УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_2016_ilustracija_thumb_01

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02-741/7
Дана: 06.07.2016. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. става 1. а у вези са чланом 85.Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степенa Универзитета у Београду и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/17 години, Владе Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр.50/16).

Комисија за спровођење пријемног испита Факултета је, дана 06.07.2016. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, у школској 2016/2017. години. Коначне ранг листе налазе се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.
2. Одобрава се упис у прву годину основних академских студија у школској 2016/2017. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 160 места.
3. Одобрава се упис у прву годину интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 40 места.
4. Одобрава се упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, у статусу студената који плаћају школарину кандидатима који се налазе на Коначној ранг листи, а до попуне одобрене квоте од 104 места.
5. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.
6. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.
7. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумачење и 68/15),), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2016/2017. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
с.р. Доц. арх. Милош Ненадовић

Динамика уписа на Архитектонски факултет (ажурирано)

• ПОНЕДЕЉАК, 11. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
Од 10 до 17 сати (пауза од 13-14 сати), у соби 217 Архитектонског факултета, за кандидате који су рангирани у оквиру квоте за буџетске студенте, на оба студијска програма, а то значи кандидати који су рангирани од ранга 1 до 160.
Упис кандидата према следећој сатници:

Ранг 1 – 40 41- 80 81 – 120 121 – 160
Термин 10:00-11:30 11:30-13:00 14:00-15:30 15:30-17:00

• УТОРАК, 12. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
У 10 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис, до попуне буџетских места на оба студијска програма. Прозивање почиње од првог НЕУПИСАНОГ кандидата па до кандидата који су се рангирали до 200. ранга. Уколико се ни тада не попуни квота за буџетске студенте, прозивање ће се наставити до попуне квоте.
У 14 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на Интегрисаним академским студијама. Уколико се упис за ове кандидате не заврши до 18 сати, процедура се наставља у среду, 13. јула 2016. године.

• СРЕДА, 13. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
У 10 сати, у амфитеатру Архитектонског факултета, прозивање за кандидате који су стекли право на упис, до попуне квоте за самофинансирајуће студенте на студијски програм Основних академских студија, закључно са рангом 304.

• ЧЕТВРТАК, 14. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ
Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 11, 12, и 13. јула, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи. У 10 сати, испред собе 217 Архитектонског факултета, прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи, почевши од ранга 305, а до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма.