UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_CAS-SEE_Philosophy-and-Architecture

Foto © Marilea Pudar

Filozofija i arhitektura je kurs CAS-SEE centra Univerziteta u Rijeci sa temom ”Društvene nejednakosti i gradovi”, koji će se održati u Inter-univerzitetskom centru (IUC) Dubrovnik od 19. do 23. septembra 2016. godine.

Filozofija i arhitektura
Društvene nejednakosti i gradovi
19 – 23. septembar 2016.

Rukovodioci kursa:
Snježana Prljić Samardžija, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Avner de Shalit, Hebrew University of Jerusalem, Izrael
Jonatan Wolff, University College London, Velika Britanija
Petar Bojanić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Joerg Gleiter, Technical University of Berlin, Nemačka
Vladan Đokić, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Opis kursa:
Kurs obuhvata perspektive društvenih i političkih filozofa i arhitekata na temu društvene nejednakosti u gradovima i blisko povezanih pitanja kao što su kvalitet života ljudi i blagostanje.

Pretpostavljeni pojam gradova sadrži institucionalnu komponentu (pitanje nadležnosti), prostornu komponentu (arhitektonsko pitanje stanovanja, gustine zgrada i stanovnika, kontinualne oblasti naseljavanja), i kulturnu komponentu (određeno stanje uma koje zovemo „građanizam“).

Glavni cilj kursa je da razmatra predloženi model merenja nejednakosti u evropskim gradovima (za razliku od država), i predloži principe za politiku smanjenja urbanih nejednakosti u gradovima u kojima većina ljudi živi, od kojih neki uživaju veće budžete od budžeta većine država.

Predavači na kursu će se zalagati za moralni i politički bottom-up pristup koji izbegava i potpuno očinstvo i potpuni populizam, dok istovremeno kombinuje objaktivne i subjektivne pristupe.

Razmatraće se stav da filozofija i arhitektura treba da krenu od razumevanja izazova stvaralaca politike i arhitekata (kao stvaralaca gradova), odakle treba da razviju i ponude modele za unapređenje ukupnog kvaliteta života.

Poseban akcenat će biti stavljen na ”Dinamičku javnu reflektivnu ravnotežu” (Dynamic Public Reflective Equilibrium) kao optimalnu istraživačku metodu koja ima za cilj da smanji političke, ekonomske, polne i druge oblike nejednakosti u gradovima.

* ESPB bodovi su dostupni za studente master i doktorskih akademskih studija.
Uslovi za ESPB kredite su (1) prisustvo na barem 80% predavanja, (2) prezentacija originalnog rada na temu kursa/diskutovanih tekstova, tekstova dobijenih od predavača

Predavači na kursu:
Snježana Prljić Samardžija, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Petar Bojanić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Joerg Gleiter, Technical University of Berlin, Nemačka
Vladan Đokić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Luka Skansi, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Idis Turato, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
Avner de Shalit, Hebrew University of Jerusalem, Izrael
Jonatan Wolff, University College London

Ako želite da pohađate ovaj kurs, molimo vas prijavite se na ovom linku: IUC Dubrovnik.

Šta je CAS-SEE?

CAS-SEE (Centar za napredne studije jugoistočne Evrope – Center for Advanced Studies of Southeastern Europe) je organizaciona jedinica Univerziteta u Rijeci koja je specijalizovana za naučna istraživanja u društvenim i humanističkim naukama.

Centar je zamišljen kao centar naučnih aktivnosti na visokom nivou, koji će podstaći javne rasprave od velikog društvenog značaja za region i Evropu.

Vizija Centra je da promoviše slobodu istraživanja i da obezbedi neophodne preduslove za inovativan, intelektualan i naučni razvoj, kao i jačanje transnacionalne i regionalne naučne saradnje u socijalnim pitanjima kao što su ljudska prava, pravda, demokratija i javna politika, kao i druga važna pitanja ljudskog suživota.

Centar je dobio snažnu podršku od Evropske mreže centara za napredne studije, i prva je regionalna, naučna ustanova koja je počela realizaciju punopravnog članstva u ovoj mreži.

CAS-SEE je dobio podršku Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, i potvrđena je saradnja nekoliko naučnih ustanova u regionu (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Turska).

CAS-SEE_logo100x158

IUC-Dubrovnik_logo250x72