УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Picture1

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању,  тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Почетни износ закупнине је 914,17 дин/м2 без ПДВ за приземље и 457,08 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 273.335,83 дин без ПДВ месечно (Фондација је у систему ПДВ). Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у пословном простору обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Понуђач који буде био изабран да закључи уговор о закупу имаће обавезу да измири дуг из претходног закуподавног односа који на дан 31.03.2020. године износи 18.274.519,78 динара на име закупа и око 250.000,00 динара на име утрошене електричне енергије (приликом закључења уговора о закупу дуг ће бити прецизно утврђен), који ће моћи да измири у року до 5 година од дана закључења уговора о закупу, уз достављање одговарајућих средстава финансијског обезбеђења.

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре у мирном коришћењу станова.

Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 година, с тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде закључивањем новог уговора према тржишним условима.

У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

Отварање понуда одржаће се дана 21. јула 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

 

Детаљније o огласу