UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 17 – Izborni modul Date: 05/12/2013 Ključne reči:

Modul 17 – Izborni modul

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul:  Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Saobraćaj u gradu

GODINA STUDIJA:
III godina – 5. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Ponedeljak, 12:00-14:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
Biće naknadno objavljen.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Biće naknadno objavljen.

NASTAVNIK:
mr Rajko Korica, redovni profesor

SARADNIK U NASTAVI:
arh. Danilo Furundžić, asistent

BROJ KABINETA: 241

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Istaknuto u obaveštenju na kabinetu 241.

TELEFON: +381 11 3218741

EMAIL:
danilo.furundzic@gmail.com

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aspektima projektovanja i planiranja razvoja urbane strukture i postizanja viših nivoa kvaliteta života u gradskim sredinama u skladu sa savremenim principima saobraćaja. Osnovna znanja koja će studenti steći radom na predmetu, a koja im povećavaju kompetenciju u rešavanju problema vezanih za problematiku saobraćaja u gradskim sredinama su:

  • Razumevanje ključnih savremenih i disciplinarnih pitanja vezanih za problematiku saobraćaja u gradskim sredinama
  • Upoznavanje sa procesom planiranja i programiranja saobraćaja u gradu
  • Razumevanje metodologije saobraćaja u gradu
  • Analiziranje i evaluacija strategija, planova i projekata okrenutih unapređivanju i razvoju saobraćaja.

Student stiče praktična znanja o principima i merama urbanističkog planiranja i projektovanja saobraćaja u gradu u skladu sa savremenim zahtevima mobilnosti ljudi i održivog saobraćaja.

SADRŽAJ NASTAVE:
Sagledavanje stanja saobraćajne infrastrukture, karakteristika i parametara koji je određuju (prirodni i stvoreni), sa posebanim osvrtom na nemotorizovani i javni gradski saobraćaj. Praćenje procesa i kvaliteta rešenja saobraćaja u gradu. Uticaj prethodnog načina planiranja, građenja i finansiranja na infrastrukturu, odnosno saobraćajnu mrežu i njen razvoj u gradovima. Analiza novih društvenih tokova koji podrazumevaju i obnovu i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture (tranzicija, globalizacija, vlasnički odnosi, Evropska unija, uticaji na životnu sredinu). Integralne urbane politike i sektorske politike vezane za bolju organizaciju saobraćaja (menadžment mobilnosti, javni gradski saobraćaj, parking menadžment, korišćenje alternativnih vozila i goriva, bezbednost na putevima, uključivanje osoba sa posebnim potrebama, itd).

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz kombinaciju više raznovrsnih oblika rada, kao što su predavanja ex-katedra, interaktivni oblici nastave koji podrazumevaju uključenost studenata u predavanja i rad na vežbama, analitički pristup problemima u saobraćaju, individualni i grupni projekti, kao i istraživački projekti, prezentacije, eseji, seminarski radovi itd.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - III godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – III godina:

Filter