UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

Upis studenata u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta u školskoj 2018/2019.

01. OPŠTI USLOVI

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2018/2019. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

Državljani Republike Srbije koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu ili stranoj srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da konkurišu za upis na studijski program ako im se nostrifikuje stečena strana srednjoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini srednju školu završili u inostranstvu, kao i stranu srednju školu u Republici Srbiji ili poseduju diplomu IB mature, mogu ostvariti pravo upisa u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata u drugom upisnom roku.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine.

Javna isprava stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote od 304 studenta na oba studijska programa, koja je predviđena za upis.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Svi prijavljeni kandidati polažu jedinstveni prijemni ispit.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

  1. Rezultata postignutog na prijemnom ispitu
  2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

• rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.

• uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova.

• Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

• Uspeh kandidata koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme u školskoj 2017/2018. godini se utvrđuje na način da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8 a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), a uspeh na IB maturi vrednuje se sa maksimalnih 20 bodova.

Svedočanstvo o IB maturi izdaje se učeniku samo ako je ostvario zbirnu ocenu najmanje 24, dok maksimalna zbirna ocena iznosi 45. Shodno principu vrednovanja svedočanstava srednjih škola u Srbiji, zbirna ocena 24 odgovara 8 bodova, a zbirna ocena 45 odgovara 20 bodova. Formula za izračunavanje je sledeća:

Broj bodova = 8 + (zbirna ocena – 24) × 21/12

Kandidati koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme pre školske 2017/2018 godine, moraju da imaju nostrifikovanu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave već u prvom upisnom roku, kao i svi drugi kandidati (naši i strani državljani). Vrednovanje uspeha u srednjoj školi se vrši po prethodno predloženoj formuli.


Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ukoliko je kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.


Hashtag: #PrijemniispitAF2018