UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje AT – Arhitektonske tehnologije

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Projekat usmerenja 2 u liniji AT omogućava sticanje dodatnog iskustva na konceptualno različitom zadatku, a vezanih za proces projektovanja za gradilište. Tokom izrade projekta, studenti izučavaju principe i tehnološke postupke realizacije objekta kroz tehnički i organizacioni aspekt. U okviru ovog modula, studenti posebno stiču sledeće sposobnosti:
– svest o potencijalima novih tehnologija;
– razumevanje konstruktivnih i inženjerskih problema u procesu projektovanja arhitektonskih objekata;
– sticanje odgovarajućih znanja u oblasti arhitektonske fizike i tehnologija izgradnje, u cilju obezbeđivanja uslova korišćenja objekata i prostornog komfora;
– upoznavanje sa industrijama, organizacijama i regulativom koja se odnosi na proces transformacije (prevođenja) elemenata projekta u izvedeni objekat.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M6 – Projekat 2 – usmerenje AT: Kurs M6AT.1. – Studio, 18 ESPB

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

Kurs M6AT.1. – Studio:
VILA

Nastavnik:
arh. Dragan Marčetić, docent

Cilj rada na studiju je upoznavanje studenata sa projektovanjem rezidencijalnog objekta – vile izraženu kroz individualnost budućih korisnika i prepoznavanje specifičnog načina života u vili. Specifičnost lokacije koja je gradska sa jedne strane, a sa druge u zelenoj zoni grada. Potrebna veličina lokacije sa jedne strane, a sa druge potrebno bogatstvo i zahtevan kapacitet sadržaja vile. Višestepeno funcinisanje vile.

Tokom nastave će studenti biti provedeni kroz proces projektovanja od urbanističke postavke sa posebnim akcentom na okruženje, orijentaciju i insolaciju objekta, preko idejnog rešenja do idejnog rojekta. Proces formiranja projektnog zadatka u cilju funkcionalne organizacije u različitim scenarijima života objekta, istraživanju zahtevnih struktura objekta i u konačnom dizajnu celine, podcelina, segmenata i detalja objekta, kako kroz aspekt tehnologije, tako i kroz osmišljenu materijalizaciju, odnosno planiranu trajnost i praktičnost.

KURIKULUM: VILA FORMULAR: VILA

kurs_thumb_1 copy

Kurs M6AT.1. – Studio:
PROJEKAT VISOKOG OBJEKTA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Isprojektovati na lokaciji Novi Beograd visoki objekat (spratnosti P+80-120) multifunkcionalnog sadržaja (hotel, poslovanje, stanovanje) sa idejnom kvalitativnom analizom konstruktivnog sklopa, tehnologije izvođenja i ekonomskim procenama realizacije. Cilj nastave je upoznavanje sa savremenim konceptima projektovanja visokih zgrada, u smislu specifičnosti projektnog zadatka. Sticanje potrebnog nivoa konstrukterskog znanja, kojima arhitekta može adekvatno odgovoriti na postavljeni zadatak. Osposobljavanje za formiranje logičkog konstruktivnog sistema visoke zgrade, u fazi idejnog rešenja. Upoznavanje sa fenomenom visokih zgrada, sa istorijskog aspekta, uz kritički osvrt na filozofski, ideološki, sociološki i ekonomski kontekst. Izrada sveobuhvatne analize, proračunavanjem referentne literature, kroz koju se postiže shvatanje prostorne organizacije specifičnih arhitektonskih objekata, kakve su visoke zgrade.

KURIKULUM: PROJEKAT VISOKOG OBJEKTA FORMULAR: PROJEKAT VISOKOG OBJEKTA

Kurs M6AT.1. – Studio:
UNIVERZITETSKI HOTEL NA STUDENTSKOM TRGU
WWW.HTL.BG.AC.RS

Nastavnik:
dr Milica Jovanović-Popović, redovni profesor

Potrebno je izraditi urbanističko-arhitekonsko rešenje gradskog hotela visoke kategorije planiranog za smeštaj gostiju Beogradskog Univerziteta. Hotel je prvenstveno namenjen smeštaju gostujućih studenata i profesora, ali i ostalih gostiju vezanih za akademsku sredinu Univerziteta.

Arhitektonsku intervenciju sprovesti u kontekstu zaštićenog kulturno-istorijskog jezgra Beograda (sa posebnim osvrtom na postojeći spomenik na konkretnoj lokaciji) slobodno interperetirajući tip, obim i organizaciju sadržaja planiranog objekta.

Arhitektonskim rešenjem predvideti multifunkcionalni objekat, koji će potencijalnim gostima osim obaveznih smeštajnih kapaciteta ponuditi ostale komplementarne sadržaje.

Poseban osvrt u projektu dati na mogućnosti uključivanja savremenih paradigmatskih koncepata ekološkog projektovanja kao što su racionalizacija resursa, ponovna upotreba i reciklaža elemenata i sl.

KURIKULUM: UNIVERZITETSKI HOTEL NA STUDENTSKOM TRGU FORMULAR: UNIVERZITETSKI HOTEL NA STUDENTSKOM TRGU