UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA – Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

Picture1

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

18. septembra 2020. godine raspisuje

 

 

OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP

 

 

stana broj 7, površine 78m2, na trećem spratu zgrade Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Ul. Terazije broj 39 u Beogradu, sledeće sadržine:

 

 

Daje se u zakup stan broj 7 površine 78m2 u stambenoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Ul. Terazije broj 39 u Beogradu, ekstra zona poslovanja, u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine je 787,96 dinara po metru kvadratnom bez uračunatog PDV-a.

Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.

U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici.

Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg br. 1.

Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za stambeni prostor – ne otvarati”.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30. septembra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

Kriterijum za izbor zakupca je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV-a.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

 1. Podaci o podnosiocu ponude:

– za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, fotokopiju akta o registraciji za obavljanje registrovane delatnosti izdate od strane nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, podatak o delatnosti koju će obavljati u predmetnom prostoru i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, original ili overenu fotokopiju akta o registraciji za obavljanje registrovane delatnosti izdate od strane nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon,

 1. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV-a (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV-a, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);
 2. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje prostora;
 3. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete stan (infostan, električna energija, telefon i dr.) i troškova tekućeg održavanja;
 4. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.
 5. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 61.461,19 dinara na račun Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke: 160-217291-43. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnova obezbeđenja na ime neizmirenih dugovanja prema zakupodavcu. Po zaključenju ugovora o zakupu, iznos depozita usaglasiće se sa iznosom mesečne zakupnine.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije u zavisnosti od toga da li je ponuđač likvidan ili nije.

Ukoliko ponuđač dostavi ponudu za obavljanje delatnosti u stanu, a ne prihvati početnu visinu zakupnine iz Oglasa ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu u roku do 7 dana od dana dostave poziva za zaključenje ugovora, gubi pravo na povraćaj depozita.

Razgledanje stana može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Sve nepotpune, neuredne i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Fondacije preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup stana u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.

 

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

dana 18. septembra 2020. godine raspisuje

 

 

O G L A S

 

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

 

 

Daje se u zakup lokal površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Početni iznos zakupnine je 914,17 din/m2 bez PDV za prizemlje i 457,08 din/m2 bez PDV za podrum, što iznosi ukupno 273.335,83 din bez PDV mesečno (Fondacija je u sistemu PDV). Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Ponuđač koji bude bio izabran da zaključi ugovor o zakupu imaće obavezu da izmiri dug iz prethodnog zakupodavnog odnosa koji na dan 31.03.2020. godine iznosi 18.274.519,78 dinara na ime zakupa i oko 250.000,00 dinara na ime utrošene električne energije (prilikom zaključenja ugovora o zakupu dug će biti precizno utvrđen), koji će moći da izmiri u roku do 5 godina od dana zaključenja ugovora o zakupu, uz dostavljanje odgovarajućih sredstava finansijskog obezbeđenja.

U lokalu se mogu obavljati sve delatnosti, osim organizovanje igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare u mirnom korišćenju stanova.

Lokal se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode zaključivanjem novog ugovora prema tržišnim uslovima.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu Fondacije Milana Stefanovića – Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 7. oktobra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

 

 

Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za lokal – ne otvarati”.

Kriterijum za izbor zakupca lokala je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV i odgovarajuće ponuđeno sredstvo finansijskog obezbeđenja gore navedenog duga.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

 1. Podaci o podnosiocu ponude:

– za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatak o delatnosti koju će obavljati u lokalu i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom poslovnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu i kontakt telefon,

 1. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);
 2. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje lokala;
 3. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete lokal (električna energija, održavanje zgrade i dr.) i troškova tekućeg održavanja lokala;
 4. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.
 5. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 150.000,00 dinara na račun Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke: 160-217291-43. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi obavezno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen. Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnov obezbeđenja za slučaj postojanja neplaćenih računa nakon iseljenja.

 

 

 1. Tri registrovane blanko solo menice na ime ozbiljnosti ponude sa pratećom dokumentacijom i meničnim ovlašćenjem da se menice bez saglasnosti ponuđača mogu popuniti i podneti na naplatu na iznos od po jedne mesečne zakupnine ukoliko ponuđač ne potpiše ugovor, ne dostavi menice za dobro izvršenje posla, ili povuče ponudu. Menica i menično ovlašćenje se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, menica i menično ovlašćenje se ne vraćaju i mogu biti realizovane. Menica i menično ovlašćenje ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje kod zakupodavca do zaključenja ugovora o zakupu, uplate avansa i dostavljanja menica za dobro izvršenje posla.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije u zavisnosti od toga da li je ponuđač likvidan ili nije.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, zakupodavac zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Zakupodavac zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, ne potpiše ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, smatraće se da je odustao od zakupa predmetne nepokretnosti, te će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu nepokretnosti najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi tri registrovane blanko solo menice za dobro izvršenje posla sa pratećom dokumentacijom i meničnim ovlašćenjem na iznos od po jedne mesečne zakupnine kao i da na ime avansa uplati iznos od tri mesečne zakupnine. Menice će biti unovčene u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom. Avans će biti korišćen kao depozit za slučaj postojanja neplaćenih zakupnina nakon iseljenja.

Razgledanje lokala može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Nepotpune, neuredne ili neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Fondacije preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup lokala u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.