UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK15.1 MASA-AK12012

STUDIO M02AK – Seminar 1

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201415_MASA_12050_09_OSNOVI-SAVREMENE-TEHNOLOGIJE-BETONA_opt

Foto © dr Ruža Okrajnov-Bajić

STUDIO M02AK – SEMINAR 1:
OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov Bajić, docent

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa savremenim tehnološkim postupcima pri primeni betona u arhitektonskim objektima.

KURIKULUM: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA FORMULAR: OSNOVI SAVREMENE TEHNOLOGIJE BETONA

201516_MASA-AK12023-STUDIO-M02AK-SEMINAR-2-NENADOVIC

Ilustracija © dr Aleksandra Nenadović

STUDIO M02AK – SEMINAR 1:
OTPORNOST MATERIJALA 2

Nastavnik:
dr Aleksandra Nenadović, docent

Cilj nastave u okviru seminara Otpornost materijala 2 je produbljivanje znanja iz oblasti otpornosti materijala stečenih na osnovnim akademskim studijama arhitekture, u funkciji unapređenja teorijskih osnova i praktičnih znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva. Nastava iz ove oblasti omogućava studentima sticanje znanja u vezi sa dimenzionisanjem napregnutih elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti.

KURIKULUM: OTPORNOST MATERIJALA 2 FORMULAR: OTPORNOST MATERIJALA 2