УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСAНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА – Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Picture1

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

18. септембра 2020. године расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 

 

стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине:

 

 

Даје се у закуп стан број 7 површине 78м2 у стамбеној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, екстра зона пословања, у виђеном стању.

Почетни износ закупнине је 787,96 динара по метру квадратном без урачунатог ПДВ-а.

Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.

У случају да изабрани понуђач пријави обављање делатности у стану, Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у стану обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 (пет) година, с`тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници.

Понуде се достављају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу: Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг бр. 1.

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.

Отварање понуда одржаће се дана 30. септембра 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

Критеријум за избор закупца је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ-а.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

 1. Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, податак о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, оригинал или оверену фотокопију акта о регистрацији за обављање регистроване делатности издате од стране надлежног органа, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, податке о делатности коју ће обављати у предметном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

– за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, јединствени матични број грађанина и контакт телефон,

 1. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ-а (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ-а, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);
 2. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање простора;
 3. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете стан (инфостан, електрична енергија, телефон и др.) и трошкова текућег одржавања;
 4. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.
 5. Доказ о уплати депозита у износу од 61.461,19 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основа обезбеђења на име неизмирених дуговања према закуподавцу. По закључењу уговора о закупу, износ депозита усагласиће се са износом месечне закупнине.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије у зависности од тога да ли је понуђач ликвидан или није.

Уколико понуђач достави понуду за обављање делатности у стану, а не прихвати почетну висину закупнине из Огласа или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу у року до 7 дана од дана доставе позива за закључење уговора, губи право на повраћај депозита.

Разгледање стана може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Све непотпуне, неуредне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Фондације преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп стана у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.

 

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

дана 18. септембра 2020. године расписује

 

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСAНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

 

 

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању,  тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Почетни износ закупнине је 914,17 дин/м2 без ПДВ за приземље и 457,08 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 273.335,83 дин без ПДВ месечно (Фондација је у систему ПДВ). Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у пословном простору обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Понуђач који буде био изабран да закључи уговор о закупу имаће обавезу да измири дуг из претходног закуподавног односа који на дан 31.03.2020. године износи 18.274.519,78 динара на име закупа и око 250.000,00 динара на име утрошене електричне енергије (приликом закључења уговора о закупу дуг ће бити прецизно утврђен), који ће моћи да измири у року до 5 година од дана закључења уговора о закупу, уз достављање одговарајућих средстава финансијског обезбеђења.

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре у мирном коришћењу станова.

Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 година, с тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде закључивањем новог уговора према тржишним условима.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

Отварање понуда одржаће се дана 7. октобра 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

 

 

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за локал – не отварати”.

Критеријум за избор закупца локала је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ и одговарајуће понуђено средство финансијског обезбеђења горе наведеног дуга.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

 1. Подаци о подносиоцу понуде:

– за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у локалу и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

– за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном пословном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

– за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту и контакт телефон,

 1. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);
 2. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање локала;
 3. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете локал (електрична енергија, одржавање зграде и др.) и трошкова текућег одржавања локала;
 4. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.
 5. Доказ о уплати депозита у износу од 150.000,00 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основ обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.

 

 

 1. Три регистроване бланко соло менице на име озбиљности понуде са пратећом документацијом и меничним овлашћењем да се менице без сагласности понуђача могу попунити и поднети на наплату на износ од по једне месечне закупнине уколико понуђач не потпише уговор, не достави менице за добро извршење посла, или повуче понуду. Меница и менично овлашћење се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача. У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, меница и менично овлашћење се не враћају и могу бити реализоване. Меница и менично овлашћење понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје код закуподавца до закључења уговора о закупу, уплате аванса и достављања меница за добро извршење посла.

Накнадном провером ликвидности понуђача, закуподавац задржава право да понуду прихвати или одбије у зависности од тога да ли је понуђач ликвидан или није.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, закуподавац задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача. Закуподавац задржава право да не прихвати ниједну понуду, уколико оцени да иста није одговарајућа.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не потпише уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, сматраће се да је одустао од закупа предметне непокретности, те ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Приликом закључења уговора о закупу непокретности најповољнији понуђач је у обавези да достави три регистроване бланко соло менице за добро извршење посла са пратећом документацијом и меничним овлашћењем на износ од по једне месечне закупнине као и да на име аванса уплати износ од три месечне закупнине. Менице ће бити уновчене у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Аванс ће бити коришћен као депозит за случај постојања неплаћених закупнина након исељења.

Разгледање локала може се извршити најавом на број телефона: 3207-425 и 3207-426.

Непотпуне, неуредне или неблаговремене понуде неће бити разматране.

О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Понуђачи имају право на приговор који се изјављује Одбору Фондације преко Комисије за спровођење поступка за давање у закуп локала у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавештења.