UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

iz Informatora 2018

PRAVILNIK
o prijemnom ispitu
(Službeni bilten Arhitektonskog fakulteta u Beogradu br.100/14)

Osnovne odredbe
Član 1.

Ovim Pravilnikom Arhitektonski fakultet u Beogradu (u daljem tekstu: Fakultet), uređuje uslove i način upisa na studijske programe prvog stepena i integrisanih akademskih studija, i to: postupak prijavljivanja, način organizacije i sadržaj prijemnog ispita, način bodovanja, merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, način ostvarivanja prava na žalbu na ostvareni broj bodova, proceduru upisa kao i druga pitanja od značaja za upis, u skladu sa specifičnim zahtevima studijskog programa Fakulteta.

Komisije
Član 3.

Sve radnje vezane za sprovođenje Konkursa i upisa na Fakultet sprovodi Komisija za sprovođenje upisa (u daljem tekstu: Komisija) sa sledećim potkomisijama:

 1. Potkomisija za pripremu testova i
 2. Potkomisija za unos podataka.

Komisija i odgovarajuće potkomisije imaju svog predsednika i potreban broj članova.

Sve članove Komisije i odgovarajućih potkomisija bira Nastavno-naučno veće na predlog dekana.

Član Komisije i potkomisije može biti i nastavnik drugog fakulteta.

Komisija dostavlja Univerzitetskoj komisiji podatke o toku upisa na Fakultetu.

Za rad Komisije i odgovarajućih potkomisija odgovorni su njihovi predsednici.

Prijemni ispit
Član 6.

Kandidat za upis na studijske programe Fakulteta polaže prijemni ispit. Fakultet organizuje prijemni ispit koji se sastoji iz delova koji su utvrđeni ovim Pravilnikom i posebnim odlukama Fakulteta.

Fakultet je dužan da obezbedi tajnost sadržaja prijemnog ispita do samog početka prijemnog ispita. Za tajnost sadržaja prijemnog ispita odgovorna je Potkomisija za pripremu testova.

Način bodovanja
Član 7.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u prethodnom obrazovanju i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ako osvoji najmanje 51 bod i rangira se u okviru kvote za upis na budžet, shodno proceduri definisanoj ovim Pravilnikom.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko osvoji najmanje 30 bodova i rangira se u okviru kvote za upis u samofinansirajućem statusu, shodno proceduri definisanoj ovim Pravilnikom.

Redosled kandidata i utvrđivanje rang liste
Član 11.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, prema merilima utvrđenim ovim Pravilnikom i posebnim odlukama Fakulteta.

Za tačnost podataka na rang listi Fakulteta odgovoran je Dekan Fakulteta. Pravo na upis stiče kandidat koji se rangira do broja utvrđenog za upis u odgovarajućem statusu.

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, na koju kandidati mogu uložiti primedbe u slučaju tehničkih grešaka u roku koji odredi Fakultet.

Fakultet objavljuje preliminarnu listu prijavljenih kandidata na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku koji je utvrđen konkursom.

Kandidat može podneti žalbu Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od momenta objavljivanja preliminarne rang liste. Komisija Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od isteka roka za podnošenje žalbe.

Kandidat može podneti žalbu Dekanu na rešenje Komisije, u roku od 24 časa od momenta objavljivanja rešenja Komisije, u pisanoj formi, u službi Fakulteta određenoj u Informatoru.

Dekan donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od isteka roka za podnošenje žalbe.

Nakon odlučivanja o žalbama Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima. Rezultati se objavljuju na oglasnim tablama i internet stranici Fakulteta i dostavljaju Univerzitetu.

Konačna rang lista Univerziteta je osnov za upis kandidata.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis.

Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis, ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu, umesto njega će se ponuditi mogućnost upisa sledećem kandidatu prema redosledu na konačnoj rang listi.

Upis na osnovne akademske i integrisane akademske studije
Član 13.

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji iz dva dela, i to:

– prvi deo testa – pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture, boduje se sa najviše trideset poena i
– drugi deo testa – razumevanje i logičko zaključivanje, boduje se sa najviše trideset poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih šezdeset poena

Pravila polaganja
Član 14.

Prijemni ispit se obavlja po sledećim pravilima:

 1. Ispit je pismeni i traje efektivno najviše dva sata;
 2. Kandidat na ispit donosi: dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs;
 3. Pre početka ispita dežurni proverava identitet kandidata, kao i podatke koje je kandidat upisao na obrazac za odgovore i to verifikuje svojim parafom na za to određenom mestu;
 4. Po završetku identifikacije, kandidat uklanja ličnu kartu ili pasoš sa stola, tako da na stolu ostane samo potvrda o prijavi i pribor dobijen od dežurnog;
 5. Svesku za izradu zadataka i obrazac za odgovore kandidat dobija od dežurnog na ispitu;
 6. Kandidat na obrazac za odgovore, na delu koji je za to predviđen i jasno označen, upisuje prezime, ime roditelja kao na prijavnom listu, svoje ime i broj prijave sa potvrde o prijavi;
 7. Nakon prijema zadataka kandidat upisuje na predviđeno mesto na obrascu za odgovore šifru zadatka, koja je napisana na tekstu zadatka;
 8. Ukoliko kandidat ne napiše šifru zadatka, zadatak ne može biti pregledan i smatraće se da su svi odgovori netačni;
 9. Kandidat se ne sme potpisivati, niti stavljati bilo koji drugi znak na obrazac za odgovore osim onoga što je predviđeno. Kandidat koji na bilo koji način dodatno označi obrazac za odgovore automatski se diskvalifikuje;
 10. Maksimalan broj poena na testu je 60. Svi zadaci ne moraju da nose isti broj poena;
 11. Broj poena po zadacima označen je na tekstu zadataka;
 12. Kandidat rešava zadatke u svesci. Na osnovu ponuđenih odgovora, kandidat zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora u obrascu za odgovore pod brojem koji odgovara broju tog zadatka;
 13. Za svaki zadatak ponuđeno je više odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor donosi pun broj poena predviđen za taj zadatak. Netačan odgovor donosi nula poena;
 14. Kandidat zaokružuje samo jedan od ponuđenih odgovora. Nezaokruživanje nijednog odgovora, zaokruživanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, donosi nula poena po zadatku;
 15. Kandidati moraju obrasce za odgovore popunjavati vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore nije dozvoljeno nikakvo brisanje ni ispravljanje već zaokruženih odgovora;
 16. Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani;
 17. Kandidatima je zabranjen razgovor sa dežurnima, te se pozivanje na usmeno dobijena uputstva neće uvažiti. Sva neophodna objašnjenja saopštavaju članovi Komisije pre početka prijemnog ispita;
 18. Na ispitu je zabranjeno korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (džepni računar, mobilni telefon, slušalice, ceduljice i slično), pušenje, držanje na stolu hrane, pića i slično;
 19. Kada kandidat smatra da je završio sa ispitom, poziva dežurnog dizanjem ruke. Dežurni uzima obrazac za odgovore od kandidata i potpisuje potvrdu o prijavi;
 20. Potpisanu potvrdu o prijavi kandidati moraju pažljivo sačuvati, jer je ona dokaz da je zadatak predat;
 21. Posle početka ispita nije dozvoljeno udaljavanje sa mesta polaganja;
 22. Napuštanje sale je moguće najranije jedan sat posle početka ispita, uz obaveznu predaju popunjenog obrasca za odgovore. Dežurnom na izlazu se pokazuje potpisana potvrda o prijavi. Tek posle toga može se napustiti sala. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita;
 23. Petnaest minuta pre završetka ispita nije dozvoljeno napuštanje sale. Kandidati moraju sačekati kraj ispita na svojim mestima, bez ustajanja i razgovora, bez obzira na to da li su predali svoj obrazac za odgovore;
 24. Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu i vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem ispita objavljuje dežurni;
 25. Nepoštovanje nekog od navedenih pravila povlači za sobom diskvalifikaciju kandidata bez obzira na prethodno osvojene poene.

Član 18.

Nakon završetka prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang lista sa brojem bodova koje su kandidati osvojili na ispitu.

Konačna rang lista objavljuju se po objavljivanju odluke dekana po žalbama.

Na preliminarnoj i konačnoj rang listi se nalaze svi kandidati koji su polagali prijemni ispit. Mesto na rang listi i broj ukupno ostvarenih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će sam finansirati školarinu.

Procedura upisa počinje i odvija se u zakazanim terminima, o čemu su kandidati upoznati putem Informatora.

Poslednja faza upisa jeste prozivka. Kandidati rangirani do broja za budžet koji se ne upišu zaključno sa istekom vremena za upis ne mogu se naknadno upisati.

Upis kandidata na samofinansirajuća mesta vrši se shodnom primenom prethodnog stava.

Za mesta koja eventualno preostanu nakon obavljenih upisa vrše se u istom upisnom roku u utvrđenom terminu.

Student zaključuje sa Fakultetom ugovor o studiranju, kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, kao i poseban ugovor kojim se utvrđuje visina školarine i način plaćanja.

U BEOGRADU,
MAJ 2018.


Hashtag: #PrijemniispitAF2018