UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
MASU_logo_1_o

Seminar

U okviru Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu , na studijskom programu master kursa Integralni urbanizam, u okviru predmeta Kurs MASU_M2.4 – Seminar 2, tokom letnjeg semestra 2013 godine, održan je seminar na temu ,,Obuka za pisanje aplikacija za evropske fondove”. Cilj seminara je bio da se studenti osposobe za pisanje aplikacija za evropske fondove prema principu popunjavanja logičke matrice.

Seminar je bio organizovan u dva dela. Prvi deo, obuhvatao je teorijsku obuku iz pisanja projekata za evropske fondove. Ovaj deo nastave bio je organizovan u vidu serije tematskih radionica u kojima se sa studentima radilio u grupama. Drugi deo kursa, odnosio na praktičnu primenu teorijskih znanja i stačenih iskustava. Praktični deo podrazumevao je formiranje i institucionalizaciju posebne nevladine organizacije, te popunjavanje aplikacije i prikupljanje potrebne dokumentacije za konkurs fondacije Balkanskog Fonda za Lokalne Inicijative  BCIF Aktivne zajednice.

Seminar je realizovan uz nemerljivu konsultantsku pomoć i angažovanje gospodina Milana Marjanovića, renomiranog profesionalnog trenera za pisanje projekata.

Finalni elaborat je pripremljen u vidu publikacije koja predstavlja sintezni prikaz održanog seminara, kao njegov post-produkcijski rezultat.