UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Iz Informatora 2015

 • Upis kandidata obaviće se u terminima utvrđenim terminskim planom.
 • Kandidati koji steknu pravo upisa podnose:
  – Originalna dokumenta iz srednje škole (četiri svedočanstva i diplomu), na uvid,
  – Izvod iz matične knjige rođenih,
  – Uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci,
  – Dva obrasca ŠV-20, (mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta),
  – Indeks (može se nabaviti u knjižari Fakulteta),
  – Dve fotografije 4.5×3.5 cm,
  – Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka (u jednom primerku) za sve studente – formular se dobija prilikom upisa,
  – Potpisanu izjavu o statusu u pogledu finansiranja (u jednom primerku) za budžetske studente – formular se dobija prilikom upisa,
  – Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente i strane državljane, primer uplatnica 1),
  – Dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere (primer uplatnica 2) i
  – Potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka
Uplatnica 1 Arhitektonski fakultet u Beogradu
Uplatilac ime i prezime, adresa
Svrha uplate školarina za I godinu studija
Primalac Arhitektonski Fakultet u Beogradu
Iznos iznos definisan ugovorom
Račun primaoca 840 – 1436666 – 34
Poziv na broj Biće objavljen kasnije
Uplatnica 2 Arhitektonski fakultet u Beogradu
Uplatilac ime i prezime, adresa
Svrha uplate Uplata za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
Primalac Arhitektonski Fakultet u Beogradu
Iznos 100,00
Račun primaoca 840 – 1436666 – 34
Poziv na broj Biće objavljen kasnije
 • Školarina se plaća u skladu sa ugovorom o studiranju.
 • Strani državljani, pored navedenog podnose:
  – Nostrifikovanu diplomu,
  – Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
  – Odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
  – Fotokopiju važećeg pasoša.
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis, obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, u sobi 215a potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze. Za studente koji plaćaju školarinu ugovorom se utvrđuju i finansijske obaveze prema Fakultetu.