UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: projekat predstavljanja Republike Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2018. godine

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja

Beograd, 04.11.2017. godine

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Muzej primenjene umetnosti u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisuju:

Konkurs za projekat predstavljanja Republike Srbije na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) 2018. godine

01. UVOD
U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije (Ministarstvo) Muzej primenjene umetnosti – MPU (Raspisivač), u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije (Sprovodilac), objavljuje javni otvoreni poziv svim zainteresovanim i kvalifikovanim za učešće na ovom konkursu (Raspis) za izbor koncepta i sadržaja izložbe, odnosno projekta izložbe, kojom će biti predstavljena Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji koja će se održati od 26. maja do 25. novembra 2018. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji.

Raspisivač očekuje predloge od timova sastavljenih od arhitekata kao i teoretičara, istraživača, kritičara, kustosa, umetnika, dizajnera i drugih stvaralaca. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje konkurs.

Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedno lice može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

Konkurs je po vrsti: otvoren; prema zadatku: idejni; po obliku: dvostepeni i prema načinu predaje: neanoniman.

Predmet konkursa je koncept i sadržaj izložbe, odnosno projekat kojim će biti predstavljena Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Prvi stepen konkursa: koncept i sadržaj izložbe predočeni u kratkoj narativnoj i ilustrovanoj formi. Žiri može izabrati najmanje tri, a najviše pet predloga iz prvog stepena konkursa i pozvati u drugi stepen konkursa njihove timove.

Učesnike izabrane za drugi stepen konkursa (Finaliste), Žiri će pozvati na konsultacije, pre početka rada u drugom stepenu konkursa.

Predlozi za prvi stepen konkursa moraju biti dostavljeni na način i u formi prema zahtevu ovog raspisa najkasnije do 1. decembra 2017. godine do 15.00 časova.

Drugi stepen konkursa odnosi se na projekat izložbe. Učesnici drugog stepena konkursa (Finalisti), nakon predaje radova a pre donošenja konačne odluke o pobedniku konkursa, biće pozvani od strane Žirija da predstave i objasne predlog projekta izložbe. Finalni predlozi u drugom stepenu konkursa moraju biti dostavljeni na način i u formi prema zahtevu ovog raspisa najkasnije do 10. januara 2017. godine do 15.00 časova.

Žiri će izabrati jedan predlog, odnosno jedan tim (Pobednik konkursa) između finalista u skladu sa uslovima i propozicijama ovog konkursa. Pobednik konkursa će raditi zajedno sa Muzejom primenjene umetnosti, odnosno Komesarom, Stručnim savetom (Savet) i Udruženjem arhitekata Srbije, kao odgovornim i ovlašćenim učesnicima od strane Ministarstva, na realizaciji, produkciji i postprodukciji izložbe koja je predmet ovog raspisa.


02. IZLOŽBA U PAVILJONU SRBIJE
Republika Srbija će biti predstavljena na Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2018. u nacionalnom paviljonu Srbije u „Đardinima“ (Giardini di Castello). Predstavljanja Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji beleže sve veću i značajniju uključenost u međunarodnu diskusiju o arhitekturi, kako pristupom tako i umetničkim i sadržajnim odgovorom na temu. I ovoga puta, Savet očekuje sadržajan i originalan odgovor na zadat tematski okvir izložbe u skladu sa kriterijumima ovog konkursa.


03. CILJ KONKURSA
Izložba u paviljonu Republike Srbije ima za cilj da problematizuje stanje stvari kroz arhitekturu u skladu sa temom i zadatkom ovog konkursa (Slobodan prostor/Freespace), a u svrhu aktivnog učešća Republike Srbije u međunarodnoj debati na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji, 2018. godine.


04. TEMA IZLOŽBE
Umetnički direktori – kustosi predstojećeg Bijenala arhitekture u Veneciji, irske arhitekte Ivon Farel (Yvonne Farrell) i Šeli Meknamara (Shelley McNamara) postavile su temu bijenala: Slobodan prostor/Freespace. Predstojeće Bijenale arhitekture biće fokusirano na arhitekturu i njene pouke: „Pozivamo sve učesnike i sve nacionalne paviljone da u Veneciju dovedu svoj Slobodni prostor, da bismo svi zajedno mogli da otkrijemo različitost, specifičnost i kontinuitet u arhitekturi koja se zasniva na ljudima, mestu, vremenu, istoriji, da održe kulturu i važnost arhitekture na ovoj dinamičnoj planeti“.

Prilog B-1 – Tematizacija umetničkih direktora – kustosa Bijenala (engleski jezik)
Prilog B-2 – Prevod tematizacije umetničkih direktora – kustosa Bijenala (srpski jezik)

Savet podstiče i ohrabruje formiranje interdisciplinarnih i transdisciplinarnih timova sastavljenih, pre svih, od učesnika iz Srbije koji žive i/ili rade u Srbiji ili inostranstvu. Savet se zalaže da ova izložba bude podsticaj idejama za dalji razvoj i stvarno utemeljenje afirmativnosti u arhitekturi u regionu i šire. Savet veruje u mogućnost gostovanja izložbe u regionu nakon završetka Bijenala u Veneciji.


05. KONKURSNI USLOVI
Na konkursu mogu učestvovati timovi sastavljeni od arhitekata kao i teoretičara, istraživača, kritičara, kustosa, umetnika, dizajnera i drugih stvaralaca, a sve u svrhu očekivane sposobnosti timova za:
• konceptualizaciju i razradu originalnog predloga izložbe;
• artikulaciju i detaljnu razradu projekta izložbe;
• pripremu materijala (prezentacije, ilustracije, fotografije, crteži, makete, instalacije, multimedijalni sadržaji, elektronski sadržaji, tekstualni sadržaji i dr.) za izložbu;
• problematizaciju, istraživanje, kritičku analizu, sistematizaciju, kontekstualizaciju i sl.
• saradnju sa Muzejom primenjene umetnosti, Komesarom i Savetom u vezi realizacije, produkcije i postprodukcije izložbe, kataloga i pratećeg programa izložbe, dinamike i budžeta izložbe, kao i drugim pitanjima od interesa.

Svaki tim ima obavezu da iz reda svojih učesnika imenuje jednog odgovornog predstavnika tima. Odgovorni predstavnik mora biti državljanin ili rezident Republike Srbije.

Pobednik konkursa je saglasan da će učestvovati u medijskoj kampanji i promociji izložbe. Pobednik konkursa je saglasan da će sarađivati sa grafičkim dizajnerom izložbe, ukoliko bude naknadno određen. Pobednik konkursa je saglasan za korišćenje materijala za potrebe izložbe na predstojećem Salonu arhitekture u Beogradu u okviru pratećeg programa Salona. Odgovorni predstavnik će u ime Pobednika konkursa potpisati ugovor sa Muzejom primenjene umetnosti. Pobednik konkursa će biti u obavezi da proces realizacije izložbe sprovede kao poslovni subjekt u adekvatnoj formi.

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa. Konkursni radovi koji ne budu ispunili konkursne uslove neće se uzeti u razmatranje.

Autorska prava
Autor konkursnog rada je nosilac autorskog prava. Ako dva ili više autora spoje svoja dela radi zajedničkog učešća na konkursu, ili zajednički učestvuju, kao autorski tim u stvaranju konkursnog rada, svaki od autora zadržava autorsko pravo na svom delu. Odnosi između autora regulišu se međusobnim dogovorom. Smatra se da je svaki autorski tim koji učestvuje na ovom konkursu saglasan da Muzej primenjene umetnosti kao raspisivač ovog konkursa može neopozivo i bez naknade da iskorišćava konkursni rad i materijal u svrhu promocije izložbe u paviljonu Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018. godine, uz priznavanje autorstva autora konkursnog rada.

Venezia_Yugoslav-pavilion_Foto-Gabriele-Basilico

Srpski (nekadašnji jugoslovenski) paviljon u Veneciji | foto © Gabriele Basilico

Kriterijumi za selekciju u prvom stepenu konkursa
Prilikom izbora predloga koncepta i sadržaja izložbe u prvom stepenu konkursa, Žiri će izvršiti ocenu pristiglih predloga na osnovu sledećih kriterijuma:
• originalnost u problematizaciji zadate teme;
• inovativnost predloga u odnosu na aktuelni arhitektonski diskurs;
• odnos predloga u kontekstu aktuelnih društvenih okolnosti (primarno lokalnih);
• kvalitet reprezentacije, vizuelni i komunikacijski potencijal;
• potencijal tima da sveobuhvatno razmišlja i razvija predloženu ideju kroz mogućnost realizacije izložbe u skladu sa vremenskim rokovima i budžetom;
• jasnoća, preciznost i kvalitet predloženog rešenja.

Žiri će na osnovu predočenih kriterijuma izvršiti ocenu pristiglih predloga i izabrati 3 do 5 najbolje ocenjenih za drugi stepen konkursa u skladu sa ovim raspisom.

Kriterijumi za selekciju u drugom stepenu konkursa
Prilikom izbora predloga projekta izložbe u drugom stepenu konkursa Žiri će izvršiti ocenu radova na osnovu sledećih kriterijuma:
• doslednost u detaljnoj razradi predloženog koncepta i sadržaja;
• kvalitet i stepen razrađenosti projekta;
• reprezentacija i vizuelni kvalitet (stepen sadejstva predloženog koncepta i vizuelnog jezika izložbe sa prostorom paviljona);
• stepen komunikativnosti sa stručnom publikom i širim auditorijumom;
• adekvatnost i svrsishodnost predloženih materijala i tehnologija kao i predloženih radnji za potrebe realizacije izložbe;
• racionalnost predloženog plana aktivnosti i predmera sa predračunom za realizaciju
izložbe i usklađenost sa predviđenim budžetom;
• potencijal predloženog pratećeg programa izložbe (predlog za prateći program nije obavezan).


06. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA
06.1. Prvi stepen konkursa – koncept izložbe
Raspisivač u prvom stepenu konkursa traži sažet i na jasan način predočen predlog koncepta i sadržaja nastupa kojim će biti prezentovana Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Sadržaj rada obuhvata tekstualni i grafički deo koji čine jedinstvenu celinu i podrazumeva sledeće:
• jasan odgovor na temu;
• jasan prikaz koncepta i sadržaja;
• jasan pregled i opis metodološkog postupka koji će biti korišćen prilikom konceptualizacije i operacionalizacije istraživanja sa očekivanim rezultatima;
• predlog naslova projekta, a u relaciji sa temom predstojećeg Bijenala – Slobodan prostor (Freespace);
• kratke biografije članova tima.

Tekstualni deo se prilaže na najviše tri (3) lista A3 formata: dva (2) lista za obrazloženje i jedan (1) list za predstavljanje tima.

Grafički deo se prilaže u maksimalnom obimu do tri (3) strane A3 formata.

Sastavni deo rada čine i
• prijava na konkurs
• elektronska forma rada.

Ukoliko je karakter predloženog rešenja takav da su za afirmativan prikaz rešenja potrebni i drugi vidovi prezentacije, osim grafičke i tekstualne, učesnicima se daje mogućnost da dostave i dodatne priloge u elektronskoj formi.

Oprema konkursnog rada za prvi stepen konkursa
Grafički i tekstualni deo rada se, u prvom stepenu konkursa, dostavljaju u formi povezane sveske (zajedno tekstualni i grafički deo), A3 format horizontalne orijentacije, obavezno u četiri (4) istovetna primerka.

Naslovna strana sveske u gornjem desnom uglu mora imati predlog naslova projekta, a u donjem desnom uglu spisak učesnika sa oznakom ko je odgovorni predstavnik tima, mesto i godinu.

Prijava na konkurs dostavlja se u analognoj formi u vidu popunjenog formulara prijave na konkurs (Prilog A).

Elektronska forma rada dostavlja se na SD-u ili fleš memoriji koja sadrži sve analogno dostavljene priloge: svesku u PDF formatu (formirana kao jedan fajl) u rezoluciji 150dpi, popunjenu prijavu na konkurs, evenutualne dodatne priloge.

Nije dozvoljena predaja maketa.


06.2. Drugi stepen konkursa – projekat izložbe
Raspisivač u drugom stepenu konkursa traži projekat predloženog rešenja izložbe kojom će biti predstavljena Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Projekat izložbe se sastoji od tekstualnog i grafičkog dela i sadrži:
• jasan pregled i prikaz razrade koncepta sa operacionalizacijom realizacije izložbe;
• jasan pregled i prikaz sadržaja izložbe;
• precizan opis svih elemenata projekta, predloženih materijala i tehnologija, neophodnih radnji i poslova, kao i logističkih zahteva za realizaciju izložbe; specifikacija materijala, radnji i troškova za realizaciju projekta, kao i precizan predmer sa predračunom; gantogramski prikaz (ilustrativni prikaz i pregled početnih i krajnjih datuma pojedinačnih faza realizacije projekta).
• jasan sinopsis očekivanih dešavanja vezanih za publiku, odnosno multimedijalnih sadržaja i/ili scenario ukoliko su predviđeni (ne)režirani performativi i sl. sadržaji;
• opciono – predlog teme(a) i sadržaja za prateći program.

Tekstualni i grafički deo projekta čine jedinstvenu celinu elaborata projekta izložbe (A3 format).

Obim teksta i broj priloga nisu ograničeni.

Izabrani deo sadržaja grafičkih priloga sa prostornim prikazima rešenja, osim u sklopu elaborata, potrebno je prikazati i na dva panoa.

Sastavni deo rada čini i elektronska forma rada.

Oprema konkursnog rada za drugi stepen konkursa
Grafički i tekstualni deo rada – elaborat projekta izložbe se dostavljaju u formi povezane sveske (zajedno tekstualni i grafički deo), u A3 formatu horizontalne orijentacije, obavezno u četiri (4) istovetna primerka.

Naslovna strana sveske u gornjem desnom uglu mora imati predlog naslova projekta, a u donjem desnom uglu spisak učesnika tima sa oznakom ko je odgovorni predstavnik tima, mesto i godinu.

Panoi se dostavljaju u sledećoj formi: format 50h70cm, kaširani na peni debljine do 5mm u jednom (1) primerku.

Panoi u gornjem desnom uglu moraju imati predlog naslova projekta.

Elektronska forma rada dostavlja se na SD-u ili fleš memoriji koja sadrži sve analogno dostavljene priloge: elaborat u PDF formatu (formiran kao jedan fajl) u rezoluciji 150dpi, panoe (JPG, TIFF ili PDF format u rezoluciji 150dpi ) i evenutualne dodatne priloge.

Nije dozvoljena predaja maketa.

Žiri će u skladu sa konkursnim zadatkom i propozicijama konkursa između finalista izabrati jedan predlog projekta izložbe kojim će se predstaviti Republika Srbija na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2018. godine.


07. NAČIN PREDAJE I DOSTAVLJANJA KONKURSNOG RADA
Učesnici konkursa će svoje predloge dostaviti u zatvorenom omotu sa naznakom:
„za Konkurs – predstavljanje Republike Srbije na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2018“, dostaviti najkasnije do 1. decembra 2017. godine do 15.00 časova, bez obzira da li se rad dostavlja neposredno ili putem pošte.

Adresa za dostavljanje rada:
UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE
Kneza Miloša br. 7a, treći sprat
11000 Beograd


08. KONKURSNI ROKOVI
• Konkurs počinje da teče od 04. novembra 2017. godine.
• Pitanja učesnici mogu dostavljati na adresu sas-dab@eunet.rs, najkasnije do 11. novembra 2017. godine. Rok za odgovore na pitanja je tri dana nakon isteka roka za postavljanje pitanja.
Krajnji rok za predaju radova za prvi stepen konkursa je 01. decembar 2017. godine do 15.00 časova.
• Objava finalista za učešće u drugom stepenu konkursa je 07. decembar 2017. godine do 15.00 časova.
• Krajnji rok za predaju radova za drugi stepen konkursa je 10. januar 2018. godine do 15.00 časova.
• Objava odluke o Pobedniku konkursa je 15. januar 2018. godine do 15.00 časova.


09. ŽIRI
Žiri konkursa čine članovi STRUČNOG SAVETA za pripremu nastupa Republike Srbije na 16.
Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018. godine (imenovani Odlukom i Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije):
• mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Saveta
• v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Saveta
• Slobodan Jović, d.i.a.
• Predrag Milutinović, d.i.a.
• Natalija Ristanović, d.i.a.
• dr Maja Ćirić, d.i.u.
• v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a.

Komesar za pripremu nastupa Republike Srbije na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018. godine (imenovan Odlukom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije) je:
• Dejan Todorović, d.i.a.


10. NAČIN REALIZACIJE PRVOPLASIRANOG RADA
Prvoplasirani konkursni predlog biće osnov za realizaciju predstavljanja Republike Srbije na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2018.


11. PRAVA I OBAVEZE POBEDNIKA KONKURSA
Nosilac autorskih prava na konkursnom radu je autor odnosno autorski tim – Pobednik konkursa. Pobednik konkursa je dužan da poštuje konkursne uslove u pogledu realizacije rada nakon završetka Konkursa. U slučaju da je Pobednik konkursa autorski tim, dužan je da ovlasti odgovornog predstavnika tima. Pobednik konkursa je obavezan da se uklopi u finansijski plan i rokove realizacije koji su dati Raspisom konkursa. Pobednik konkursa, po objavljivanju rezultata, treba da se saglasi sa eventualnim primedbama i sugestijama Žirija. Pobednik konkursa se obavezuje da će u postkonkursnim aktivnostima uvažavati sugestije Komesara i Saveta. Pobednik konkursa je dužan da do 26. februara 2018., uz konsultaciju sa Komesarom i Savetom, izradi i preda detaljan projekat izložbe (uključujući i detaljan tehnički opis, opis izrade izložbene postavke sa rokovima izrade i precizan predmer sa predračunom).


12. PLANIRANA SREDSTVA
Sredstva za produkciju izložbe se sastoje iz sredstava za troškove realizacije izložbe i troškova za Pobednika konkursa.
Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva:
1. Troškovi za realizaciju izložbe – oprema postavke izložbe, rad na realizaciji postavke izložbe (sa materijalom, proizvodnjom, troškovi montaže i demontaže, transportnim troškovima do Venecije i nazad, bez troškova barže, kao i putnim troškovima sa smeštajem za radnike) – do 42.000,00 evra;
2. Troškovi za Pobednika konkursa – izrada projekta za izvođenje izložbe i nadzor realizacije izložbene postavke, priprema materijala (prezentacije, ilustracije, fotografije, crteži, multimedijalni sadržaji, tekstualni sadržaji i dr.) koji su sastavni deo izložbene postavke – ukoliko su predviđeni projektom izložbe, saradnja na izradi kataloga i drugog promotivnog materijala za produkciju i postprodukciju izložbe, putni troškovi, smeštaj i ostalo – do 10.000 evra;

Za distribuciju novčanih sredstava iz tačke 1. i 2. odgovoran je odgovorni predstavnik Pobednika konkursa. Način i dinamika isplate sredstava biće regulisani posebnim ugovorom između Muzeja primenjene umetnosti i predstavnika Pobednika konkursa.


13. PLANIRANI TERMINI
Trajanje 16. Bijenala arhitekture u Veneciji 2018. godine:
26. maj – 25. nov. 2018. (praizvedba 24. i 25. maj 2018.)

04. nov. 2017. Javni poziv za učešće na konkursu.
11. nov. 2017. Rok za postavljanje pitanja učesnika.
01. dec. 2017. Rok za predaju predloga u prvom stepenu konkursa.
07. dec. 2017. Rok za odluku žirija za prvi stepen konkursa.
10. jan. 2018. Rok za predaju predloga kvalifikovanih učesnika za učešće u drugom stepenu.
15. jan. 2018. Rok za proglašenje rezultata konkursa i pobednika konkursa.
26. feb. 2018. Rok za izradu projekta za izvođenje izložbe.

Ostali okvirno predviđeni rokovi:
25. apr. 2018. Rok za završetak kompletne izrade postavke izložbe (spremne za transport i montažu).
22. maj 2018. Rok za okončanje montaže i svih drugih neophodnih radova na realizaciji izložbe.
24 – 25. maj. 2018. Otvaranje 16. Bijenala isključivo za medije i zvanice.
26. maj 2018. Zvanično otvaranje 16. Bijenala i izložbe kojom će biti predstavljena Republike Srbije.
25. nov. 2018. Zvanično zatvaranje 16. Bijenala i izložbe u paviljonu Republike Srbije.
26 – 29. nov. 2018. Demontaža i transport izložbene postavke do Beograda .

Drugi važni datumi vezani za tehničke rokove, kao i za prateći program izložbe biće naknadno definisani.


12. PLANIRANA SREDSTVA
Sredstva za produkciju izložbe se sastoje iz sredstava za troškove realizacije izložbe i troškova za Pobednika konkursa.
Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva:
1. Troškovi za realizaciju izložbe – oprema postavke izložbe, rad na realizaciji postavke izložbe (sa materijalom, proizvodnjom, troškovi montaže i demontaže, transportnim troškovima do Venecije i nazad, bez troškova barže, kao i putnim troškovima sa smeštajem za radnike) – do 42.000,00 evra;
2. Troškovi za Pobednika konkursa – izrada projekta za izvođenje izložbe i nadzor realizacije izložbene postavke, priprema materijala (prezentacije, ilustracije, fotografije, crteži, multimedijalni sadržaji, tekstualni sadržaji i dr.) koji su sastavni deo izložbene postavke – ukoliko su predviđeni projektom izložbe, saradnja na izradi kataloga i drugog promotivnog materijala za produkciju i postprodukciju izložbe, putni troškovi, smeštaj i ostalo – do 10.000 evra;

Za distribuciju novčanih sredstava iz tačke 1. i 2. odgovoran je odgovorni predstavnik Pobednika konkursa. Način i dinamika isplate sredstava biće regulisani posebnim ugovorom između Muzeja primenjene umetnosti i predstavnika Pobednika konkursa.


13. PLANIRANI TERMINI
Trajanje 16. Bijenala arhitekture u Veneciji 2018. godine:
26. maj – 25. nov. 2018. (praizvedba 24. i 25. maj 2018.)

04. nov. 2017. Javni poziv za učešće na konkursu.
11. nov. 2017. Rok za postavljanje pitanja učesnika.
01. dec. 2017. Rok za predaju predloga u prvom stepenu konkursa.
07. dec. 2017. Rok za odluku žirija za prvi stepen konkursa.
10. jan. 2018. Rok za predaju predloga kvalifikovanih učesnika za učešće u drugom stepenu.
15. jan. 2018. Rok za proglašenje rezultata konkursa i pobednika konkursa.
26. feb. 2018. Rok za izradu projekta za izvođenje izložbe.

Ostali okvirno predviđeni rokovi:
25. apr. 2018. Rok za završetak kompletne izrade postavke izložbe (spremne za transport i montažu).
22. maj 2018. Rok za okončanje montaže i svih drugih neophodnih radova na realizaciji izložbe.
24 – 25. maj. 2018. Otvaranje 16. Bijenala isključivo za medije i zvanice.
26. maj 2018. Zvanično otvaranje 16. Bijenala i izložbe kojom će biti predstavljena Republike Srbije.
25. nov. 2018. Zvanično zatvaranje 16. Bijenala i izložbe u paviljonu Republike Srbije.
26 – 29. nov. 2018. Demontaža i transport izložbene postavke do Beograda .

Drugi važni datumi vezani za tehničke rokove, kao i za prateći program izložbe biće naknadno definisani.


14. PROMOTIVNI MATERIJAL IZLOŽBE
Pobednik konkursa će biti dužan da, u saradnji sa Komesarom i Savetom, odnosno grafičkim dizajnerom, ukoliko bude naknadno određen, obradi materijal svog rada za zvaničnu promociju 16. Bijenala arhitekture 2018. godine i to:
• materijal za medije;
• materijal za glavni katalog (predviđen broj strana);
• materijal za zvanični vebsajt;
• drugi promotivni materijal.


15. PRILOZI
Prilog A: Formular prijave na konkurs. ( .DOC + .PDF )
Prilog B-1: Tematizacija umetničkih direktora – kustosa Bijenala (engleski jezik). ( .DOC + .PDF )
Prilog B-2: Tematizacija umetničkih direktora – kustosa Bijenala (srpski jezik). ( .DOC + .PDF )
Prilog V: Planovi paviljona i foto dokumentacija. ( .ZIP )

Raspis konkursa BIJENALE 04.11.2017.pdf


16. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Udruženja arhitekata Srbije.
U drugom stepenu nadležno je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu.

biennale_architettura_2018_logo