UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Vagon tipa Thameslink koji se nalazi unutar fabričkog kompleksa kompanije ”Milanović inženjering”.

Ovde možete pogledati pitanja učesnika konkursa i odgovore žirija konkursa:
Studentski konkurs: Thameslink – vagon 2017: Pitanja i odgovori (09.08.2017)

Milanovic_inzinjering_logo-dark

Program i raspis za studentski konkurs: Thameslink – vagon 2017
Konkurs za izradu predloga arhitektonskog rešenja eksterijera i enterijera objekta

1. Lokacija i smernice programskog zadatka

Opis lokacije:
Objekat se nalazi unutar fabričkog kompleksa kompanije ”Milanović inženjering” (Sobovica BB, Cerovac, 34321 Kragujevac) i biće smešten pored interne saobraćajnice, a u sklopu zelene površine.

Opis objekta:
Objekat je vagon tipa Thameslink spoljašnjih zadatih dimenzija (videti PDF fajl u prilogu konkursa). Kota poda vagona je na +˜1m od kote terena. (U prilogu raspisa nalaze se crteži sa dimenzijama i slike).

Organizacija objekta:
Namena prostora unutar vagona je sala za prezentacije koja svojim izgledom treba da ostavlja utisak ugostiteljskog objekta (kafić). Unutar datog prostora treba isprojektovati moguć broj stojećih i sedećih mesta sa stolovima za stajanje i sedenje. Takođe, treba predvideti šank za potrebe posluživanja unutar vagona. Materijalizacija enterijera treba da bude u skladu sa energijom originalnog Thameslink vagona, čije fotografije su date u prilogu.

Uređenje eksterijera:
Ispred vagona predvideti plato sa stolovima i stolicama za ukupno 30 mesta. Plato takođe treba da sadrži dekoraciju od zelenila. Uređenje eksterijera podrazumeva i predlog spoljašnjeg izgleda vagona u smislu boje.

Dati predlog izgleda unutrašnje i spoljašnje rasvete.

2. Pravila konkursa

2.1 Uslovi učešća na konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.


2.2 Uslovi za sprovođenje konkursa
Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se nagrađeni radovi predati na korišćenje Investitoru koji, kao davalac nagrada, ima pravo na objavljivanje i korišćenje nagrađenih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezu navođenja imena autora i Fakulteta.


2.3 Sadržaj konkursnog rada:
Grafički prilozi:
• Parterno rešenje (osnova vagona i rešenje uređenja platoa), razmera 1/100
• Osnova vagona (sa detaljno ucrtanim rasporedom nameštaja), razmera 1/50
• Osnova plafona vagona, razmera 1/50
• Karakteristični podužni i poprečni preseci, razmera 1/50
• Sva četiri izgleda, razmera 1/50
• 3D model – prostorni prikaz spoljašnjeg i unutrašnjeg uređenja prostora (ambijenata) (ArchiCAD, Sketch Up, itd.); grafička jasnoća u prikazu slično simulaciji obilaska kroz objekat.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Grafički deo:
• Svi grafički prilozi se dostavljaju u štampanom obliku na formatu 50 x 70cm; prilozi se ne kaširaju i ne savijaju u rolnu.
• Sve priloge – plakate obavezno je dostaviti i u elektronskoj formi, u PDF ili JPG formatu. Takođe je potrebno sve priloge dostaviti u aktivnom DWG formatu (crteži u AutoCAD-u). Ovi prilozi narezuju se  na jedan CD/DVD koji se stavlja u mapu i označava šifrom.
• Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom od pet cifara u gornjem desnom uglu;
• Svi grafički prilozi moraju biti upakovani i zatvoreni u neprozirnu mapu u kojoj mora biti i spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (IZJAVA i AUTORI), kao i CD/DVD sa traženom grafičkom dokumentacijom. Na spoljašnjoj strani mapa se označava samo istom šifrom rada od pet cifara.
• Koverta sa naznakom “IZJAVA” treba da sadrži šifrom označenu i imenom i prezimenom potpisanu Izjavu konkurenata o tome da prihvataju uslove konkursa kao i da su studenti Univerziteta u Beogradu Arhitektonskog Fakulteta.
• Koverta sa naznakom “AUTORI”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima, prezimenima i brojevima indeksa svih članova autorskog tima, podatke o adresi za kontakt (poštanskoj adresi iz lične karte i e-mail adresi), brojevima kontakt telefona, raspodelu eventualne nagrade u procentima sa podacima za uplatu za navedena lica.
• Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
• Učesnik može predati samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži samo jedno rešenje i varijante rešenja nisu dozvoljene.
• Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, CD/DVD, koverte, izjave i neprozirna mapa, označavaju se istom šifrom.
• Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu i dimenziji je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Thameslink_20170704_151509_o

Thameslink_20170704_151408_o

Vagon tipa Thameslink koji se nalazi unutar fabričkog kompleksa kompanije ”Milanović inženjering”.

2.4 Konkursni rokovi

  • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja: 19. jul 2017. godine.
  • Rok za postavljanje pitanja: 05. avgust 2017. godine. Pitanja slati na email adresu konkursvagon@arh.bg.ac.rs
  • Rok za predaju radova je 07. septembar 2017. godine od 16:00 do 18:00 časova u kabinetu 238 Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II sprat, 11000 Beograd.
  • Objavljivanje rezultata konkursa: Rezultati će biti objavljeni na internet strani Arhitektonskog fakulteta u roku od 10 dana od završetka trajanja konkursa.
  • Svečana dodela nagrada uz prisustvo predstavnika Ivestitora i Fakluteta biće u roku ne dužem od 10 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

2.5 Vrsta i visina nagrada
Investitor se obavezuje da obezbedi nagrade studentima Arhitektonskog fakulteta za najbolja tri predloga na konkursu. Investior se obavezuje da na ime nagrade isplati nagrađenim studentima Fakulteta, kao sponzor, iznos u visini od 145.000,00 dinara, raspoređen prema nagradama:

  • Prva nagrada – 80.000, 00 dinara
  • Druga nagrada – 40.000, 00 dinara
  • Treća nagrada – 25.000, 00 dinara

2.6 Sastav žirija
Žiri u sastavu:
Prof. Zoran Lazović, dipl. inž. arh., predstavnik Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta;
Doc. dr Milena Kordić, dipl.inž.arh., predstavnik Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta;
Bratislav Milanović, predstavnik Investitora;
Marko Milanović, predstavnik Investitora;
Mirko Minić, predstavnik Investitora;

Sekretar konkursa/žirija:
dr Milena Grbić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

3. Dokumentacija

Prilozi uz program – podloge i prateća dokumentacija

Fotodokumentacija i skica vagona u PDF i DWG formatu Raspis konkursa: Thameslink – vagon 2017

Ovde možete pogledati fotografije sa svečane dodele nagrada na prethodnom konkursu, za rešenje objekta za zabavu i rekreaciju u selu Trnava i posete kompaniji “Milanović inženjering”: