УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конкурс

ЈАВНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКУ ДОЗВОЛУ

Архитектонски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Вип мобиле д.о.о, Београд, Омладинских Бригада 21 расписује једностепени јавни студентски конкурс за идејно архитектонско решење ВИП Мобиле Дата Центар у Блоку 51 у Новом Београду.

vip

1. Предмет јавног студентског Конкурса

Предмет јавног студентског Конкурса је израда Идејног архитектонско-урбанистичког решења објекта ВИП Мобиле Дата Центар, на кат.парцели 04-1, Блок 51, Нови Београд.

Предузеће Вип мобиле није власник нити корисник грађевинске парцеле ГП 04-1, како у целини тако ни у делу. У овој фази Вип мобиле је само заинтересован да на предметној парцели оствари права која би омогућила евентуалну изградњу Дата центра у будућности. Сва права на наведеној парцели има ИМЕЛ ГРОУП д.о.о. из Београда.

Конкурсни рад мора бити урађен на основу Пројектног задатка и осталих прилога који су саставни део конкурсног материјала.

Конкурсни рад мора да испуни и све друге услове предвиђене овим Конкурсом.

По врсти: Конкурс је општи, јавни
Према задатку: Конкурс је пројектни.
По облику: Конкурс је једностепени.
Према начину и предаји рада: Конкурс је анонимни.

2. Учесници Конкурса

На Конкурсу могу учествовати сви студенти Основних академских студија и Мастер академских студија Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Учесник конкурса не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је запослено код наручиоца.

Сваки од учесника конкурса, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

 • Учесник конкурса мора да преда рад у предвиђеном року и на предвиђени начин;
 • Учесник конкурса мора доставити све неопходне прилоге предвиђене садржајем конкурсног рада;
 • Учесник конкурса мора да испоштује клаузулу анонимности.

Наручилац се не обавезује да са ауторима награђеног пројекта закључи уговор.

3. Циљ Конкурса

Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног архитектонско-урбанистичког решења објекта ВИП Мобиле Дата Центра, које ће омогућити оптимално просторно искоришћење простора, ефикасност и функционалност, у складу са стандардима и нормама за ову врсту делатности. Од аутора се очекује да узимајући у обзир намену објекта и приложене услове за изградњу, понуди решења које ће омогућити најбољу функционалност, али и исказати његову иновативност  у складу са стандардима модерне градње телекомуникационих пословних објекта.

4. Задатак Конкурса

Задатак конкурса је израда Идејног урбанистичко- архитектонског  пројекта Дата Центра  Вип  мобиле д.о.о, на Бежанијској Коси, Блок 51, парцела 04-1, Нови Београд, који ће послужити као полазна основа за реализацију главног пројекта савремене, технолошки модерне, продукционо ефикасне и пословно рационалне зграде Дата Центра  и уређење њеног окружења.

5. Конкурсни материјал и рокови

Конкурс је отворен од 25.07.2014. год. до 25.08.2014. год, до 14 часова.

Конкурс је  објављвен на вебсајту Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.

Конкурсни радови се предају непосредно у Деканату Архитектонског факултета 25.08.2015.год. до 14.00 часова.

Учесници Конкурса могу постављати питања за време док је Конкурс отворен, путем е-маил адресе: Милан Радаковић (m.radakovic@vipmobile.rs) са назнаком да је питање везано за Идејно решење.

Конкурсни радови пристигли након утврђеног рока за предају неће се узимати у разматрање.

Конкурсни Жири донеће одлуку о резултатима Конкурса до 10.09.2014. год.

Сви учесници биће обавештени о резултатима Конкурса.

Отварање Изложбе радова и додела награда одржаће се 26.09.2014. год. у Свечаној сали Архитектонског факултета, соба 200 у 18.00 часова.

Учесници конкурса ће своје радове предати под шифром и у запечаћеном омоту са назнаком шифре и називом: „Понуда за конкурс за идејно решење Дата Центра Београд – Не отварати”.

Коверта мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

6. Критеријуми за оцењивање радова

Критеријуми за оцењивање радова су:

Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

 1. просторни критеријум: просторни концепт решења, однос делова и целине простора или објекта, архитектонске вредности, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост;
 2. програмски критеријум: функционалност и функционална оправданост решења, рационално коришћење простора, поштовање и задовољење конкурсног задатка и просторног програма, просторни комфор;
 3. економски критеријум: економичност и економски аспекти пројектованог решења, економска адекватност решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост у коришћењу и експлоатацији;
 4. естетски критеријум: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења;
 5. еколошки критеријум: однос према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо коришћење природних ресурса, смањење потрошње енергије и коришћење обновљивих извора енергије као и друге карактеристике конкурсног рада.

7. Награде и откупи

Компанија ВИП Мобиле д.о.о. из Београд,   обезбеђује три  награде у следећим износима:

I награда . . . . . 150.000,00 динара
II награда . . . . . 80.000,00 динара

Жири може да изабере два рада за откуп у вредности откупне награде од по 50.000,00 динара.

Награђени радови постају власништво ВИП Мобиле д.о.о., која их може користити у целости или у појединостима, уз поштовање ауторских права учесника Конкурса.

Предајом рада учесник Конкурса прихвата све пропозиције овог Конкурса.

Одлука жирија обавезује наручиоца само у делу исплате награда.

8. Подлоге за конкурсни рад

Као подлогу за израду конкурсног рада учесници Конкурса добијају следеће подлоге:
Текстуални дио:

 • Распис Конкурс
 • Пројектни задатак

Графички дио:

 • Геодетска подлога

9. Опрема конкурсног рада

Сваки конкурсни рад (сви панои) мора бити у посебном омоту, са шифром у углу омота и јасном назнаком “Конкурс”.

Конкурсни рад мора имати списак свих прилога, а сви прилози конкурсног рада морају бити означени ауторском шифром.

 • Сви графички прилози су на подлози 100/70 цм. технички обрађен и презентован на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија. текстуални прилози на А4 формату) и дигиталној форми (ЦД са текстуалним прилозима и свим графичким прилозима идејног решења, у формату .јпг или .пдф у резолуцији 300 дпи).
 • Рад у дигиталној форми се предаје у пластичном омоту, са исписаном шифром рада на самом ЦД-у.
 • Конкурсни рад се доставља на српском језику.
 • Сваки графички прилог мора бити означен шифром у горњем десном углу коју чини број од шест цифара и редним бројем у доњем десном углу.
 • Шифра се мора налазити и на свим осталим прилозима рада.
 • Уз конкурсни рад прилажу се и две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу, и то:Коверат са ознаком “АУТОР” која мора да садржи шифром означену изјаву учесника о прихватању услова конкурса (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације). Уз изјаву учесници достављају и доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу, имена и адресе аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада са описаним начином расподеле награда (бројеве текућих-рачуна за уплату награда, односно дела награде и у ком проценту за рад сваког појединачно у ауторском тиму, уколико рад буде награђен).Коверат са назнаком “КОНТАКТ” мора да садржи адресу за повраћај рада (ако рад не буде награђен или откупљен) и изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора.

10. Садржај конкурсног рада

Учесници су обавезни да у оквиру Конкурса доставе следећу документацију:

Текстуални прилози:

 • Образложење архитектонско-урбанистичко просторног, функционалног и обликовног концепта решења комплекса, са комплетним прегледом садржаја, назнаком и наменом простора и функционалних целина по етажама са исказом површина, избором конструкције, примењеним материјалима, начином обраде, описом саобраћајног решења у оквиру комплекса (интерне саобраћајнице, паркинг простори, пешачке комуникације И сл).
 • Умањене графичке прилоге који илуструју идеју аутора.
 • Потребан број примерака са текстуалним образложењем и умањеним графичким прилозима (укоричено, формат А4)  је 6 комада.

Графички прилози:

 1. Ситуацију са приказом просторног концепта урбанистичко – архитектонског решења за изградњу, партерним уређењем, зеленим површинама, означеном спратношћу и наменом објеката, нивелацијом, приказом интерних саобраћајних токова (пешачких и колских), приказом решења партерног уређења окружења и нивелацијом,  у размери 1:500;
 2. Основе објекта предвиђене конкурсним задатком, са јасним приказом решења из кога ће се сагледати планиметрија и облик габарита, намена простора, функционалне целине, са прегледом површина, детаљном у размери 1:200;
 3. Карактеристичне пресеке објекта (најмање три) који јасно дефинишу предложено решење, са висинским котама у размери 1:200;
 4. Сва четири изгледа објекта са јасним и читљивим приказом концепта решења архитектонског обликовања фасаде, назначеним материјалом, са приказом контура непосредног окружења, у размери 1:200;
 5. Просторну презентацију објекта;
 6. 3Д визуелизацију комплекса у софтеру по избору (Арцхи ЦАД, 3дсМаx и сл.) дату у формату: пдф, .јпг, .тиф и сл. (најмање четири приказа).

Напомена:
У случају да графички приказ не стаје на задати формат у предвиђеној размери, могуће је да се целина прикаже и на два листа (спајањем два листа задатог формата). Такође је по потреби дозвољено променити оријентацију листа.

11. Конкурсни Жири

Комисију конкурса чине:

Мр Милан Вујовић, ван.проф. Архитектонсог факултета
Игор Рајковић, доцент Архитектонског факултета
Небојша Фотирић, доцент Архитектонског факултета,
Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile
Милан Радаковић, д.и.а.

Известилац жирија: асистент Ивана Ракоњац
Секретар жирија: Лидија Лазић

Известилац жирија ће пре почетка рада Жирија констатовати комплетност приспелих радова и њихову усклађеност са условима Конкурса. Радови који не испуњавају услове Конкурса или су стигли ван конкурсног рока неће се узети у разматрање.

12. Власничка права

Учесници Конкурса  су сагласни да се њихови радови могу, јавно изложити у року од 30 дана након објављивања резултата КонкурсаВласничка права награђених радова прелазе у власништво ВИП Мобиле д.о.о. после исплате награда. ВИП Мобиле д.о.о. може ове радове користити само за потребе изградње објекта који је предмет овог Конкурса. После спроведеног поступка наручилац неће закључивати уговор са победником имајући у виду да је конкурс обликован као поступак у коме се додељују награде.

Наручилац нема обавезу ангажовања аутора награђених или откупљених радова за израду планске и техничке документације. Своју сагласност на горе изнета власничка права аутор рада даје самим учешћем на Конкурсу.

КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ

Овде можете преузети конкурсни материјал:

Vip Data Centar – Опис и намена објекта ИЗМЕНА Konkurs_VIP_Mobile_Data_Centar.zip
vip