УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конкурс

Агенција за изградњу и развој Херцег Новог, у својству Расписивача конкурса, у сарадњи са Општином Херцег Нови, у својству Наручиоца конкурса и Веселином Паспаљем из Херцег Новог, у својству Инвеститора изградње панорамског лифта, расписује општи, јавни и анонимни
К О Н К У Р С
Број 10/14
Идејно архитектонско рјешење
јавне пјешачке комуникације
ПАНОРАМСКИ ЛИФТ

1. Предмет јавног Конкурса
Израда Идејног архитектонског рјешења јавне пјешачке комуникације – панорамског лифта, од Шеталишта Пет Даница до дворане “Парк” у Херцег Новом. Локација обухвата кат. парцеле 389/3, 390/2, 391, 392/6,420/6,599/1 (дио), 390/2, 420/6, све К.О. Херцег Нови.

Конкурсни рад мора бити урађен на основу Пројектног задатка Инвеститора од 30.05.2014.год., урбанистичко-теничких услова Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херецг Нови, од 18.05.2012.год., Рјешења о конзерваторским условима Управе за заштиту културних добара, подручна јединица Котор, од 11.04.2014.год., као и осталих прилога који су саставни дио конкурсног материјала.

Конкурсни рад мора да испуни и све друге услове предвиђене овим Конкурсом.

2. Учесници Конкурса
На Конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал, и која прихватају у потпуности услове Конкурса.

3. Циљ Конкурса
Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног архитектонског рјешења јавне пјешачке комуникације-панорамског лифта.

4. Конкурсни материјал и рокови
Конкурс је отворен од 09.06.2014. год. до 25.08.2014. год.

Конкурс је објављен на вебсајту Агенције за изградњу и развој Херцег Новог (http://www.agencijahnovi.co.me) и вебсајту Општине Херцег Нови (http://www.hercegnovi.me/).

Конкурсни материјали могу се подизати сваког радног дана од 9 до 11 часова, од 09.06.2014.год. до 01.08.2014.год., у просторијама Агенције за изградњу и развој Херцег Новог, или директно преузети на интернет адреси: http://www.agencijahnovi.co.me

Обилазак локације Расписивач организује до 30.07.2014. год. по претходној најави и договору са контакт особом арх. Снежаном Шунић.

Конкурсни радови се предају непосредно на архиви Агенције за изградњу и развој Херцег Новог, Партизански пут бр.1, до 25.08.2014.год, до 12 часова, или се шаљу поштом, закључно са датумом 25.08.2014. год. што се провјерава поштанским печатом на омотници рада и доказује поштанском потврдом у посједу аутора – пошиљаоца.

Учесници Конкурса могу постављати питања до 01.08.2014.год., путем е-маил адресе Агенције. Сва питања и одговори биће објављени на вебсајту Агенције.

Конкурсни радови пристигли након рока утврђеног за предају радова, неће се узимати у разматрање.

Конкурсни Жири донијеће одлуку о резултатима Конкурса до 15.09.2014. год.

Резултати Конкурса биће објављени на вебсајту Агенције за изградњу и развој Херцег Новог и Општине Херцег Нови.

5. Критеријуми за оцјењивање радова су:

 • архитектонско-обликовно рјешење ………… 0 – 40 бодова
 • уклопљеност рјешења у постојеће окружење ………… 0 – 40 бодова
 • испуњење пројектно-просторних и функционалних захтјева ………… 0 – 10 бодова
 • рационалност и економичност рјешења у цјелини ………… 0 – 10 бодова

6. Награде и откупи
Наручилац и Инвеститор обезбијеђују укупан наградни фонд у износу од 5.000.-еура, којим се обезбијеђују двије награде у слиједећим износима:

 • I награда 3.500. – €
 • II награда 1.500. – €

7. Конкурсни Жири
Расписивач, у сарадњи са Наручиоцем и Инвеститором, именује конкурсни Жири у саставу:

 • Снежана Дуловић, дипл.инг.арх. предсједник жирија
 • Проф.др. Илија Лалошевић, дипл.инг.арх. члан
 • Огњен Ђуровић, дипл.инг.арх. члан
 • Јасмина Коњевић,дипл.инг.арх. члан
 • Ред.проф.др. Душко Лучић, дипл.инг.грађ. члан
 • Никола Косић, самост.умјетник члан

Извјестилац: Снежана Шунић, дипл.инг.арх.

8. Завршне одредбе
Резултате и образложење одлуке конкурсног Жирија објавиће на вебсајту Агенције за изградњу и развој Херцег Новог (http://www.agencijahnovi.co.me) и вебсајту Општине Херцег Нови (http://www.hercegnovi.me/).