УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

5. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Теорија пројекта 1
44 ОАСА-35010

Методологија пројекта

Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта.

КУРИКУЛУМ: Методологија пројекта
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Организација простора 3
45 ОАСА-35020

Индустрија и трговина

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања индустријских и трговачких објеката. Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених програма, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.

КУРИКУЛУМ: Индустрија и трговина
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Градитељско наслеђе
46 ОАСА-35030

Градитељско наслеђе у Србији

Циљ је да се студенти упознају са градитељским наслеђем у Србији, његовим настанком, карактеристикама и вредностима. Кроз проучавање општих токова и одлика насеља и архитектуре на простору Србије, студенти ће се упознати са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске сакралне, профане и стамбене архитектуре, што ће употпунити њихова сазнања о властитој градитељској традицији и унапредити њихове креативне способности. Поред тога студенти ће се упознати и са сновним проблемима везаним за очување и заштиту градитељског наслеђа.

КУРИКУЛУМ: Градитељско наслеђе у Србији
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 1
47 ОАСА-35040

Урбана анализа и планирање

Тежиште предмета је на уочавању, позиционирању и изучавању суштине проблема у урбаном развоју, као и дефинисању и анализи проблема у односу на могуће правце њиховог решавања. Проблеми се посматрају у оквиру домена јавне интервенције. Предмет је усмерен ка објашњењу проблема, а не ка њиховом решавању. Посебни циљеви предмета су:
– Развијање интереса за сложене проблеме са којима се градови сусрећу.
– Развијање логичког и креативног мишљења, јасноће комуникације и спровођења уређених истраживања.
– Подстицање креативног мишљења које омогућава укључивање у стручно деловање на конципирању алтернативних путева развоја градова у
будућности

КУРИКУЛУМ: Урбана анализа и планирање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Инсталације
48 ОАСА-35050

Инсталације

Оспособљавање студената за израду главних пројеката водовода и канализације за архитектонске објекте. Упознавање са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима, њихова међусобна координација и просторне потребе у објектима, као и повезивање на градску инфраструктуру.

КУРИКУЛУМ: Инсталације РАСПОРЕД ПО ГРУПАМА: Инсталације НОВО

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35060 Пројектовање и прорачун конструкција 2 – 2016/17 (21.09.2016)

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 4
49 ОАСА-35060

Пројектовање и прорачун конструкција 2

Циљ наставе је да се студенти упознају са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања дрвених и металних конструкција архитектонских објеката као и конструкција од стакла.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 2

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за ОАСАИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – 2016/17 (21.09.2016)

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 03а
50 ОАСА-35070

Студио 03а – Развој пројекта

САЛОН ЈАХТИ И ПЛОВИЛА на простору Марине Дорћол
Циљ предмета је да се студенти кроз различите фазе и елементе архитектонско- урбанистичког пројекта, као симулације поступка пројектовања зграда упознају са потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући нормативне утицаје на сам процес пројектовања. Пројектним задатком се предвиђа да се на задатој локацији Марине Дорћол у Београду пројектује продајно-изложбени САЛОН ЈАХТИ И ПЛОВИЛА, као простор намењен различитим видовима излагања, који сходно томе, може имати флексибилну организацију простора. Конструктивни систем објекта треба да буде усклађен са његовом наменом, обликовањем и материјализацијом салона треба обезбедити енергетску рационалност, као и потребну визуелну препознатљивост.

КУРИКУЛУМ: Студио 03а – Развој пројекта

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Распоред наставника по салама за ОАСАИАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање – 2016/17 (27.09.2016)

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 03б
51 ОАСА-35080

Студио 03б – Вишепородично становање

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА ВРАЧАРУ
Основни циљ предмета је дефинисање архитектонско-урбанистичког концепта са диспозицијом елемената саобраћајне инфраструктуре и просторно композиционог плана објекта вишепородичног становања за локацију која обухвата постојећи градски блок на Врачару у Београду. Кроз инкорпорирање савремених решења архитектонско-урбанистичких склопова вишепородичног становања, студенти стучу знања о факторима релевантним за формирање пројектантског решења, уз разумевање односа задате функције према затеченим вредностима. Могућност да се интервенише у реалним просторним окврима пружа могућност студентима да истраже начине формирања нових амбијенталних вредности и испитају потенцијале за другачије доживљаје простора.

КУРИКУЛУМ: Студио 03б – Вишепородично становање ПРИЛОГ: Студио 03б – Вишепородично становање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Изборни предмет
52 ОАСА-35090

Изборни предмет 1

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног објекта.

6. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Теорија пројекта 2
53 ОАСА-36010

Процес пројектовања

Схватање процеса настајања архитектонског дела кроз низ релативних ситуација, које се сукцесивно надовезују током истраживања организације простора. Посматрање архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена. Преиспитивање значења појмова око којих се тематика развија, уз избегавање некритичког преузимања конвенција.

КУРИКУЛУМ: Процес пројектовања
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбана обнова и планирање 2
54 ОАСА-36020

Урбана обнова

Упознавање са основним знањима везаним за интегралну и одрживу урбану обнову. Увођење студената у област урбане обнове, регенерације и урбане рециклаже. Преглед најновијих сазнања о урбаној обнови и регенерацији, кроз прилагођавање глобалним променама, прихватање нових сензација и феномена у смислу социјалних односа, новог облика становања, еколошког дизајна, културних датости, градитељског наслеђа и његове заштите а све то унутар контекста великих урбаних обнова.

КУРИКУЛУМ: Урбана обнова
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Организација грађења
55 ОАСА-36030

Организација грађења и основе менаџмента

КУРИКУЛУМ: Организација грађења и основе менаџмента
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Конструктивни системи
56 ОАСА-36040

Конструктивни системи

Упознавање са развојем и новим конструктивним системима у циљу њихове рационалне примене у архитектонском пројектовању. Системски приступ избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање архитектонског и конструктивног оформљења објекта ради налажења оптималних решења.

КУРИКУЛУМ: Конструктивни системи
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Регулатива
57 ОАСА-36050

Регулатива

Циљеви предмета: Упознавање са значајем, развојем и садржајем регулативе из области урбанизма, пројектовања и грађења, као и стандардима и нормативима који обавезују архитекте у њиховом професионалном раду. Стицање информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања, архитектонског и урбанистичког пројектовања и процеса реализације архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Регулатива
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 04 – Синтеза
58 ОАСА-36060

Студио 04 – Синтеза

Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонско-урбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
59 ОАСА-36070

Стручна пракса

Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазаме процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.

КУРИКУЛУМ: Стручна пракса