UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA

Prijavljivanje Kandidata obaviće se 19, 20. i 21. juna prema sledećem rasporedu:

KANDIDATI ČIJA PREZIMENA POČINJU SLOVOM:  VREME PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA: 
Sreda, 19.06.2024.  Aula AF  A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J  od 10.00 do 18.00 časova
Četvrtak, 20.06.2024.  Aula AF  K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, R  od 10.00 do 18.00 časova
Petak, 21.06.2024. Aula AF  RS, T, Ć, U, F, H, C, Č, DŽ, Š  od 10.00 do 18.00 časova

Svi Kandidati koji imaju strana dokumenta (ocene koje nisu po standardu Republike Srbije moraju da se jave Komisiji pre predaje dokumenata u danu kada su raspoređeni za prijavu, od 10 do 12 sati u prostorijama Komisije. Njima će biti izvršena konverzija ocena i te ocene će biti unete u bazu podataka Kandidata. Tek nakon toga Kandidati mogu pristupiti prijavi, odnosno predaji dokumenata.

– Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs za polaganje Prijemnog ispita su:

 1. Kopija očitane lične karte ili fotokopija lične karte bez čipa (obe strane) ili fotokopija pasoša, i original na uvid; 
 2. Svedočanstva za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja – fotokopije i originali na uvid; 
 3. Diploma o položenom završnom-maturskom ispitu – fotokopija i original na uvid; 
 4. Rešenje o nostrifikaciji (priznavanju) srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature); 
 5. Izvod iz matične knjige rođenih – obavezno dostavljaju strani državljani (za državljane Republike Srbije fakultet pribavlja izvod iz matične knjige rođenih po službenoj dužnosti); 
 6. Fotokopija Izvoda iz knjige državljana (ne stariju od  6 meseci); 
 7. Izjava kandidata da su pripadnici srpske nacionalne manjine, koju dostavljaju samo kandidati pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja; 
 8. Izjava kandidata da su pripadnici romske nacionalne manjine i preporuka Nacionalnog saveta Roma, ukoliko žele da se upišu kroz afirmativne mere – Romi; 
 9. Rešenje Rektora o pravu kandidata na upis kroz afirmativne mere lica sa invaliditetom; 
 10. Izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu fakulteta u budžetskom statusu (za kandidate koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024 godine); 
 11. Dokaz o uplati naknade za polaganje Prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakultet:                             840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027 sa svrhom doznake: naknada za Prijemni ispit 
 12. Izjava kandidata za korišćenje ličnih podataka 
 • Kandidati će, nakon predaje dokumenata i provere podataka koje su uneli u Formular na internet stranici Fakulteta, potpisati odštampan Prijavni list i dobiti odštampanu Propusnicu za polaganje Prijemnog ispita koju moraju imati sa sobom na dan polaganja ispita. 
 • Kandidati svojim potpisom na Prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila za sprovođenje i polaganje Prijemnog ispita. 
 • Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da njegovi lični podaci, iz Prijave, mogu biti uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima. 
 • Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2023/2024. godine, prilikom prijave,  dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani, odnosno da su bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu. 
 • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i Rešenje o priznavanju diplome o stečenom srednjem obrazovanju (ili potvrdu o tome da je započeto priznavanje potrebnih dokumenata) i fotokopiju važećeg pasoša. 
 • Kandidati, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja, prijavljuju se i upisuju u skladu sa Konkursom za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu. Ovi Kandidati prilažu Fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu o nacionalnoj pripadnosti.