UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja Date: 10/12/2013 Ključne reči:

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja: Kurs 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Sreda:
predavanja – 14:00-16:00 časova,
prva grupa vežbi – 16:00-17:00 časova,
druga grupa vežbi – 17:00-18:00 časova,
treća grupa vežbi – 18:00-19:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Ispit – prema terminskom planu održavanja ispita.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
I projekat – kolokvijum, Prefabrikacija u armiranom betonu, je 8. radne nedelje, u sredu, 13. novembra 2013. godine.
II projekat – kolokvijum, Prefabrikacija u drvetu, je 17. radne nedelje, u sredu, 16. januara 2014. godine.

NASTAVNIK:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor
dr Jelena Ivanović Šekularac, vanredni profesor

SARADNICI U NASTAVI:
dr Jasna Čikić Tovarović, docent (3×1 čas vežbi)
mr Budimir Sudimac, docent (3×1 čas vežbi)
arh. Tatjana Kosić, asistent (3×1 čas vežbi)
arh. Uroš Vesić, asistent (3×1 čas vežbi)

BROJ KABINETA: 250 i 350

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFON: +381 11 3218750 i +381 11 3218778

EMAIL:
akrstic@arh.bg.ac.rs
jelenais@sezampro.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Upoznavanje sa osnovnim principima industrijalizovane i prefabrikovane gradnje.
Sticanje osnovnih znanja o industrijskim sistemima gradnje prefabrikovanih skeletnih i panelnih objekata realizovanih u armiranom betonu i u drvetu. Upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata sa skeletnom i panelnom armirano-betonskom i drvenom prefabrikovanom konstrukcijom, prefabrikovanim i poluprefabrikovanim masivnim i lakim fasadnim sklopovima i principima projektovanja i izvođenja spojeva.
Cilj nastave na ovom predmetu je unapređenje postojećeg znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, uz upoznavanje sa principima i sistemima industrijske gradnje, kao neophodnih znanja u daljem uspešnom savladavanju nastavnog programa na master studijama.

SADRŽAJ NASTAVE:
Projektovanje u industrijskim sistemima gradnje kao posebne oblasti arhitektonskih konstrukcija. Prefabrikovani načini gradnje u armiranom betonu i drvetu. Upoznavanje sa principima industrijalizovane i prefabrikovane gradnje, logikom projektovanja i gradnje prefabrikovanih objekata. Upućivanje u osnovne koncepte, sklopove i elemente materijalizacije panelnih i skeletnih armirano-betonskih i drvenih prefabrikovanih objekata i principe projektovanja i izvođenja spojeva.
Kroz nastavu, studenti se upoznaju i sa merama zaštite od požara.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se obavezno odvija kroz kombinaciju više raznovrsnih oblika rada: predavanja ex-katedra i individualni projekti.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter