УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

prijemni baner ljub

04. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 • Кандидати се пријављују на конкурс за упис преко за то одређене интернет стране на интернет страници архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs, на којој попуњавају веб пријаву са потребним личним подацима, а према упутству које је истакнуто на интернет страни.
 • Кандидати ће попуњавати веб пријаву у периоду од 13. јуна у 10 сати до 24. јуна 2022. године до 16 сати. Уколико се при упису установи неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 • Кандидати који из оправданих разлога не могу да приступе веб пријави, недостаје им неки документ који ће доставити накнадно или слично, треба да контактирају Комисију за спровођење уписа на адресу е-поште prijemniaf@arh.bg.ac.rs до 20. јуна 2022. године до 24 сата. Они ће моћи, уз одобрење Комисије за спровођење уписа, да изврше пријаву путем е-поште до 24. јуна 2022. године до 16 сати. Приликом одобравања такве врсте пријаве, кандидати ће добити прецизно упутство како да спроведу пријаву.
 • Кандидати, којима буде одобрено пријављивање путем е-поште, треба на тај начин да приложе потребне документе и податке, према упутству које ће добити од Комисије.
 • Сви Кандидати ОБАВЕЗНО морају обезбедити валидну мејл адресу за комуникацију са комисијом и службама факултета, било преко веб пријаве било преко пријаве путем е-поште.
 • Сви Кандидати који имају страна документа (оцене које нису по нашем стандарду), у веб пријаву уписују просечну оцену 2.00 за све четири године (да би могли да се пријаве онлајн). Њима ће бити урађена конверзија оцена и те оцене ће бити унете у базу података са подацима кандидата.
 • Непосредно пре слања веб пријаве, кандидати морају да приложе ПДФ фајл у коме ће бити скенирана сва документа која се предају приликом пријаве на пријемни испит.
 • Прецизна упутства за формирање ПДФ фајла са потребним документима као и процедура слања ће бити објављени благовремено на интернет страници факултета.
 • Кандидати ће по завршетку слања веб пријаве са документима, путем е-поште, добити потврду са редним бројем пријаве под којим ће се водити током Пријемног испита.
 • Након контроле докумената, и исправљања евентуалних грешака и пропуста, кандидату ће бити послат повратни мејл на адресу е-поште која је наведена у пријави, са пријавним листом и пропусницом за полагање Пријемног испита. Ова два документа треба одштампати, потписати и понети са собом на полагање Пријемног испита.
 • Потребна документа за пријаву на конкурс за полагање Пријемног испита су:
 1. Копија очитане личне карте или фотокопија личне карте без чипа (обе стране) или фотокопија пасоша;
 2. Сведочанства за све разреде средње школе;
 3. Диплома о положеном завршном-матурском испиту;
 4. Решење о нострификацији или потврда да је поступак започет (није потребно за кандидате који долазе из Републике Српске);
 5. Извод из матичне књиге рођених – обавезно достављају страни држављани, као и кандидати који су се изјаснили као припадници српске националне мањине (за држављане Републике Србије факултет прибавља извод из матичне књиге рођених по службеној дужности);
 6. Фотокопију извода из књиге држављана – (не старију од 6 месеци);
 7. Изјава кандидата да су припадници српске националне мањине, ово достављају само кандидати припадници српске националне мањине из суседних земаља;
 8. Изјава кандидата да су припадници ромске националне мањине и препорука Националног савета Рома, уколико желе да се упишу кроз афирмативне мере – Роми;
 9. Решење Ректора о праву кандидата на упис афирмативне мере лица са инвалидитетом;
 10. Доказ о уплати накнаде за полагање Пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду:

840 – 1436666 – 34, позив на број 67-700027

са сврхом дознаке: накнада за Пријемни испит

 1. Изјава кандидата за коришћење личних података
 • Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила за спровођење и полагање Пријемног испита.
 • Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да његови лични подаци из пријаве могу бити унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. Текст изјаве ће моћи да се преузме са сајта факултета.
 • Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022. године, приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани, односно да су били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. Текст изјаве ће моћи да се преузме са сајта факултета.
 • Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред прописане документације и решење о признавању дипломе о стеченом средњем образовању (или потврду о томе да је започето признавање потребних докумената) и фотокопију важећег пасоша.

Кандидати, припадници српске националне мањине из суседних земаља, пријављују се и уписују у складу са конкурсом за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину. Ови Кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву о националној припадности, коју ће моћи да преузму са сајта факултета.

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture