UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, u svojstvu Raspisivača konkursa, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, u svojstvu Naručioca konkursa i Veselinom Paspaljem iz Herceg Novog, u svojstvu Investitora izgradnje panoramskog lifta, raspisuje opšti, javni i anonimni
K O N K U R S
Broj 10/14
Idejno arhitektonsko rješenje
javne pješačke komunikacije
PANORAMSKI LIFT

1. Predmet javnog Konkursa
Izrada Idejnog arhitektonskog rješenja javne pješačke komunikacije – panoramskog lifta, od Šetališta Pet Danica do dvorane “Park” u Herceg Novom. Lokacija obuhvata kat. parcele 389/3, 390/2, 391, 392/6,420/6,599/1 (dio), 390/2, 420/6, sve K.O. Herceg Novi.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka Investitora od 30.05.2014.god., urbanističko-teničkih uslova Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herecg Novi, od 18.05.2012.god., Rješenja o konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara, područna jedinica Kotor, od 11.04.2014.god., kao i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.

2. Učesnici Konkursa
Na Konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal, i koja prihvataju u potpunosti uslove Konkursa.

3. Cilj Konkursa
Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonskog rješenja javne pješačke komunikacije-panoramskog lifta.

4. Konkursni materijal i rokovi
Konkurs je otvoren od 09.06.2014. god. do 25.08.2014. god.

Konkurs je objavljen na vebsajtu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (http://www.agencijahnovi.co.me) i vebsajtu Opštine Herceg Novi (http://www.hercegnovi.me/).

Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 9 do 11 časova, od 09.06.2014.god. do 01.08.2014.god., u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ili direktno preuzeti na internet adresi: http://www.agencijahnovi.co.me

Obilazak lokacije Raspisivač organizuje do 30.07.2014. god. po prethodnoj najavi i dogovoru sa kontakt osobom arh. Snežanom Šunić.

Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Partizanski put br.1, do 25.08.2014.god, do 12 časova, ili se šalju poštom, zaključno sa datumom 25.08.2014. god. što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje poštanskom potvrdom u posjedu autora – pošiljaoca.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja do 01.08.2014.god., putem e-mail adrese Agencije. Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na vebsajtu Agencije.

Konkursni radovi pristigli nakon roka utvrđenog za predaju radova, neće se uzimati u razmatranje.

Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 15.09.2014. god.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na vebsajtu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog i Opštine Herceg Novi.

5. Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:

 • arhitektonsko-oblikovno rješenje ………… 0 – 40 bodova
 • uklopljenost rješenja u postojeće okruženje ………… 0 – 40 bodova
 • ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahtjeva ………… 0 – 10 bodova
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja u cjelini ………… 0 – 10 bodova

6. Nagrade i otkupi
Naručilac i Investitor obezbijeđuju ukupan nagradni fond u iznosu od 5.000.-eura, kojim se obezbijeđuju dvije nagrade u slijedećim iznosima:

 • I nagrada 3.500. – €
 • II nagrada 1.500. – €

7. Konkursni Žiri
Raspisivač, u saradnji sa Naručiocem i Investitorom, imenuje konkursni Žiri u sastavu:

 • Snežana Dulović, dipl.ing.arh. predsjednik žirija
 • Prof.dr. Ilija Lalošević, dipl.ing.arh. član
 • Ognjen Đurović, dipl.ing.arh. član
 • Jasmina Konjević,dipl.ing.arh. član
 • Red.prof.dr. Duško Lučić, dipl.ing.građ. član
 • Nikola Kosić, samost.umjetnik član

Izvjestilac: Snežana Šunić, dipl.ing.arh.

8. Završne odredbe
Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog Žirija objaviće na vebsajtu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog (http://www.agencijahnovi.co.me) i vebsajtu Opštine Herceg Novi (http://www.hercegnovi.me/).

14