UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Napomena: termin seminara SAVREMENE FASADE I KROVOVI kod prof. dr Aleksandre Krstić-Furundžić je ponedeljak, sala 217 Računarski centar, 14.15-16.00 časova.

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Arhitektonske tehnologije biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje AT – Arhitektonske tehnologije

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Sticanje osnovnih znanja i sposobnosti za proces projektovanja za gradilište. Izučavanje principa i tehnoloških postupaka realizacije objekta kroz tehnički i organizacioni aspekt. U okviru ovog modula, studenti posebno stiču sledeće sposobnosti:
– svest o potencijalima novih tehnologija;
– razumevanje konstruktivnih i inženjerskih problema u procesu projektovanja arhitektonskih objekata;
– sticanje odgovarajućih znanja u oblasti arhitektonske fizike i tehnologija izgradnje, u cilju obezbeđivanja uslova korišćenja objekata i prostornog komfora;
– upoznavanje sa industrijama, organizacijama i regulativom koji se odnose na proces transformacije (prevođenja) elemenata projekta u izvedeni objekat.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5AT – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5AT.2. – Seminar, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

201314_M5.2_2_Miodrag-Nestorovic_ilustracija_o

Dijagnostika ponašanja prostorne strukture – analiza krutosti metodom konačnih elemenata rađena u programu SAP
Rad studenata Neneda Milinkovića i Stefana Lakića, 2008.

Kurs M5AT.2. – Seminar:
ANALIZA KONSTRUKCIJA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Upozanavanje sa osnovama analize konačnim elementima, modelovanjem i proračunom konstrukcija iz oblasti konstruktivnih sistema. Rad na računaru u programima SAP, Axis VM, ili KOMIPS na konkretnom zadatku.

NOVO KURIKULUM: ANALIZA KONSTRUKCIJA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ANALIZA KONSTRUKCIJA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA

201314_M5.2_1_Miodrag-Nestorovic_ilustracija_o

Milošević, J.; Šobić, Z.; Nestorović, M. (2013). Evolutionary Computation in Design of Architectural structures. Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INSTALACIJE&ARHITEKTURA 2013. Univerzitet u Beogradu Arhitektonski Fakultet. Beograd. pp. 96-102.

Kurs M5AT.2. – Seminar:
OPTIMIZACIJA U IZBORU I PROJEKTOVANJU KONSTRUKTIVNIH SISTEMA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Projektovanje konstrukcije je iterativni proces u kome se odvija izbor sistema, materijala, oblika, dimenzija, svojstava površine i drugih osobina sa ciljem da se ispune funkcionalni zadaci konstrukcije i zadovolji niz uslova.

NOVO KURIKULUM: OPTIMIZACIJA U IZBORU I PROJEKTOVANJU KONSTRUKTIVNIH SISTEMA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: OPTIMIZACIJA U IZBORU I PROJEKTOVANJU KONSTRUKTIVNIH SISTEMA

201314_M5.2_Milan-Glisic_o

Kurs M5AT.2. – Seminar:
PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U SEIZMIČKIM ZONAMA

Nastavnik:
dr Milan Glišić, redovni profesor

Cilj nastave u okviru ovog seminara je usavršavanje studenata u oblasti projektovanja i dimenzionisanja konstrukcija arhitektonskih objekata. Ovim seminarom se povećava obim znanja iz oblasti konstrukterstva.

NOVO   KURIKULUM: PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U SEIZMIČKIM ZONAMA NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA U SEIZMIČKIM ZONAMA

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Barselona, Torres-Agbar Building
Foto: A. Krstić-Furundžić

Kurs M5AT.2. – Seminar:
SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata, sa akcentom na energetskoj efikasnosti. Predmet izlaganja su unapređene tehnologije oblaganja i zastakljenja, koncepti i tehnička rešenja fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine.
Student razvija veštine kritičkog i kompleksnog pristupa kako u teorijkom-istraživačkom tako i praktičnom području arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepata do detalja i uticaja primenjenih materijala. Sticanje sposobnosti da se deluje sa inovativnim, tehničkim kompetencijama u primeni tehnika građenja i razumevanju njihovog razvoja doprinosi ukupnoj kompetenciji studenta.

NOVO   KURIKULUM: SAVREMENE FASADE I KROVOVI NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Kurs M5AT.2. – Seminar:
smart RECY cling

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Osnova rada na seminaru je upoznavanje studenata sa savremenim tokovima projektovanja i realizacije arhitektonskih objekata od recikliranog materijala. Reciklaža je energetski intenzivan proces koji utiče na smanjenje ukupno potrebne količine energije u životnom ciklusu objekta. Nastava u okviru seminara ima za cilj da studente, kroz teorijsku nastavu, studije slučaja i gostujuća predavanja, upozna sa sistemima reciklaže, načinom upotrebe recikliranih materijala i osnovnim principima projektovanja. Reciklirani materijali i projektantski zahtevi tretiraće se kao deo celovitog procesa energetske optimizacije arhitektonskog objekta unutar koga tehnološki razvoj i razvoj svesti o neophodnosti upotrebe recikliranih materijala omogućava korišćenje potencijala materijala dobijenih na ovaj način. Studenti će kroz praktičan rad na izradi projekta objekta od recikliranog materijala steći adekvatna teorijska i praktična znanja o složenim aspektima projektovanja objekata upotrebom recikliranih materijala.

NOVO   KURIKULUM: smart RECY cling NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: smart RECY cling