UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-1127/7
Dana: 05.07.2017. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/17 godini, Vlade Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.50/16).

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 05.07.2017. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 160 mesta.

3. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2017/2018.. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 40 mesta.

4. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 104 mesta.

5. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

6. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

7. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15),), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. arh. Miloš Nenadović