UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat

CILJ NASTAVE NA MODULU: Cilj nastave je da se do sada stečena znanja i veštine probude, povežu i unaprede, te primene na jedinstvenom zadatku. Zadatak obuhvata problematiku urbanističkog i arhitektonskog projekta, kako na nivou istraživanja i generalizacije, tako i na nivou projektovanja i realizacije. Cilj je razvoj razumevanja odnosa između ljudi (korisnika i posmatrača) i zgrada, kao i zgrada i njihovog konteksta. Takođe, teži se izgrađivanju sposobnosti arhitektonskog oblikovanja, koja odgovara estetskim i funkcionalnim kao i tehničkim zahtevima.

Studenti razvijaju sposobnosti integralnog obrađivanja gradskog plana, tipologije javnih prostora i odgovarajućih modela izgradnje javnih i/ili stambenih sadržaja. Modul M4 u prvom semestru master studija podrazumeva projekat i tematska predavanja sa raznim sadržajnim i metodološkim težištima, koji se predlažu na osnovu posebnih tendencija i kvalifikacija svakog nastavnika – rukovodioca projekta. Studenti upoznaju kompleksne zadatke arhitekture i planiranja grada i okoline, razvijajući, tokom rada u studiju, sposobnosti timskog rada i odnos prema realnom profesionalnom okruženju.

Na osnovu iskustva na ovom projektu, kao i tokom dosadašnjeg toka studija, studenti se opredeljuju za liniju usmerenja.

POTREBNA PREDZNANJA: Završene Osnovne akademske ili aplikativne studije sa najmanje 60 ESPB realizovanih kroz rad na arhitektonskim i urbanističkim projektima u studiju.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

Kurs M4.5. – Seminar 4
Obnova i rekonstrukcija
Osnovni zadatak nastave na ovom predmetu jeste razumevanje i upotreba metoda koje se koriste prilikom obnove zapuštenih delova urbanih (i ruralnih) naselja, i to od najširih i najrasprostranjenijih kao što su interpolacija ili sanacija, do rehabilitacije, regeneracije, urbane reciklaže i potpune obnove na nivou gradova ili većih urbanističkih poteza i prostornih celina. Posebno se obrađuju teme kao što su uklapanje graditeljskog nasleđa u aktivan život grada kao i primena postojeće graditeljske strukture. Metodama aktivne zaštite i na osnovu poređenja sa sličnim primerima pokušava se unaprediti nivo ili standard zapuštenih (ruiniranih) delova urbanih (i ruralnih) naselja.
U tom kontekstu studenti se upoznaju sa konceptima, merama i tehnologijama obnove zgrada kojima se poboljšava prostorni, zvučni, toplotni komfor, prirodno osvetljenje i ventilacija prostora, odnosno energetske performanse zgrada, kao i oblikovne karakteristike.

M4_2_Eva_Vanista_Lazarevic

Kurs M4.5. Seminar 4 – Obnova i rekonstrukcija
GRAD I DIZAJN

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor
dr Vladan Đokić, redovni profesor
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Grad i Dizajn obuhvata teoretska i praktična saznanja koja se prezentuju u cilju upoznavanja studenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kao nekom vrstom platforme znanja na kojoj će se bazirati koncepcije projektnih rešenja u okviru studija. Zadatak nastave na ovom predmetu biće, između ostalog, i razumevanje i upotreba metoda koja se koriste prilikom obnove zapuštenih i izgradnje novih urbanih naselja, kako na nivou čitavog grada, tako i na nivou većih urbanističkih poteza i prostornih celina, do konkretnih lokacija. U zavisnosti od širine obuhvata konkretnog zadatka, pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter, od čega će zavisiti i konačan proizvod dizajnerskog procesa_ scenario razvoja, urbanistički projekat ili arhitektonski projekat.

Dokumenti:
Grad i Dizajn
Prezentacija
Predavanje 1
Predavanje 2

NOVO KURIKULUM: GRAD I DIZAJN NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: GRAD I DIZAJN