UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2019_00_thumb

UNIVERZITET U BEOGRADU

ARHITEKTONSKI FAKULTET

Broj: 03-1189/7

Dana: 03.07.2019. godine

B e o g r a d

Na osnovu člana 100 a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/20 godini, Vlade Republike Srbije 05 broj 612-4982/2019 od 23. maja 2019. godine,

Komisija za sprovođenje prijemnog upisa Fakulteta je, dana 03.07.2019. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija, u školskoj 2019/2020. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 160 mesta.

3. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih studija u školskoj 2019/2020. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 40 mesta.

4. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2019/2020. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 104 mesta (80 OAS + 24 IAS).

5. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

6. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

7. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 73/18), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija u školskoj 2019/2020. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA

Doc. arh. Miloš Nenadović

PRIJEMNI 2019