UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni ispit 2017: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata

Prijemni_AF_2017_01_thumb

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 – 1127/3
Dana: 03.07.2017. godine
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 03.07.2017. godine, Komisija za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

R E Š E NJ E

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata pod rednim brojem 58, 82, 106, 123, 182, 192, 202, 236, 248, 298, 355, 397 i 431, komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2016/2017. godini.

2. Usvajaju se kao osnovane žalbe kandidata pod rednim brojem prijave 362, 364 i 365, komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini.

3. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Na uvidu u radove bilo je prisutno 12 kandidata koji su podneli žalbe. Nisu se pojavili kandidati pod rednim brojem 123, 202, 248, i 364.

4. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 03.07.2017. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini i utvrdila sledeće:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

7. Da je uočena greška u rangiranju kandidata od rednog broja prijave 359 do rednog broja prijave 367;

8. Da je uočena greška ispravljena i

9. Da je potrebno istaći na sajtu fakulteta korigovanu Preliminarnu rang listu.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PRAVNA POUKA: Kandidat nezadovoljan ovim Rešenjem može podneti žalbu Dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje Rešenja Komisije za sprovođenje upisa Fakulteta po žalbi kandidata.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Doc. Miloš Nenadović

PRIJEMNI ISPIT 2017: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa

Hashtag: #PrijemniispitAF2017