UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme Date: 10/07/2013 Ključne reči:

Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 6 – Geometrija arhitektonske forme: Kurs 6.1. – Geometrija oblika 1

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja i vežbanja održavaju se u velikom amfitetaru Arhitektonskog fakulteta u dva termina (svaki za po jednu studentsku grupu):
ponedeljkom: 15:00-18:00 i petkom: 16:00-19:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (pismeni ispit)::
Januar – april – jun 2014.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
1. kolokvijum – 7. nedelja aktivne nastave.
2. kolokvijum – 14. nedelja aktivne nastave.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Izučavanje geometrije arhitektonske forme i aspekata primene geometrije u procesima projektovanja, izvođenja i rekonstrukcije arhitektonskih i urbanističkih prostora; osnovi sagledavanja 3D prostora i njihovog predstavljanja u dvodimenzionalnim prikazima (osnovama, presecima, izgledima); konstruktivna obrada elemenata arhitektonske forme i njihovih kompozicija.

NASTAVNIK:
dr Đorđe Đorđević, docent

SARADNICI U NASTAVI:
arh. Vladimir Golubović
arh. Dušan Filipović
mr Gordana Vujić

BROJ KABINETA: 349a

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Petkom, 15:00 časova u kabinetu 349a.

TELEFON: +381 11 3218758

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE:
Na predmetu se vrši upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja (eksterijerno i enterijerno), kao i sa metodama koje su namenjene njihovoj geometrijsko-konstruktivnoj obradi i predstavljanju u dve dimenzije – u „ortogonalnim prikazima“, dobijenim za međusobno paralelne zrake sagledavanja a saglasno zahtevima CAAD tehnologije.

TERMINSKI PLAN NASTAVE:
Predmet je obavezan sa dodeljenih 3 ESPB. Studenti nastavu pohađaju jednom nedeljno, sa opterećenjem od dva časa predavanja i jednim časom
provežbavanja.

U prvom semestru osnovnih studija, aktivna nastava (u školi) traje 15 radnih nedelja u okviru kojih je studentu na raspolaganju ukupno 60 sati za rad
na predmetu (na svim predmetima ukupno 600 sati rada).

60 radnih sati u toku 15 radnih nedelja podrazumeva: 45 radnih sati provedenih u školi (dva časa predavanja i jedan čas provežbavanja nedeljno –
(2+1) x 15 = 45) i 15 radnih sati za rad kod kuće (ili prosečno jedan sat nedeljno – 1 x 15 = 15).
Ispitni rok traje 5 radnih nedelja: student ima na raspolaganju dodatnih 20 radnih sati (4 x 5 = 20 sati – 2,5 radna dana) za pripremu i polaganje
ispita (za sve predmete predviđeno je ukupno 200 sati pripreme).

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA:
Predmet vodi nastavnik sa saradnicima u nastavi i na vežbanjima.
Plan rada na predmetu određuje predmetni nastavnik.
Najmanje 30 poena a najviše 70 poena predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
Načim i kriterijume ocenjivanja utvrđuje nastavnik.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO KURIKULUM: Kurs 6.1. – Geometrija oblika 1

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter