UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

Upis studenata u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta u školskoj 2017/2018.

01. OPŠTI USLOVI

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

Na osnovu odredbe Konkursa za upis na osnovne akademske studije Univerziteta u Beogradu, uslovi upisa lica sa invaliditetom kroz Program afirmativnih mera koje donosi Vlada Republike Srbije, a koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će biti dostupni kada o istom dobijemo detaljne informacije.

Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote od 304 studenta, koja je predviđena za upis.

Na osnovu odredbe Konkursa za upis na osnovne akademske studije Univerziteta u Beogradu, uslovi za upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu će biti istaknuti nakon što dobijemo Uputstvo za sprovođenje konkursa iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Dodatni uslovi upisa ovih kandidata kroz Program afirmativnih mera koje donosi Vlada Republike Srbije, a koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će biti dostupni kada o istom dobijemo detaljne informacije.

Svi prijavljeni kandidati polažu jedinstveni prijemni ispit.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijske programe osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta utvrđuje se na osnovu:

  1. Rezultata postignutog na prijemnom ispitu
  2. Uspeha postignutog u srednjoj školi

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način:

  • rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova.
  • uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova.
  • Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

Pravo na upis stiču kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Ukoliko je kandidat stekao pravo na rangiranje na obe rang liste i rangirao se u okviru kvote za upis, ima pravo da bira na koji studijski program će se upisati i to u statusu prema rangu na odgovarajućoj rang listi.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom.

  • Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 5.000,00 din.
  • Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara.
  • Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

Hashtag: #PrijemniispitAF2017