UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_2016_ilustracija_thumb_01

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-741/7
Dana: 06.07.2016. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85.Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu i Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2016/17 godini, Vlade Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br.50/16).

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 06.07.2016. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2016/2017. godini. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.
2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 160 mesta.
3. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 40 mesta.
4. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, a do popune odobrene kvote od 104 mesta.
5. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.
6. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.
7. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-aut. tumačenje i 68/15),), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
s.r. Doc. arh. Miloš Nenadović

Dinamika upisa na Arhitektonski fakultet (ažurirano)

• PONEDELJAK, 11. JUL 2016. GODINE
Od 10 do 17 sati (pauza od 13-14 sati), u sobi 217 Arhitektonskog fakulteta, za kandidate koji su rangirani u okviru kvote za budžetske studente, na oba studijska programa, a to znači kandidati koji su rangirani od ranga 1 do 160.
Upis kandidata prema sledećoj satnici:

Rang 1 – 40 41- 80 81 – 120 121 – 160
Termin 10:00-11:30 11:30-13:00 14:00-15:30 15:30-17:00

• UTORAK, 12. JUL 2016. GODINE
U 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa. Prozivanje počinje od prvog NEUPISANOG kandidata pa do kandidata koji su se rangirali do 200. ranga. Ukoliko se ni tada ne popuni kvota za budžetske studente, prozivanje će se nastaviti do popune kvote.
U 14 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na Integrisanim akademskim studijama. Ukoliko se upis za ove kandidate ne završi do 18 sati, procedura se nastavlja u sredu, 13. jula 2016. godine.

• SREDA, 13. JUL 2016. GODINE
U 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na studijski program Osnovnih akademskih studija, zaključno sa rangom 304.

• ČETVRTAK, 14. JUL 2016. GODINE
Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 11, 12, i 13. jula, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi. U 10 sati, ispred sobe 217 Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi, počevši od ranga 305, a do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa.