог наслова пројекта, а у доњем десном углу списак учесника са ознаком ко је одговорни представник тима, место и годину.

Пријава на конкурс доставља се у аналогној форми у виду попуњеног формулара пријаве на конкурс (Прилог А).

Електронска форма рада доставља се на СD-у или флеш меморији која садржи све аналогно достављене прилоге: свеску у PDF формату (формирана као један фајл) у резолуцији 150dpi, попуњену пријаву на конкурс, евенутуалне додатне прилоге.

Није дозвољена предаја макета.

 

06.2. Други степен конкурса – пројекат изложбе

Расписивач у другом степену конкурса тражи пројекат предложеног решења изложбе којом ће бити представљена Република Србија на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији.

Пројекат изложбе се састоји од текстуалног и графичког дела и садржи:

 • јасан преглед и приказ разраде концепта са операционализацијом реализације изложбе;
 • јасан преглед и приказ садржаја изложбе;
 • прецизан опис свих елемената пројекта, предложених материјала и технологија, неопходних радњи и послова, као и логистичких захтева за реализацију изложбе; спецификација материјала, радњи и трошкова за реализацију пројекта, као и прецизан предмер са предрачуном; гантограмски приказ (илустративни приказ и преглед почетних и крајњих датума појединачних фаза реализације пројекта).
 • јасан синопсис очекиваних дешавања везаних за публику, односно мултимедијалних садржаја и/или сценарио уколико су предвиђени (не)режирани перформативи и сл. садржаји;
 • опционо – предлог теме(а) и садржаја за пратећи програм.

Текстуални и графички део пројекта чине јединствену целину елабората пројекта изложбе (А3 формат).

 

Обим текста и број прилога нису ограничени.

Изабрани део садржаја графичких прилога са просторним приказима решења, осим у склопу елабората, потребно је приказати и на два паноа.

Саставни део рада чини и електронска форма рада.

 

Опрема конкурсног рада за други степен конкурса

Графички и текстуални део рада – елаборат пројекта изложбе се достављају у форми повезане свеске (заједно текстуални и графички део), у А3 формату хоризонталне оријентације, обавезно у четири (4) истоветна примерка.

 

Насловна страна свеске у горњем десном углу мора имати предлог наслова пројекта, а у доњем десном углу списак учесника тима са ознаком ко је одговорни представник тима, место и годину.

Панои се достављају у следећој форми: формат 50х70цм, каширани на пени дебљине до 5мм у једном (1) примерку.

Панои у горњем десном углу морају имати предлог наслова пројекта.

Електронска форма рада доставља се на СD-у или флеш меморији која садржи све аналогно достављене прилоге: елаборат у PDF формату (формиран као један фајл) у резолуцији 150dpi, паное (JPG, TIFF или PDF формат у резолуцији 150dpi ) и евенутуалне додатне прилоге.

Није дозвољена предаја макета.

 

Жири ће у складу са конкурсним задатком и пропозицијама конкурса између финалиста изабрати један предлог пројекта изложбе којим ће се представити Републику Србију на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2020. године.

07. НАЧИН ПРЕДАЈЕ И ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНОГ РАДА

Учесници конкурса ће своје предлоге доставити у затвореном омоту са назнаком: „за Конкурс – представљање Републике Србије на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2020“, доставити најкасније до 3. децембра 2019. године до 15.00 часова, без обзира да ли се рад доставља непосредно или путем поште.

 

Адреса за достављање рада:

УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

Кнеза Милоша бр. 7a, трећи спрат

11000 Београд

08. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од 2. новембра 2019. године.

 

Питања учесници могу достављати на адресу sas-dab@eunet.rs, најкасније до 11. новембра 2019. године.

Рок за одговоре на питања је три дана након истека рока за постављање питања.

У четвртак 7. новембра 2019. у 18,00 часова у Музеју примењене уметности у Београду биће одржана јавна презентација расписа конкурса, на којем ће потенцијални учесници моћи додатно да се информишу о детаљима расписа конкурса.

 

Крајњи рок за предају радова за први степен конкурса је 3. децембар 2019. године до 15,00 часова.

 

Објава финалиста за учешће у другом степену конкурса је 10. децембар 2019. године до 15,00 часова.

 

Крајњи рок за предају радова за други степен конкурса је 10. јануар 2020. године до 15,00 часова.

 

Објава одлуке о Победнику конкурса је 15. јануар 2020. године до 15,00 часова.

09. ЖИРИ

Жири конкурса чине чланови СТРУЧНОГ САВЕТА за припрему наступа Републике Србије на 17. Бијеналу архитектуре у Венецији 2020. године (именовани Решењем Министарства културе и информисања Републике Србије):

мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Стручног Савета

в. проф. Александру Вуја, д.и.а.- потпредседник Стручног Савета

др Тања Дамљановић Конли (Conley), д.и.а.

Предраг Милутиновић, д.и.а.

в. проф. Зорица Савичић, д.и.а.

Бранко Станојевић, д.и.а.

Дејан Тодоровић, д.и.а.

Комесар за припрему наступа Републике Србије на 17. Бијеналу архитектуре у Венецији 2020. године (именован Решењем Министарства културе и информисања Републике Србије) је:

Слободан Јовић, д.и.а.

10. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРВОПЛАСИРАНОГ РАДА

Првопласирани конкурсни предлог биће основ за реализацију представљања Републике Србије на 17. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2020.

11. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОБЕДНИКА КОНКУРСА

Носилац ауторских права на конкурсном раду је аутор односно ауторски тим – Победник конкурса. Победник конкурса је дужан да поштује конкурсне услове у погледу реализације рада након завршетка Конкурса. У случају да је Победник конкурса ауторски тим, дужан је да овласти одговорног представника тима. Победник конкурса је обавезан да се уклопи у финансијски план и рокове реализације који су дати Расписом конкурса. Победник конкурса, по објављивању резултата, треба да ради на реализацији изабраног пројекта-рада у складу са евентуалним примедбама и сугестијама Жирија. Победник конкурса се обавезује да ће у постконкурсним активностима уважавати сугестије Комесара и Савета. Победник конкурса је дужан да до 26. фебруара 2020, уз консултацију са Комесаром и Саветом, изради и преда детаљан пројекат изложбе (укључујући и детаљан технички опис, опис израде изложбене поставке са роковима израде и прецизан предмер са предрачуном).

12. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Средства за продукцију изложбе се састоје из средстава за трошкове реализације изложбе и трошкова за Победника конкурса.

 

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства:

 1. Трошкови за реализацију изложбе – опрема поставке изложбе, рад на реализацији поставке изложбе (са материјалом, производњом, трошкови монтаже и демонтаже, транспортним трошковима до Венеције и назад, без трошкова барже, као и путним трошковима са смештајем за раднике) – до 42.000,00 евра;
 1. Трошкови за Победника конкурса – израда пројекта за извођење изложбе и надзор реализације изложбене поставке, припрема материјала (презентације, илустрације, фотографије, цртежи, мултимедијални садржаји, текстуални садржаји и др.) који су саставни део изложбене поставке – уколико су предвиђени пројектом изложбе, сарадња на изради каталога и другог промотивног материјала за продукцију и постпродукцију изложбе, путни трошкови, смештај и остало – до 10.000 евра;

За дистрибуцију новчаних средстава из тачке 1. и 2. одговоран је одговорни представник Победника конкурса. Начин и динамика исплате средстава биће регулисани посебним уговором између Музеја примењене уметности и представника Победника конкурса.

13. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

Трајање 17. Бијенала архитектуре у Венецији 2020. године

 1. мај – 29. нов. 2020. (праизведба 21. и 22. мај 2020.)
 2. нов. 2019. Јавни позив за учешће на конкурсу.
 3. нов. 2019. Јавна презентација расписа конкурса (у Музеју примењене уметности)
 4. нов. 2019. Рок за постављање питања учесника.
 5. дец. 2019. Рок за предају предлога у првом степену конкурса.
 6. дец. 2019. Рок за одлуку жирија за први степен конкурса.
 7. јан. 2020. Рок за предају предлога квалификованих учесника за учешће у другом степену.
 8. јан. 2020. Рок за проглашење резултата конкурса и победника конкурса.
 9. феб. 2020. Рок за израду пројекта за извођење изложбе.

14. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ИЗЛОЖБЕ

Победник конкурса ће бити дужан да, у сарадњи са Комесаром и Саветом, односно графичким дизајнером, уколико буде накнадно одређен, обради материјал свог рада за званичну промоцију 17. Бијенала архитектуре 2020. године и то:

 • материјал за медије
 • материјал за главни каталог (предвиђен број страна)
 • материјал за званични вебсајт
 • други промотивни материјал

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ У СЛУЧАЈУ СПОРА

У случају спора надлежна је арбитражна комисија Удружења архитеката Србије.

У другом степену надлежно је Министарство културe и информисања Републике Србије.

У трећем степену надлежан је редовни суд у Београду.

 

У Београду, 02. новембар 2019. године.

Eksterijer -3