УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Организација простора 1
23 ИАСА-23010

Становање

Предмет курса је упознавање студената са тематиком архитектонско-урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања. Тематске области архитектуре и урбанизма везане за проблематику становања које обухватају садржај наставе леже у сфери истраживања услова и утицаја контекста и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њихових идентификација и компарација. Изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору једна је од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу претходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању практичних пројектантских проблема у поступку пројектовања.

КУРИКУЛУМ: Становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Историја архитектуре
24 ИАСА-23020

Историја архитектуре – Обликовање простора и стила

Упознавање са најзначајнијим градитељским дометима у историји архитектуре од праисторије до појаве ренесансе и барока. Издвајање архетипова као универзалних идеја које се трансформишу у различитом програмском решењу, функцији и конструкцији. Посебно тежиште у предавањима је на изабраним примерима јавне (сакралне и профане) архитектуре, насталим у изворишту одређених цивилизација и стилских група, као и њихов утицај на формирање школа и такозване „провинцијалне“ архитектуре. Паралелно читање текстова у више књига или делова текста у једној књизи и издвајање појединачног од општег у контексту развоја архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Историја архитектуре – Обликовање простора и стила
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 1*
25 ИАСА-23031

Обликовање градских простора

У основи предмета је упознавање и оспособљавање студената за разумевање, систематизацију и анализу процеса формирања и трансформације градских простора и амбијената, а ради препознавања алата и стицања основних знања за бављење урбанистичким пројектовањем и обликовањем градских простора. Ово се остварује кроз подстицање професионалне радозналости код студената и стварање самосталног пута у разумевању односа и процеса и креативног приступа у изражавању проблема града и јавних простора.

КУРИКУЛУМ: Обликовање градских простора
26 ИАСА-23032

Посебне теме обликовања градских простора – Становање

Рад на предмету је усмерен на упознавање са основама и принципима урбанистичког пројектовања малих урбаних целина претежно стамбеног карактера. Проблематика се сагледава у релацији са специфичним природним и друштвеним контекстом и разматра на различитим просторним и проблемским нивоима.

КУРИКУЛУМ: Посебне теме обликовања градских простора – Становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 3
27 ИАСА-23040

Архитектонске конструкције 3

Упознавање са савременим принципима, методама и логиком пројектовања материјализације архитектонских објеката са армирано-бетонском носећом конструкцијом и упућивање у принципе пројектовања материјализације различитих концепата фасада у погледу врсте материјала и технике градње. Разматрају се концепти и детаљи фасада различитих у погледу врсте материјала и технике градње узимајући у обзир утицај функционално-обликовних и конструктивних захтева и критеријума комфора боравка. Излажу се специфичности материјализације еркера, балкона и кровова. Стиче се знање о основним принципима индустријализоване и монтажне градње, принципима пројектовања и извођења склопова, елемената и спојева монтажних објеката, принципима пројектовања и обликовним потенцијалима префабрикованих и полупрефабрикованих фасада.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 3
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 2
28 ИАСА-23050

Принципи конструисања архитектонских објеката

Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.

КУРИКУЛУМ: Принципи конструисања архитектонских објеката

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ И ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18 (25.09.2017)
Спискови студената, распоред сала и термини за ИАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2017/18

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 01а
29 ИАСА-23060

Студио 01а – Породично становање

БУДУЋА КУЋА
Тема курса тежишно је везана за “породично становање” и његове прелазне облике ка вишепородичним структурама. Пројектни задатак односи се на архитектонско урбанистичко решење групације (или више групација) јединица намењених “породичном” становању (становању нижих густина) и простора пратећег програма, који припадају заједничкој парцели или низу појединачних парцела или типологији слободностојећих, двојних или другачије организованих групација породичних кућа на засебним парцелама. Кроз задатак је потребно истражити непосредне индивидуалне доживљаје простора становања као и ширу друштвену перцепцију истог. Пројектантском анализом и интерпретацијом различитих облика заједничког живота, тежи се уопштавању и релативизацији термина “породично становање” у оквиру архитектонско-урбанистичког дискурса.

КУРИКУЛУМ: Студио 01а – Породично становање ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ: Студио 01А – Породично становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 01б*
30 ИАСА-23071

Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина

Настава је усмерена на упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања. Сагледава се сложена природа урбаног дизајна, његова улога у урбаном развоју као и релације са друштвеним, економским, политичким, природно-еколошким и културним контекстом. Тежиште наставе је стављено на урбанистичко пројектовање малих стамбених целина. Специфична проблематика обликовања појединих врста градских простора разматра се на примеру развоја отворених и рекреативних простора у граду.

КУРИКУЛУМ: Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ИАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Спискови студената, распоред сала и термини за ИАСА-23072 Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/ – 2017/18

31__ ИАСА-23072____

Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/

Урбанистички пројекат мале стамбене целине
Тема рада у студију је урбанистички пројекат мале стамбене целине на задатој локацији у Београду. На основу анализа карактеристика урбаног подручја и идентификације кључних типова изграђености, као и проблема и вредности функционално-физичке структуре, студенти предлажу и разрађују урбанистички пројекат мале урбане целине.

Рад на задатку треба да омогући студентима да сагледају вишеслојност и сложене односе у урбаном простору, да продубе и примене знања о урбаном становању, као и да се упознају са различитим методама и техникама анализе урбаног простора и елементима урбанистичке технике.

КУРИКУЛУМ: Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Ликовне форме 1
32 ИАСА-23080

Ликовно приказивање у архитектури

Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења.

КУРИКУЛУМ: Ликовно приказивање у архитектури

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.

4. семестар

број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Организација простора 2
33 ИАСА-24010

Едукација и простор

Настава на предмету има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања простора намењених едукацији. Упознавање са специфичностима функционалне организације, конструктивним, обликовним и захтевима комфора предметних простора као и условностима социјалног и друштвеног контекста и значајем актуелних педагошких метода као утицајним факторима у избору пројектанског приступа и формирању архитектонског концепта.

КУРИКУЛУМ: Едукација и простор
34 ИАСА-24020

Пословање

Циљ наставе је да се кроз предавања и семинарске радове унапреде знања студената у области архитектонско- урбанистичког пројектовања. Ужи тематски оквир је пројектовање пословних објеката. Настава је подељена на две целине. У првом делу ће се изучавати развој административних објеката кроз векове са посебним освртом на најзначајније периоде у развоју архитектури административних објеката деветнаестог и двадесетог века. У другом делу ће бити представљена савремена архитектура административних објеката са основном анализом типолошких и просторних карактеристика. У другом делу се такође дају и основне смернице и информације које су неопходне за разумевање процеса пројектовања административних објеката.

КУРИКУЛУМ: Пословање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Историја уметности
35 ИАСА-24030

Историја уметности

Настава на предмету бави се питањима визуелног идентитета, односа уметности и друштвеног контекста, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности.

КУРИКУЛУМ: Историја уметности
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 2*
36 ИАСА-24041

Урбана инфраструктура и саобраћај

Предмет има за циљ упознавање студената са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања инфраструктурних мрежа и сервиса. Препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја урбане инфраструктуре у односу на рационалну потрошњу енергије и планирање намене земљишта у грађеним срединама.

КУРИКУЛУМ: Урбана инфраструктура и саобраћај
37 ИАСА-24042

Друштвена инфраструктура и центри

„Формирање центара компетенције града Београда има за циљ повећање капацитета за иновације у привредне гране кроз индустријска истраживања за одређена конкретна тематска подручја. Корисници оваквог центра су привредни субјекти и предузетници. У већини држава овакви центри су иновациони предузетнички кластери.“ (Стратегија развоја Београда – Стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја за период 2017-2021; Палго центар, Београд)

КУРИКУЛУМ: Друштвена инфраструктура и центри
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 4
38 ИАСА-24050

Архитектонске конструкције 4

Циљ предмета је упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену следећих конструктивних материјала: дрво, челик, стакло; пројектовање фасада и кровова, унутрашњих преграда, спуштених плафона и подова у систему суво монтажне градње.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 4
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 3
39 ИАСА-24060

Пројектовање и прорачун конструкција 1

Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских конструкција архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 1
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 02а*
40 ИАСА-24070

Студио 02а – Вишепородично становање

Вишепородично становање – Интерполација

Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања, на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног становања. Рад у студију, серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирају савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта објекта вишепородичног становања.

КУРИКУЛУМ: Студио 02а – Вишепородично становање
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 02б
42 ИАСА-24080

Студио 02б – Архитектонске конструкције

Упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену конструктивних материјала: армирани бетон, дрво, челик и стакло. Основни циљ предмета је пројектовање и решавање конструкције објекта у складу са примењеним материјалима и функционалним захтевима, као и стицање вештина пројектовања и материјализације подсистема у објекту различитих у погледу техника градње: фасаде, кровови, унутрашње монтажне преграде, плафони, подови, итд. од концепта до детаља. Студент се упознаје са израдом специфичних графичких прилога у случају објекта грађеног на лицу места и префабрикованог.

КУРИКУЛУМ: Студио 02б – Архитектонске конструкције
број_ шифра______ Интегрисане академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Ликовне форме 2
43 ИАСА-24090

Боја и ликовни концепт

Циљ наставе на предмету Боја и ликовни концепт је да студенти усвоје знања и пректично искуство у сложеним ликовним истраживањима од интереса за студије архитектуре попут сликарства, графике, моделовања и мултимедијалних форми ликовних уметности.

КУРИКУЛУМ: Боја и ликовни концепт

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.