UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02-741/6
Dana: 06.07.2016. godine
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autent. tumačenje i 68/15), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata:
– Dendić Bogdana broj prijave 269,
– Stojanović Eli Janje broj prijave 313,
– Jovanović Jovana broj prijave 355,
– Džamić Emilije broj prijave 061,
– Zurković Sunčice broj prijave 354,
– Milić Relje broj prijave 114,
– Mikeljević Nikole broj prijave 186,
– Mihailović Lare broj prijave 101,
– Kostić Ane broj prijave 384 i
– Bugarčić Nikole broj prijave 229
podnete na Rešenje 02 br. 741/3 Komisije za sprovođenje upisa od 04.07.2016. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 02 br. 741/3 Komisije za sprovođenje upisa od 04.07.2016. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi, a od Komisije za sprovođenje upisa-podkomisije za test je zatraženo pisano obrazloženje u vezi sa pitanjima sa prijemnog ispita: šifra 1111, zadatak 71.; šifra 2121, zadaci 19., 28., 66. i 75.; šifra 3111, zadaci 21., 70., 77. i 80. i šifra 4121, zadatak 78. kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;
2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;
3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;
4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;
5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;
6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;
7. Da kandidat Dendić Bogdan u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanja broj 28. i 75., šifra zadataka 2121;
8. Da kandidat Stojanović Eli Janja u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanja broj 19. i 75, šifra zadataka 2121 kao i validnost svog lista sa odgovorima;
9. Da kandidat Jovanović Jovan u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 75. , šifra zadataka 2121;
10. Da kandidat Džamić Emilija u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanja broj 28., 66. i 75. , šifra zadataka 2121;
11. Da kandidat Zurković Sunčica u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 71. , šifra zadataka 1111;
12. Da kandidat Milić Relja u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 75. , šifra zadataka 2121;
13. Da kandidat Mikeljević Nikola u svojoj žalbi osporava rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 75. , šifra zadataka 2121;
14. Da kandidat Mihailović Lara u svojoj žalbi osporava postavku i rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 78. , šifra zadataka 4121;
15. Da kandidat Kostić Ana u svojoj žalbi osporava postavku i rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanje broj 70. , šifra zadataka 3111 i
16. Da kandidat Bugarčić Nikola u svojoj žalbi osporava postavku i rešenja podkomisije za pripremu testa za odgovore na pitanja broj 21., 70., 77. i 80. šifra zadataka 3111.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, kao i pisani odgovor Komisije za sprovođenje upisa-podkomisije za test br.02-741/5, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
s.r.prof. dr Vladan Đokić