UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za 2014/2015. godinu

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca
i supruge Darinke
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 26.11.2014. godine
03 Broj:67-5485/1-14

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke od 26.12.2012. godine, Odbor Fondacije na sednici održanoj 26.11.2014 godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu dve stipendije studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2014/2015. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine koji se u školskoj 2014/2015. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

 Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. – redovno upisivanje školske godine,
  2. – visina prosečne ocene svih  položenih predmeta tokom studiranja, najmanje  9
  3. – prednost će imati studenti koji su upisani na akreditovani studijski program/modul menadžmenta ili trgovine.

 Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENJE o upisu školske 2014/2015. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 27. novembra 2014. godine do 27. decembra  2014. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondacija, na telefon 3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke.

Na odluku o dodeli  stipendije student ima pravo prigovora  Odboru Fondacije,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu  www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Maja Levi Jakši