UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Iz Informatora 2015

Kandidati, prilikom prijavljivanja na konkurs za upis, uz popunjenu i potpisanu prijavu na konkurs (dobija pre podnošenja prijave) , podnose na uvid originalna dokumenta i overene fotokopije sledećih dokumenata:

– Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole;
– Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uverenje o državljanstvu;
– Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka (u jednom primerku) za sve studente – formular se dobija prilikom prijavljivanja;
– Kandidati koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu u toku školske 2014/15 godine, pripadnici romske nacionalnosti i lica sa invaliditetom koji konkurišu za upis u drugom konkursnom roku dostavljaju i odgovarajući dokaz (potvrdu ili dr.) kojim dokazuju svoj status;
– Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027
sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit

  • Kandidati svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila prijemnog ispita
  • Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i nostrifikovanu diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi (ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih dokumenata) i pasoš.
  • Kandidati, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja prijavljuju se i upisuju u skladu sa konkursom za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2015/2016. godinu.