UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni ispit 2020: Rešenje Komisije za žalbe za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata

BANER 2020

UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 – 773/3
Dana: 04.07.2020. godine
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 04.07.2020. godine, Komisija za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

R E Š E NJ E

 1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2020/2021. godini.
 2. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Uvid u radove je održan online i svih 32 kandidata koji su podneli žalbe je dobilo povratnu poruku sa svim potrebnim dokumentima kako bi mogli da vide svoj rad i komentar komisije na njihove žalbe.
 3. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2020/2021. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 04.07.2020. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2020/2021. godini i utvrdila sledeće:

 1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;
 2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;
 3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;
 4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;
 5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove i
 6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PRAVNA POUKA: Kandidat nezadovoljan ovim Rešenjem može podneti žalbu Dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje Rešenja Komisije za sprovođenje upisa Fakulteta po žalbi kandidata.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA Doc. Miloš Nenadović, s.r.

 

PRIJEMNI ISPIT 2020: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa

 

 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata.
  Žalba Dekanu se podnosi na formularu koji možete skinuti ovde Formular treba popuniti traženim podacima, potpisati, skenirati i poslati na prijemniaf@arh.bg.ac.rs. Nakon prijema žalbe, biće vam poslat zavodni broj.

nedelja, 05. jul 2020. od 10 do 20 sati.

 • Žalbu Dekanu mogu podneti isključivo kandidati koji su se prethodno žalili u prvom stepenu, Komisiji za sprovođenje upisa.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu,

ponedeljak, 06. jul 2020. do 12 sati.

 • Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta