УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ7.1 МАСА-АТ11012

СТУДИО М01АТ – Семинар 1

Листа изборних семинара:

MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT_IVANOVIC_SEKULARAC_o

Фото: в.проф. др Јелена Ивановић Шекуларац

АТ7.1. МАСА-АТ11012-01: СТУДИО М01АТ – СЕМИНАР 1-01
ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор

Светски тренд поновне примене дрвета и производа од дрвета као материјала за градњу и облагање архитектонских објеката није искључиво из разлога задовољења функционалних, естетских, ликовних и обликовних захтева и тражења инспирације у повратку традицији, већ и у његовој еколошкој, економској и енергетској оправданости и уклапању у савремене трендове одрживог развоја и примене савремених техничких и технолошких решења при производњи материјала, а све у циљу одржања везе са природом, окружењем и традицијом.

Проблематика примене дрвета и производа од дрвета на савременом архитектонском објекту третира се са аспекта материјализације, архитектонских конструкција и детаља, као и примени стечених знања у пракси – у поступку реализације, експлоатације и одржавања архитектонских објеката.

Циљ наставе је упознавање са принципима примене дрвета као елемента примарне и секундарне конструкције у архитектонском објекту, упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката применом дрвета и производа на бази дрвета као и стицање нових знања и принципа пројектовања и извођења омотача објекта са дрветом као елементом облоге, применом савремених техничких и технолошких решења.

КУРИКУЛУМ: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: ДРВО У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

MASA-AT11012-01-02-STUDIO-M01AT-SEMINAR-1_B.Zegarac_o

Фото: Бранислав Жегарац

АТ7.1. МАСА-АТ11012-02: СТУДИО М01АТ – СЕМИНАР 1-02
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДСКИМ ЦЕЛИНАМА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се упознају са актуелним проблемима у пројектовању и реализацији објеката у постојећим градским целинама. То подразумева упознавање целокупног процеса од формирања локације, преко прибављања урбанистичких услова, израде студије изводљивости, главног пројекта до релизације архитектонско грађевинских радова.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДСКИМ ЦЕЛИНАМА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДСКИМ ЦЕЛИНАМА