УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Prijemni_2016_ilustracija_thumb_01

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ШКОЛСКОЈ 2016/17.

из Информатора 2016

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину. Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 студента који плаћају школарину. Применом афирмативних мера које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Архитектонски факултет у Београду, у оквиру квоте студената који се финансирају из буџета, 2 студента са инвалидитетом и 2 студента припадника ромске националне мањине.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте од 304 студента, која је предвиђена за упис.

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у другом конкурсном року, могу се уписати 2 кандидата, држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству у току школске 2015/16 године, а којима није издато решење о нострификацији дипломе, закључно са 26.06.2106. године, као и припадници ромске националности и лица са инвалидитетом, применом афирмативних мера, и то по 2 студента који се финансирају из буџета, под условом да нису полагали пријемни испит у првом конкурсном року и да та места нису попуњена у првом конкурсном року.

ОДЛУКА

о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години.

1. Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије (у даљем тексту: Република) на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у школској 2016/2017. години. Овом одлуком утврђује се и број студената:
1) са инвалидитетом;
2) припадника ромске националности;
3) држављана Републике Србије који су у школској 2015/2016. години завршили средњу школу у иностранству, који се могу уписати у прву годину студијских програма из става 1. овог члана.

2. Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних. академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у школској 2016/2017. години је 17.291.

3. Број студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија по универзитетима и факултетима у њиховом саставу је:

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

1) 2) 3)
Универзитет у Београду –
Архитектонски Факултет
200 2 2 2

 

Овде можете погледати оригинал Одлуке Владе Србије:

Одлука Владе Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма у школској 2016/2017. години.

У прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит.

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

  1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
  2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

  • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
  • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.
  • Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

  • Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.
  • Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.
  • Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.