UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASA-AT12011 Studio M02AT – Projekat

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT14 MASA-AT12011

STUDIO M02AT – Projekat

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-AT12011-01-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-KRSTIC-FURUNDZIC

Passive-House centrala firme SOLON AG | Foto © dr Aleksandra Krstić-Furundžić

STUDIO M02AT – PROJEKAT:
ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj zadatka je da studenti kroz proces projektovanja upoznaju i istražuju koncepte energetski i ekološki održivih objekata. Akcent je na funkcionalnom rešenju objekta i materijalizaciji omotača kojima se ostvaruje zadovoljavajući komfor boravka. Potencira se kreativnost u istraživanju funkcionalnih i oblikovnih performansi i tehničkih rešenja energetski efikasnih struktura koje rezultuju i avangardnim rešenjima. U tom smislu daje se važnost koncipiranju i razradi arhitektonskih detalja omotača objekta i izradi modela na različitim nivoima projekta, uz upotrebu odgovarajućih softvera.

KURIKULUM: ENERGETSKI I EKOLOŠKI ODRŽIV POSLOVNO-KOMERCIJALNI OBJEKAT

201819_MASA-AT12011-01-02-STUDIO-M02AT-PROJEKAT-DJUKANOVIC_opt

STUDIO M02AT – PROJEKAT:
SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR_NA RAZMEĐI PRIRODNOG I URBANOG

Nastavnik:
dr Ljiljana Đukanović, docent

Cilj zadatka je istraživanje programskih, prostornih, funkcionalnih i oblikovnih mogućnosti implementiranja sportskih sadržaja u prirodno okruženje uz poštovanje principa energetske efikasnosti i zelene arhitekture. Zadata je neizgrađena lokacija na Novom Beogradu u priobalnoj zoni na granici gradskog područja, između prirodnog i urbanog tkiva, što pruža mogućnost istraživanja i preispitivanja njihovog međuodnosa, kroz kreiranje nove prostorne celine.

Radom na projektu student se obučava da istražuje probleme i pogodnosti konkretne lokacije, funkcionalne i organizacione zahteve projektovanja sportskih objekata i njihovoj implementaciji u urbano tkivo, koristeći potencijale prirodnog okruženja i ambijentalnih vrednosti kojima lokacija obiluje.

KURIKULUM: SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR_NA RAZMEĐI PRIRODNOG I URBANOG