UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

97440208_299439668082218_7107934428340420608_n

Prijava putem veb formulara je završena!

VEB FORMULAR

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven Prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem Prijemnog ispita Kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u toku jednog dana, u jednoj smeni, u trajanju od najviše tri sata.

Test se sastoji iz tri dela:

 Prvi deo testa – Opšta kultura usmerena na disciplinu arhitekture sa posebnim težištem ka razumevanju i logičkom zaključivanju, na kome Kandidat može steći od 0 – 24 bodova. Prvi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

 Drugi deo testa – Logičko zaključivanje usmereno ka razumevanju prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture, na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

 Treći deo testa – Prostorno opažanje i sposobnost likovnog predstavljanja usmeren ka rešavanju logičkih problema i zamisli putem skice (crteža), na kome Kandidat može steći od 0 – 18 bodova. Treći deo testa se rešava mogućim docrtavanjem i slobodoručnim skiciranjem i na osnovu analize zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 bodova.

Prijemni ispit ima klasifikacioni karakter.

 Pravo na rangiranje radi upisa stiče Kandidat koji je polagao Prijemni ispit.

 Ukoliko broj Kandidata koji su upisali prvu godinu studija u prvom konkursnom roku (jun 2020. godine) bude manji od broja propisanog odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa prvog stepena Arhitektonskog fakulteta, Arhitektonski fakultet će najkasnije do 17. jula 2020. godine objaviti broj slobodnih mesta za drugi konkursni rok.

KONCEPT PRIJEMNOG ISPITA

 Prvi deo testa Prijemnog ispita (0-24 bodova) odnosi se na pitanja iz OPŠTE KULTURE OD ZNAČAJA ZA STUDIJE ARHITEKTURE i sastoji se iz različitih pitanja sa ponuđenim odgovorima iz relevantnih oblasti za studije arhitekture. Test je koncipiran i konstruisan tako da meri poznavanje relevantnih oblasti od interesa za studije arhitekture kao oblasti sa kojima su se Kandidati kumulativno upoznavali tokom svog dosadašnjeg formalnog, samostalnog obrazovanja i informisanja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 40% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

 Drugi deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na LOGIČKO RAZUMEVANJE PROSTORNIH ODNOSA POMOĆU PREPOZNAVANJA, UPOREĐIVANJA ILI ZAMIŠLJENOG DOPUNJAVANJA PROSTORNIH ELEMENATA. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata u razumevanju logike prostora, međusobnih odnosa elemenata u prostoru i prostornih odnosa relevantnih za studije arhitekture. Drugi deo testa se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih, kao i zamišljenim dopunjavanjem logičkih prostornih elemenata uz mogućnost slobodoručnog skiciranja rešenja.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

 Treći deo testa Prijemnog ispita (0-18 bodova) odnosi se na REŠAVANJE LOGIČKIH PROSTORNIH PROBLEMA I ZAMISLI POMOĆU SLOBODORUČNE SKICE. Cilj ovog dela testa je utvrđivanje sposobnosti Kandidata u opažanju prostornih odnosa, kao odnosa od značaja za studije arhitekture, kao i utvrđivanje sposobnosti Kandidata da slobodoručno skiciranje (likovno predstavljanje) upotrebe za rešavanje logičkih prostornih problema. Skiciranjem prostornih rešenja u funkciji logičkog razumevanja prostora, prostornog opažanja i sposobnosti predstavljanja prostora, nizom manjih zadataka utvrđuje se sklonost i sposobnost Kandidata za studije arhitekture a da se testom ne valorizuje njihova veština umetničkog izražavanja i interpretacije koliko njihova sposobnost logičnog prostornog rasuđivanja uz pomoć crteža (skice) kao tehnike za uočavanje tačnih prostornih odnosa.

Ovaj deo testa nosi ukupno 30% bodova od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti na Prijemnom ispitu.

TERMINSKI PLAN

Kandidati se prijavljuju preko odgovarajućeg veb formulara na internet stranici fakulteta, od 08. juna 2020. u 10 sati do 24.juna 2020 do 24 sata.

Kandidati koji iz opravdanih razloga ne mogu da pristupe veb prijavi, nedostaje im neki dokument koji će dostaviti naknadno ili slično, treba da kontaktiraju Komisiju za sprovođenje upisa na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs do 21. juna 2020. do 24 sata. Oni će moći, uz odobrenje Komisije za sprovođenje upisa, da izvrše prijavu putem e-pošte do 24.juna 2020 do 24 sata. Prilikom odobravanja takve vrste prijave, kandidati će dobiti precizno uputstvo kako da sprovedu prijavu.

Isticanje liste prijavljenih Kandidata, sa ličnim podacima, podacima iz srednje škole i rasporedom sedenja na prijemnom ispitu, na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs,  petak, 26. jun 2020. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu u srednjoj školi (tehničke greške), na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rssubota, 27. juna 2020. do 14 sati.

 ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA, SREDA, 01. JUL 2020. GODINE, U 12 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU .

Kandidati su dužni da u sredu, 01. jula 2020. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije dva sata pre početka Prijemnog ispita, ispred zgrade tehničkih fakulteta.

Isticanje preliminarne rang liste najkasnije, četvrtak, 02. jul 2020do 23 sata.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost Prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, subota04. jula 2020. do 12 sati.

Uvid u radove za Kandidate koji su podneli žalbu Komisiji, subota04. jul 2020. od 15 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu, subota04. jul 2020. do 20 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će moći da se preuzme sa sajta fakulteta, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi Kandidata, nedelja, 05. jul 2020. do 20 sati.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu, ponedeljak, 06. jul 2020. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na internet stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs, ponedeljak, 06. jul 2020. do 20 sati.

UPIS 2020