UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs

JAVNI STUDENTSKI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠENJE ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Vip mobile d.o.o, Beograd, Omladinskih Brigada 21 raspisuje jednostepeni javni studentski konkurs za idejno arhitektonsko rešenje VIP Mobile Data Centar u Bloku 51 u Novom Beogradu.

vip

1. Predmet javnog studentskog Konkursa

Predmet javnog studentskog Konkursa je izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja objekta VIP Mobile Data Centar, na kat.parceli 04-1, Blok 51, Novi Beograd.

Preduzeće Vip mobile nije vlasnik niti korisnik građevinske parcele GP 04-1, kako u celini tako ni u delu. U ovoj fazi Vip mobile je samo zainteresovan da na predmetnoj parceli ostvari prava koja bi omogućila eventualnu izgradnju Data centra u budućnosti. Sva prava na navedenoj parceli ima IMEL GROUP d.o.o. iz Beograda.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni deo konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.

Po vrsti: Konkurs je opšti, javni
Prema zadatku: Konkurs je projektni.
Po obliku: Konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

2. Učesnici Konkursa

Na Konkursu mogu učestvovati svi studenti Osnovnih akademskih studija i Master akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnik konkursa ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je zaposleno kod naručioca.

Svaki od učesnika konkursa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

 • Učesnik konkursa mora da preda rad u predviđenom roku i na predviđeni način;
 • Učesnik konkursa mora dostaviti sve neophodne priloge predviđene sadržajem konkursnog rada;
 • Učesnik konkursa mora da ispoštuje klauzulu anonimnosti.

Naručilac se ne obavezuje da sa autorima nagrađenog projekta zaključi ugovor.

3. Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja objekta VIP Mobile Data Centra, koje će omogućiti optimalno prostorno iskorišćenje prostora, efikasnost i funkcionalnost, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti. Od autora se očekuje da uzimajući u obzir namenu objekta i priložene uslove za izgradnju, ponudi rešenja koje će omogućiti najbolju funkcionalnost, ali i iskazati njegovu inovativnost  u skladu sa standardima moderne gradnje telekomunikacionih poslovnih objekta.

4. Zadatak Konkursa

Zadatak konkursa je izrada Idejnog urbanističko- arhitektonskog  projekta Data Centra  Vip  mobile d.o.o, na Bežanijskoj Kosi, Blok 51, parcela 04-1, Novi Beograd, koji će poslužiti kao polazna osnova za realizaciju glavnog projekta savremene, tehnološki moderne, produkciono efikasne i poslovno racionalne zgrade Data Centra  i uređenje njenog okruženja.

5. Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 25.07.2014. god. do 25.08.2014. god, do 14 časova.

Konkurs je  objavljven na vebsajtu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

Konkursni radovi se predaju neposredno u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta 25.08.2015.god. do 14.00 časova.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vreme dok je Konkurs otvoren, putem e-mail adrese: Milan Radaković (m.radakovic@vipmobile.rs) sa naznakom da je pitanje vezano za Idejno rešenje.

Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni Žiri doneće odluku o rezultatima Konkursa do 10.09.2014. god.

Svi učesnici biće obavešteni o rezultatima Konkursa.

Otvaranje Izložbe radova i dodela nagrada održaće se 26.09.2014. god. u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, soba 200 u 18.00 časova.

Učesnici konkursa će svoje radove predati pod šifrom i u zapečaćenom omotu sa naznakom šifre i nazivom: „Ponuda za konkurs za idejno rešenje Data Centra Beograd – Ne otvarati”.

Koverta mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

6. Kriterijumi za ocenjivanje radova

Kriterijumi za ocenjivanje radova su:

Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

 1. prostorni kriterijum: prostorni koncept rešenja, odnos delova i celine prostora ili objekta, arhitektonske vrednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost;
 2. programski kriterijum: funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja, racionalno korišćenje prostora, poštovanje i zadovoljenje konkursnog zadatka i prostornog programa, prostorni komfor;
 3. ekonomski kriterijum: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji;
 4. estetski kriterijum: originalnost, inovativnost i umetnička vrednost, izvornost i kreativna posebnost, celovitost i doslednost rešenja;
 5. ekološki kriterijum: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje energije i korišćenje obnovljivih izvora energije kao i druge karakteristike konkursnog rada.

7. Nagrade i otkupi

Kompanija VIP Mobile d.o.o. iz Beograd,   obezbeđuje tri  nagrade u sledećim iznosima:

I nagrada . . . . . 150.000,00 dinara
II nagrada . . . . . 80.000,00 dinara

Žiri može da izabere dva rada za otkup u vrednosti otkupne nagrade od po 50.000,00 dinara.

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo VIP Mobile d.o.o., koja ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa.

Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

Odluka žirija obavezuje naručioca samo u delu isplate nagrada.

8. Podloge za konkursni rad

Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju sledeće podloge:
Tekstualni dio:

 • Raspis Konkurs
 • Projektni zadatak

Grafički dio:

 • Geodetska podloga

9. Oprema konkursnog rada

Svaki konkursni rad (svi panoi) mora biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom “Konkurs”.

Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom.

 • Svi grafički prilozi su na podlozi 100/70 cm. tehnički obrađen i prezentovan na materijalu koji je pogodan za izlaganje i rad žirija. tekstualni prilozi na A4 formatu) i digitalnoj formi (CD sa tekstualnim prilozima i svim grafičkim prilozima idejnog rešenja, u formatu .jpg ili .pdf u rezoluciji 300 dpi).
 • Rad u digitalnoj formi se predaje u plastičnom omotu, sa ispisanom šifrom rada na samom CD-u.
 • Konkursni rad se dostavlja na srpskom jeziku.
 • Svaki grafički prilog mora biti označen šifrom u gornjem desnom uglu koju čini broj od šest cifara i rednim brojem u donjem desnom uglu.
 • Šifra se mora nalaziti i na svim ostalim prilozima rada.
 • Uz konkursni rad prilažu se i dve zapečaćene koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu, i to:Koverat sa oznakom “AUTOR” koja mora da sadrži šifrom označenu izjavu učesnika o prihvatanju uslova konkursa (Obrazac izjave je sastavni deo konkursne dokumentacije). Uz izjavu učesnici dostavljaju i dokaze o ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, imena i adrese autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog rada sa opisanim načinom raspodele nagrada (brojeve tekućih-računa za uplatu nagrada, odnosno dela nagrade i u kom procentu za rad svakog pojedinačno u autorskom timu, ukoliko rad bude nagrađen).Koverat sa naznakom “KONTAKT” mora da sadrži adresu za povraćaj rada (ako rad ne bude nagrađen ili otkupljen) i izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora.

10. Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

Tekstualni prilozi:

 • Obrazloženje arhitektonsko-urbanističko prostornog, funkcionalnog i oblikovnog koncepta rešenja kompleksa, sa kompletnim pregledom sadržaja, naznakom i namenom prostora i funkcionalnih celina po etažama sa iskazom površina, izborom konstrukcije, primenjenim materijalima, načinom obrade, opisom saobraćajnog rešenja u okviru kompleksa (interne saobraćajnice, parking prostori, pešačke komunikacije I sl).
 • Umanjene grafičke priloge koji ilustruju ideju autora.
 • Potreban broj primeraka sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima (ukoričeno, format A4)  je 6 komada.

Grafički prilozi:

 1. Situaciju sa prikazom prostornog koncepta urbanističko – arhitektonskog rešenja za izgradnju, parternim uređenjem, zelenim površinama, označenom spratnošću i namenom objekata, nivelacijom, prikazom internih saobraćajnih tokova (pešačkih i kolskih), prikazom rešenja parternog uređenja okruženja i nivelacijom,  u razmeri 1:500;
 2. Osnove objekta predviđene konkursnim zadatkom, sa jasnim prikazom rešenja iz koga će se sagledati planimetrija i oblik gabarita, namena prostora, funkcionalne celine, sa pregledom površina, detaljnom u razmeri 1:200;
 3. Karakteristične preseke objekta (najmanje tri) koji jasno definišu predloženo rešenje, sa visinskim kotama u razmeri 1:200;
 4. Sva četiri izgleda objekta sa jasnim i čitljivim prikazom koncepta rešenja arhitektonskog oblikovanja fasade, naznačenim materijalom, sa prikazom kontura neposrednog okruženja, u razmeri 1:200;
 5. Prostornu prezentaciju objekta;
 6. 3D vizuelizaciju kompleksa u softeru po izboru (Archi CAD, 3dsMax i sl.) datu u formatu: pdf, .jpg, .tif i sl. (najmanje četiri prikaza).

Napomena:
U slučaju da grafički prikaz ne staje na zadati format u predviđenoj razmeri, moguće je da se celina prikaže i na dva lista (spajanjem dva lista zadatog formata). Takođe je po potrebi dozvoljeno promeniti orijentaciju lista.

11. Konkursni Žiri

Komisiju konkursa čine:

Mr Milan Vujović, van.prof. Arhitektonsog fakulteta
Igor Rajković, docent Arhitektonskog fakulteta
Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta,
Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile
Milan Radaković, d.i.a.

Izvestilac žirija: asistent Ivana Rakonjac
Sekretar žirija: Lidija Lazić

Izvestilac žirija će pre početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

12. Vlasnička prava

Učesnici Konkursa  su saglasni da se njihovi radovi mogu, javno izložiti u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata KonkursaVlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo VIP Mobile d.o.o. posle isplate nagrada. VIP Mobile d.o.o. može ove radove koristiti samo za potrebe izgradnje objekta koji je predmet ovog Konkursa. Posle sprovedenog postupka naručilac neće zaključivati ugovor sa pobednikom imajući u vidu da je konkurs oblikovan kao postupak u kome se dodeljuju nagrade.

Naručilac nema obavezu angažovanja autora nagrađenih ili otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije. Svoju saglasnost na gore izneta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na Konkursu.

KONKURSNI MATERIJAL

Ovde možete preuzeti konkursni materijal:

Vip Data Centar – Opis i namena objekta IZMENA Konkurs_VIP_Mobile_Data_Centar.zip
vip
32