UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT15.1 MASA-AT12012

STUDIO M02AT – Seminar 1

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-AT12012-01-STUDIO-M02AT-SEMINAR-1-CUKOVIC-IGNJATOVIC

Foto © Lego

STUDIO M02AT – SEMINAR 1:
INTEGRATIVNI PRISTUP PROJEKTOVANJU

Nastavnik:
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Integrativni pristup projektovanju (engl. integrative design) podrazumeva aktivni angažman svih profesionalaca i laika involviranih u proces projektovanja, građenja i eksploatacije arhitektonskog objekta što zahteva nove metode i postupke u svim fazama razvoja projekta.

Seminar je koncipiran u kontekstu zadatka i dinamike rada na studiju U NASELJU SUNCA tako da studenti znanja i veštine stečene u okviru kursa neposredno primenjuju na svojim projektima na studiju.

KURIKULUM: INTEGRATIVNI PRISTUP PROJEKTOVANJU FORMULAR: INTEGRATIVNI PRISTUP PROJEKTOVANJU

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Torre Agbar, Barselona | Foto © dr Aleksandra Krstić-Furundžić

STUDIO M02AT – SEMINAR 1:
SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata, sa akcentom na energetskoj efikasnosti. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepta do detalja. Predmet izlaganja su unapređene tehnologije oblaganja i zastakljenja, koncepti i tehnička rešenja fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine.

KURIKULUM: SAVREMENE FASADE I KROVOVI FORMULAR: SAVREMENE FASADE I KROVOVI