УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-1127/7
Дана: 05.07.2017. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. става 1. а у вези са чланом 85.Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степенa Универзитета у Београду и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/17 години, Владе Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр.50/16).

Комисија за спровођење пријемног испита Факултета је, дана 05.07.2017. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, у школској 2017/2018. години. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.

2. Одобрава се упис у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 160 места.

3. Одобрава се упис у прву годину интегрисаних академских студија у школској 2017/2018.. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 40 места.

4. Одобрава се упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2017/2018. години, у статусу студената који плаћају школарину кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 104 места.

5. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.

6. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.

7. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15),), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2017/2018. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
Доц. арх. Милош Ненадовић