UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 1 - Uvod u arhitekturu Date: 07/07/2013 Ključne reči:

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 1 – Uvod u arhitekturu:  Kurs 1.3. – Umetnost danas

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Sreda, 08:15 časova, dvočas, svake druge nedelje,
u skladu sa predmetom O arhitekturi.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja semestralnog rada):
Prema terminskom planu.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
U oktobru 2013. a u zavisnosti od nedeljnog opterećenja i u skladu sa uslovima posete značajnoj međunarodnoj izložbi a u saradnji sa ostalim predmetima u modulu. U zavisnosti od nedeljnog opterećenja i završetka bloka predavanja prof. dr Miodraga Šuvakovića a u saradnji sa ostalim predmetima u modulu.

OPIS NASTAVNOG ZADATKA:
Zadatak u nastavi na predmetu Umetnost danas je da studenti pored redovnog pohađanja nastave i aktivnog prisustva predavanjima izrade manji broj tekstova koji se kreću u pravcu obrazovanja seminarskog rada kao završnog ispita na predmetu. Ispitni zadatak u formi seminarskog rada treba da sažima iskustva stečena na predmetu, a izbor teme završnog rada odvija se uz saglasnost i konsultacije sa predmetnim nastavnikom.

Nastavni zadatci u toku semestra odnose se na sve studente prve godine, nezavisno od toga na kom će predmetu iz modula Uvod u arhitekturu polagati završni ispit. Seminarski rad je nužni proizvod redovnog pohađanja nastave i realizacije dva kolokvijuma u toku semestra. Ovaj rad se odnosi na izbor adekvatne teme iz oblasti savremene umetnosti. Predmetni period na koji se zadatak odnosi mora biti lociran u drugoj polovini HH veka pa do danas, a u vreme ili nakon pojave prvih neoavangardnih pokreta, u vreme kasnog modernizma ili postmodernizma ili u periodu nakon 2000.

NASTAVNIK:
mr Milorad Mladenović, vanredni profesor, rukovodilac predmeta
dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor (vodi blok od šest predavanja u toku semestra)

SARADNIK U NASTAVI:

BROJ KABINETA: 302

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Četvrtkom, 13:00-14:00 časova.

TELEFON: +381 11 3370060

EMAIL:

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Obavezni predmet koji omogućava da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti uopšte, kao i oblicima i oblastima koje je čine. Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture. Važan cilj nastave na predmetu je da studenti uoče širinu okvira, tema i formi u kojima se kreće umetnost danas i da u proces studija arhitekture uđu sa svešću o tome koje granice i modele je dostiglo savremeno ispoljavanje umetnosti. Cilj nastave je da studentima omogući da ta ispoljavanja uočavaju i prepoznaju. Takođe, značajan cilj nastave je da se studentima daju osnovne informacije i podsticaji iz oblasti savremene umetnosti koji im mogu biti od koristi u pohađanju nastave u modulu Uvod u projektovanje.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet održava se jednom u dve nedelje sa dva časa predavanja. Nastava traje 15 radnih nedelja u školi što znači da student ima na raspolaganju 600 sati rada u toku radnih nedelja za sve predmete na prvom semestru osnovnih studija. Student na predmetu od 1 ESPB raspolaže sa 20 radnih sati u toku 15 radnih nedelja što znači da je za rad kod kuće predviđeno 5 radnih sati, ili 0,33 sata nedeljno, s obzirom da na predmetu u školi student radi jedan sat nedeljno. Ispitni rok traje 5 radnih nedelja što znači da student ima na raspolaganju još 200 radnih sati za pripremu ispita, konsultacije i polaganje svih ispita na prvom semestru studija. Student na predmetu od 1 ESPB ima na raspolaganju 6,66 sati za pripremu, konsultacije i polaganje ispita u ispitnom roku.

Napomena: nije dozvoljeno opterećenje studenata veće od ovako dimenzionisanog.

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vodi jedan nastavnik sa jednim saradnikom i starijim studentima volonterima. Plan rada na predmetu određuje nastavnik. Najmanje 30p, a najviše 70p predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi. Način i kriterijume ocenjivanja utvrđuje pojedinačno svaki nastavnik.

 

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter