UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201819_reklama-OAS+IAS_800x600

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1810/2
Dana: 07.09.2018. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/17 godini, Vlade Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.50/16).

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 07.09.2018. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2018/2019. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini, u statusu samofinansirajućeg studenta, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi na prvom i drugom mestu.

3. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini, u statusu studenata u okviru programa „Svet u Srbiji“, kandidatima koji se nalaze na odgovarajućoj Konačnoj rang listi.

4. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

5. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

6. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15),), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
s.r. Doc. arh. Miloš Nenadović