UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Stratklajd Univerzitetom u Glazgovu, Velika Britanija

Univerzitet Stratklajd u Glazgovu, VB | University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

strathclydeuniversity_glasgow_logo

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.


Mobilnost za studente

Poziv za prijavljivanje u okviru inter-institucionalnog sporazuma između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Stratklajd u Glazgovu, Velika Britanija (University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom).

Za akademsku 2019/20. godinu planirane su 2 mobilnosti za studente doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Period boravka je 3 meseca (oktobar – decembar 2019. godine).

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet Stratklajd u Glazgovu po prijemu potpune dokumentacije.

Važni datumi

Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme od: 25.12.2018. (13.00 časova)
Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme je do: 05.03.2019. (12.00 časova)

Istraživanja studenata

Istraživanja studenata treba da budu tematski kompatibilna sa poljem istraživanja profesora sa kojima će imati priliku da sarađuju tokom studijskog boravka.

Više informacija o profesorima možete dobiti na linkovima:
Prof. Ashraf M. Salama (Ashraf M. Salama): https://www.strath.ac.uk/staff/salamaashrafprof/
Prof. Branka Dimitrijević: https://www.strath.ac.uk/staff/dimitrijevicbrankaprof/
Dr Dejvid Grierson (David Grierson): https://www.strath.ac.uk/staff/griersondaviddr/


Predavanje: Održivi urbanizam i globalizacija – prof. Ashraf M. Salama (Ashraf M. Salama)


Mobion_prijava_University_of_Strathclyde

Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju studenata putem Mobion platforme:

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu i broju ESPB kredita kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu)

VAŽNO:

  1. ESPB koordinatori Arhitektonskog fakulteta u Beogradu prof. Vladimir Lojanica i prof. Ana Nikezić, proveravaju podudarnost programa i odobravaju mobilnost u skladu sa kriterijumima priznavanja ESPB kredita;
  2. Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i prodekana za nastavu (4 primerka) se skenira i prilaže uz online prijavu (1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi, 1 kopija koordinatoru za studentsku mobilnost i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz on-line prijavu). Uputstvo za popunjavanje ugovora o mobilnosti (Learning Agreement) možete videti na priloženom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (pismo preporuke jednog ili više profesora sa matičnog fakulteta – pisano na engleskom jeziku)

5. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):
– naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
– razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
– očekivanja od izabranog studijskog programa
– zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu
– veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

6. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz on-line prijavu)

7. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika) – nivo jezika se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik), ostalih stranih jezika prema zahtevu inostranog univerziteta; skeniran dokument se prilaže uz on-line aplikaciju)

8. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)

9. CV (na engleskom jeziku)

10. PHOTO (portret)

11. Studenti doktorskih studija moraju imati pozivno pismo i mentora na stranom univerzitetu sa kojim će raditi.

Za proceduru potpisivanja LA (Learning Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

People-Make-Glasgow-2018_photo_MBulatovic

Buchanan St, Glasgow – Septembar 2018. | Foto: Maja Bulatović

Mobilnost za profesore

Poziv za prijavljivanje u okviru inter-institucionalnog sporazuma između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Stratklajd u Glazgovu, Velika Britanija (University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom).

Za akademsku 2019/20. godinu planirane su 2 mobilnosti profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/).

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet Stratklajd u Glazgovu po prijemu potpune dokumentacije.

Važni datumi

Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme od: 25.12.2018. (13.00 časova)
Rok za registraciju kandidata putem MOBION platforme je do: 05.03.2019. (12.00 časova)

Za proceduru potpisivanja

Mobility agreement

Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju nastavnog osoblja putem Mobion platforme:

1. Mobility Agreement (ugovor o mobilnosti za nastavno ili nenastavno osoblje, može se preuzeti sa ove stranice http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments; mora biti potpisan od strane učesnika u mobilnosti, parafiran od strane dekana, sa pečatom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i zaveden u arhivi Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Tako spremljen ugovor šalje se Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu gde ga odobrava i potpisuje prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu. Samo ugovori koji imaju potpis i pečat Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Beogradu su validni za dalju proceduru prijavljivanja mobilnosti i kao takvi se mogu uneti na on-line portal radi prijave mobilnosti.)

2. Invitation Letter (pozivno pismo partnerskog univerziteta)

3. Proof of Employment (potvrda o zaposlenju, izdaje Arhitektonski fakultet u Beogradu na engleskom jeziku)

4. Copy of Passport (skenirana prva strana pasoša)

5. CV (radna biografija na engleskom jeziku)

6. Motivation Letter

7. PHOTO (portret)

Za proceduru potpisivanja MA (Mobility Agreement) i sva dodatna pitanja možete se obratiti Ružici Pavlić, koordinatoru za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.